{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 17

P r o b l e m a t i k a s t a n o v o v á n í h o d n o t m e c h a n i c k ý c h v l a s t n o s t í s l i t i n h l i n í ku l i t ý c h (n e j e n) p o d t l a ke m

Tab. I. Tab. I.

Orientační hodnoty mechanických vlastností vybraných litých materiálů Approximate values of mechanical properties of chosen cast material mez pevnosti Rm [MPa]

tažnost A [%]

tvrdost [HB]

(100–290)1)

100–400

<1

180–270

litiny s kuličkovým grafitem

210–600

400–900 (1500) 2)

2–22

160–360

uhlíkové oceli na odlitky

200–350

400–1000

7–27

103–193

slitiny Al-Si

70–180 (260)3)

150–250 (290) 3)

< 1–5 (12)3)

45–90 (125)3)

slitiny Al-Cu

(180–325) 3)

(280–410) 3)

(2–8) 3)

(85–120)3)

litiny s lupínkovým grafitem

Pozn.: 1) smluvní mez kluzu Rp0,1, 2) u ADI litin, 3) po TZ

robu zkušební tyče, kolik tyčí má být přetrženo a kolik jich musí vyhovět. To je však spíše ojedinělé. Jiná situace je u tvrdosti. Tvrdost včetně způsobu měření předepisují zákazníci tlakových sléváren běžně. O d b ě r v z o r k ů p r o z ko u š k y m e c h a n i c k ýc h v l a s t n o s t í

Tab. II. Tab. II.

Tlakové lití je kromě „lití pod tlakem“ charakterizováno zejména „tuhnutím pod tlakem“ a dosazováním kovu pro kompenzaci objemových změn během chladnutí tekuté fáze a během tuhnutí přes vtokovou soustavu. Tento fakt má rozhodující význam z pohledu vzniku vnitřních vad odlitku, zejména dutin, které významně ovlivňují hodnoty mechanických vlastností odlitku jako celku. Kromě toho vstupují do hry ještě další vlivy, jako je konstrukce formy zejména

Mechanické vlastnosti vybraných slitin pro strukturní díly a specifické aplikace tlakových odlitků [1] Mechanical properties of chosen alloys for structural parts and specific applications of die castings [1]

Slitina

složení

stav

mez kluzu Rp0,2 [MPa]

mez pevnosti tažnost tvrdost Rm [MPa] A [%] [HBW]

Silafont-09

AlSi9

F

120–180

240–280

4–8

Silafont-36

AlSi10MnMg

F

120–150

250–290

5–11

55–80 75–95

Silafont-36

AlSi10MnMg

T6

210–280

290–340

7–12

90–110

Silafont-36

AlSi10MnMg

T5

155–245

275–340

4–9

80–110

Silafont-36 AlSi10MnMg T4 95–140 210–260 15–22 60–75 Největším úskalím stanovování hodnot mechanických vlastností tlakově litých Silafont-36 AlSi10MnMg T7 120–170 200–240 15–20 60–75 odlitků bývá odběr vzorku. Stále platná Silafont-38 AlSi10MnMgZn F 140–160 270–300 3–7 norma ČSN 42 0332 [2] z roku 1982 Silafont-38 AlSi10MnMgZn T6 do vody 230–270 300–345 6–9 stanovuje kromě tvaru zkušební tyče T6 na Silafont-38 AlSi10MnMgZn 180–200 250–275 8–10 vzduchu přímo i geometrii dutiny formy pro od1) 1) 220–340 8–181) Magsimal-59 AlMg5Si2Mn F 140–220 lití odděleně litých zkušebních těles 1) Pozn.: dle tloušťky stěny pro zkoušku tahem, jak na stroji se studenou horizontální komorou, tak s vertikální komorou pro slitiny hliníku a slitiny zinku. K tomu definuje pro dané z pohledu průběhu plnění dutiny a jejího odvzdušnění a jiné uzavírací síly stroje i průměr komory, lisovací tlak a dotlak. technologické aspekty. Sama norma ČSN EN 1706 (42 1433) Co nám však řeknou hodnoty mechanických vlastností naměv poznámce uvádí, že „Mechanické vlastnosti tlakových odlitřené na samostatně odlitých vzorcích o vlastnostech odlitku ků jsou velmi závislé na parametrech vstřikování a vlastnosti reálného dílu? Pouze velmi málo. Dají nám pouze určitou v tabulce (myšleno hodnoty mechanických vlastností pro tlapředstavu o vlastnostech odlévaného materiálu, to je však kové lití uvedené v příloze normy, pozn. aut.) jsou pouze vojen dílčí faktor ovlivňující výslednou kvalitu dílu. Kromě matedítkem.“ [3] Proto je žádoucí odebrat vzorky pro tahovou riálu (jeho chemického složení, čistoty – tzn. obsahu nežádouzkoušku přímo z odlitku. To však může být vzhledem k chacích prvků, kovových a nekovových vměstků, rozpuštěných rakteru geometrie tlakových dílů problematické – viz níže. plynů atd.) jsou výsledná kvalita odlitku a potažmo dosažeSama norma ČSN EN 1706 (42 1433) uvádí, že: „Odděleně litá né hodnoty mechanických vlastností ovlivněny konstrukcí zkušební tělesa mají cennou funkci jako kontrola kvality tavby. formy, technologickými parametry lití a zejména tuhnutí.

Tab. III. Mechanické vlastnosti odděleně litých zkušebních těles z příbuzných slitin litých různými technologiemi dle ČSN EN 1706 [3] Tab. III. Mechanical properties of test specimen cast separately from related alloys cast by different technologies according to the Czech Standard ČSN EN 1706 [3] označení slitiny Skupina

AlSi9Cu

číselné

chemickými značkami

technologie

smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa] min.

mez pevnosti v tahu Rm [MPa] min.

tažnost A [%] min.

tvrdost [HBW] min. 60

EN AC-46200

AlSi8Cu3

S

90

150

1

EN AC-46200

AlSi8Cu3

K

100

170

1

75

EN AC-46200

AlSi8Cu3

D*

140

240

1

80

EN AC-46000

AlSi9Cu3(Fe)

D*

140

240

<1

80

EN AC-46500

AlSi9Cu3(Fe)(Zn)

D*

140

240

<1

80

Pozn.: stav litý S – do pískové formy, K – do kovové formy, D* – tlakově – hodnoty jsou pouze vodítkem. Tyto nejsou typickými hodnotami, ale jsou minimálními hodnotami, které je možno očekávat na odděleně tlakově odlitých tělesech příčného průřezu 20,0 mm2 s typickou tloušťkou stěny 2,0 mm.

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

351

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

mez kluzu Rp0,2 [MPa]

Materiál

B . B r y k s í St u n o v á

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport