{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

53. S L É VÁ R EN SK É D N Y® – V Y B R A N É P Ř ED N Á ŠK Y

B . B r y k s í St u n o v á

P r o b l e m a t i k a s t a n o v o v á n í h o d n o t m e c h a n i c k ý c h v l a s t n o s t í s l i t i n h l i n í ku l i t ý c h (n e j e n) p o d t l a ke m

Problematika stanovování hodnot mechanických vlastností slitin hliníku litých (nejen) pod tlakem

Ú vo d

Problems of determination of values of mechanical properties of (not only) high pressure die cast aluminium alloys

Jak je obecně známo, hliník a jeho slévárenské slitiny ve srovnání s typickým konstrukčním materiálem, jako je ocel, mají nižší hodnoty mechanických vlastností a jejich významným pozitivem je nízká hustota a právě dobré technologické vlastnosti – slévatelnost, obrobitelnost, možnost tepelného zpracování nebo např. vhodnost k některým povrchovým úpravám. Budeme-li je porovnávat s litinou, pak jejich plusem zůstává nízká hustota a možnost odlévat je pod tlakem. U odlitků obecně, a nejinak u slitin hliníku, bývá z mechanických vlastností a charakteristik nejvíce sledována mez pevnosti v tahu Rm, mez kluzu – vzhledem k charakteru materiálu Rp0,2, tažnost A a tvrdost HB. Obecné porovnání slitin hliníku určených pro odlitky, ocelí a litin je uvedeno v tab. I.

Received: 29.08.2016 Received in revised form: 31.08.2016 Accepted: 31.08.2016 669.715 : 539.3/.5 Al alloys—mechanical properties

Foundr y industr y as an applied branch fight s with problems connec ted with a dif ference bet ween theoretical presupposition and real output. The thing is that there are many ex ternal and internal influences entering the process, which we are able to take into account fully, par tially or which can not be considered at all in technical preparation of manufac ture. Determination of mechanical proper ties of cast material, respec tively direc tly castings, represent s quite a specific field. The aim of this ar ticle is to summarize these issues, to clarif y terms and to outline the possibilities of determination of mechanical proper ties values of castings.

Ing. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D. Č V U T v P r a z e, Fa k u l t a s t r o j n í , Ú s t a v s t r o j í r e n s ké t e c h n o l o g i e, s k u p i n a s l é v á n í T h e C z e c h Te c h n i c a l U ni ver sit y in P rague, Facult y of M e chanic al Engine er i n g , D e p a r t m e n t o f M a n u f a c t u r i n g Te c h n o l o g y, t h e G r o u p o f F o u n d r y Te c h n o l o g y

350

S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

Slévárenství jakožto aplikovaný obor se potýká s problémy souvisejícími s rozdílem mezi teoretickým předpokladem a reálným výstupem. Do procesu totiž vstupuje mnoho vnějších a vnitřních vlivů, které umíme zcela, částečně anebo vůbec zohlednit v technické přípravě výroby. Zcela specifickou oblastí je zjišťování a stanovování hodnot mechanických vlastností litých materiálů, resp. přímo odlitků. Tento článek si klade za cíl shrnout tuto problematiku, objasnit pojmy a nastínit možnosti stanovování hodnot mechanických vlastností odlitků. D ů l e ž i t é m e c h a n i c ké v l a s t n o s t i o d l i t k ů

N o r my a p o ž a d av k y z á ka z n í k ů Přestože hodnoty vybraných mechanických vlastností jsou uvedeny v normě ČSN EN 1706 (42 1433), pro slévárny je závazný předpis zákazníka stanovující požadovaná minima hodnot mechanických vlastností včetně způsobu jejich stanovování, podobně jako např. chemické složení, míru a charakter přípustných vnitřních vad apod. U odlitků ze slitin hliníku (zejména určených pro automobilový průmysl) bývají specifikovány tzv. strukturní a další díly, u kterých nejsou tak vysoké nároky na hodnoty mechanických vlastností, může být sledována např. tvrdost, většinou však bývá sledována vnitřní kvalita. Automobilové strukturní díly (často se také užívá pojem strukturální, který vyplývá z anglického výrazu „structural“) jsou díly, které buď/a/nebo: nesou hmotnost automobilu, absorbují rázy od nerovností vozovky, absorbují a přenášejí energii nárazu, jsou součástí ochrany pasažérů při nárazu, určují tvar karoserie, drží motor apod., mají klíčovou roli v provozu automobilu a bezpečnosti pasažérů. Jedná se zejména o díly karoserie a podvozku, příčníky, držáky motoru, deformační zóny a převodníky energie, platformy montáže jednotek řízení a náprav, závěsy, výztuhy nárazníků, rámy sedadel apod. Tyto díly se dělí dle charakteru aplikace na díly deformační, kde je sledována zejména tažnost, díly pevnostní a díly s vysokou pevností, kde je rozhodující mez kluzu a mez pevnosti v tahu. Ukázka dosažitelných hodnot mechanických vlastností vybraných slitin pro strukturální díly je v tab. II. Další díly určené pro automobilový průmysl, ale i jiné díly lité tlakově, mají různé požadavky na mechanické vlastnosti specifikované zákazníky sléváren. Často jsou požadovány minimálně hodnoty uvedené v materiálové normě, případně zákazník, má-li např. specifické požadavky na chemické složení, požaduje dosažení konkrétních hodnot mechanických vlastností. Zákazníci také mohou specifikovat, jak se mají tyto hodnoty zjišťovat, tzn. kde je možné odebrat vzorek pro vý-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport