{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

I zo l a c e j a ko n á h r a d a k a p e s u o c e l o v ý c h o d l i t k ů – n á v r h t e c h n o l o g i e a p r a k t i c k á a p l i k a c e

J . Če c h – Š. Ke r š n e r

Z ávě r Využívání speciálních izolačních produktů přímo na odlitek místo standardních technologických prvků (dosazovací úkos, kapsa) umožňuje slévárenskému technologovi snižovat náklady na výrobu odlitku při zachování vnitřní kvality typické pro jím navrženou technologii. Úspory tohoto přístupu vznikají jak v oblasti tekutého kovu a apretačních prací na čistírně, tak při obrábění odlitků – je možné obrábět rychleji díky minimalizaci ploch se zbytky po pálení nebo drážkování. L i t e ra t u ra [1] [2] [3]

[4]

[5] [6]

BROWN, J.: FosecoFerrousFoundryman´s Handbook, s. 321, 2000. Prospektový materiál SEEIF Ceramic, a. s., IZOCAST – dvouvrstvý izolační materiál pro izolaci odlitků, 2016. SOKOLÁŘ, R.; Š. KERŠNER: Vliv použitých cenosfér na vlastnosti tepelně izolačních žáromateriálů. In: Suroviny 2015. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2015. ISBN 978-80-02-02610-5. ČECH, J.: Ověření možnosti nahrazení nálitkových přesahů vhodnými izolacemi, Interní závěrečná zpráva ŽĎAS, a. s., 2008. RUSÍN, K.: Teorie slévárenských procesů II. 3. vyd. Brno: VUT, 1990. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-0152-4. ČECH, J.; J. ŠENBERGER; A. ZÁDĚRA: Výroba hmotných a masivních odlitků v ŽĎAS, a. s. In: Sborník konference Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství, Svratka, 2013.

Mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automatizační techniky

Mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií

Lipsko, 7. až 10. března 2017 První významný veletrh roku pro průmyslový business v Evropě Kovozpracování • Subdodavatelský průmysl • Nové technologie S l é vá re ns t v í . L X I V . z á ř í – ř í j e n 2016 . 9 –10

www.intec-lipsko.cz

www.z-lipsko.cz

345

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2016  

Slevarenstvi 9-10 2016  

Profile for inasport