{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 20

B . B r y k s í St u n o v á

P r o b l e m a t i k a s t a n o v o v á n í h o d n o t m e c h a n i c k ý c h v l a s t n o s t í s l i t i n h l i n í ku l i t ý c h (n e j e n) p o d t l a ke m

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

Z ávě r Závěrem lze shrnout následující: – Hodnoty mechanických vlastností v podstatě neměříme, ale „stanovujeme“ je, protože mnohé vlastnosti jsou smluvní a i při dodržení závazných předpisů lze výsledek ovlivnit. Při srovnávání hodnot mechanických vlastností u různých odlitků je nutné znát podmínky průběhu zkoušek. – Hodnoty mechanických vlastností uvedené v normě ČSN EN 1706 (42 1433) jsou pro tlakové odlitky pouze orientační, jelikož se vztahují k odděleně litým zkušebním tělesům. Reálné hodnoty u odlitků se mohou výrazně lišit, neboť jsou kromě materiálu ovlivněny také konstrukcí formy, technologickými parametry a dalšími faktory. – Pro zkoušku tahem je vhodné odebírat zkušební tělesa přímo z odlitku, ta nejlépe odrážejí skutečnou kvalitu a vlastnosti odlitku. Tělesa odděleně litá, přilitá nebo odebraná ze vtoku nepostihují všechny faktory ovlivňující kvalitu odlitku. – Největší vypovídající schopnost mají testy prováděné na celých odlitcích v přípravcích a se zatížením simulujícím skutečné podmínky použití odlitku. – Je-li nutné provádět zkoušky mechanických vlastností na zkušebních tělesech, pak je třeba se se zákazníkem dohodnout na způsobu odběru vzorků a způsobu zkoušení. Zásadní je místo odběru zkušebního tělesa a jeho rozměry.

Informační zpravodaj ze slévárenství Buďte „in“ ve svém oboru! Obsahová náplň: technicko-ekonomické anotace ze zahraničních slévárenských časopisů Členění anotací: výroba forem, jader, modelů, nátěry na formy a jádra, žárovzdorniny, odlitky z oceli, litiny, neželezné kovy atd. Cílová skupina: pracovníci sléváren, modeláren, vývojových a výzkumných středisek, dodavatelé do sléváren; střední a vysoké školy Cíl: poskytovat jasné a stručné aktuální odborné informace o novinkách, výzkumu, vývoji, trendech a zkušenostech z praxe, tak jak se o nich píše ve všech stěžejních odborných časopisech světa (viz níže) Periodicita: 4× ročně (1 vydání obsahuje 150 anotací, tj. 600 anotací/rok) Archiv: 22 500 anotací od roku 1994 Distribuce: e-mailem Vydavatel: SSČR ve spolupráci s VUT v Brně, FSI, odborem slévárenství Služby Informačního střediska: – kopie odborných článků v originále; cena za 1 stranu 5 Kč + DPH + poštovné; – zpracování odborné literární rešerše na dané téma; cena za 1 rešerši: 2 000 až 4 000 Kč + DPH + poštovné.

354

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

– Pro stanovení a porovnání tvrdosti tlakově litých dílů (zejména ze slitin obsahujících měď a hořčík) je nutné ponechat díly několik dní při pokojové teplotě (nebo vyšší), resp. uvádět dobu po odlití.

L i t e ra t u ra [1] [2]

[3]

[4]

[5]

Webové stránky firmy Rheinfelden: http://rheinfelden-alloys.eu/en/alloys/silafont/ [cit. 28.08.2016]. ČSN EN 42 0332 (42 0332). Odlitky ze slitin hliníku a zinku – Zkušební tělesa pro stanovení mechanických vlastností tlakově litá. Praha: Český normalizační institut, 1982. 7 s. ČSN EN 1706 (42 1433). Hliník a slitiny hliníku – Odlitky – Chemické složení a mechanické vlastnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 2010. 28 s. PUCHNIN, M.; O. TRUDONOSHYN; O. PRACH: Use of ABI technique to measure mechanical properties in aluminium alloys. Part 1: Effect of chemical composition on the mechanical properties of the alloys. In: Materiali in Tehnologije 2016. BRYKSÍ STUNOVÁ, B.; V. BRYKSÍ; M. PUCHNIN: Properties of Al Alloy Castings Produced by Rheocasting Method SEED Measured by Indentation. Sborník přednášek konference METAL 2015, Brno, 2015, s. 1399–1404.

Časopisy, které jsou k zapůjčení v Informačním středisku SSČR a částečně zpracovávané do Informačního zpravodaje (země vydání): 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Foundry Technology & Management (US) Foundry Trade Journal International (GB)* Fundição e serviços (BR) Giesserei (DE)* Giesserei Erfahrungsaustausch (DE)* Giesserei Praxis (DE)* Giesserei Rundschau (AT)* Hutnické listy (SK) China Foundry (CN)* Kohászat (HU) Litejnoje proizvodstvo (RU)* Lit’je i metallurgija (BY) Livarski vestnik (SI)* Metalurgia (RO) Modern Casting (US)* Prace Institutu Odlewnictwa (PL)* Przegląd Odlewnictwa (PL)* Revista de turnatorie (RO) Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Material’s Science (RO) 28. Transactions AFS (US)* 29. Zváranie (SK) * časopis je zpracováván Bližší informace: Informační středisko SSČR, Edita Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646, infoslevarny@tiscali.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport