{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

Spracovanie hliní kovej zliatiny na t várnenie EN AW-2024...

Tab. I. Tab. I.

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

teplota liatia [°C]

650

650

700

700

teplota formy [°C]

200

200

250

250

lisovací tlak [MPa]

100

200

100

200

doba lisovania [s]

30

30

30

30

opisujú podmienky tuhnutia a tým v podstate celý proces výroby každého odliatku v danom režime liatia. Na základe nich je možné pri opakovaných cykloch liatia odhaliť odchýlky v procese liatia (tuhnutia) a nemôže dôjsť k odchýlke reprodukovateľnosti odliatkov.

Vyhodnocované parametre z vybraných záznamov liatia Evaluated parameters from the chosen records of casting

Režim liatia (odliatok)

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

teplota taveniny v čase uzavretia formy a aplikácie tlaku [°C]

619

617

631

632

doba tuhnutia pod tlakom [s]

4

4,3

7,8

7,7

565

550

390

383

priemerná rýchlosť ochladzovania počas tuhnutia [°C · s−1]

29

26,5

16,4

16,8

pohyb lisovníka počas tuhnutia [mm]

4,3

5,5

5,3

6,5

priemerná rýchlosť pohybu lisovníka počas tuhnutia [mm · s−1]

1,1

1,3

0,7

0,8

počiatočná rýchlosť ochladzovania počas tuhnutia [°C · s−1]

sústavy) počas 30 s. Následne bol odliatok z formy vyhodený a dochladený voľne na vzduchu. Zaznamenávané a vyhodnocované boli nasledovné veličiny: teplota zliatiny, teplota formy, poloha (pohyb) lisovníka a lisovací tlak. Z osových rezov odliatkov boli vyfrézované ploché skúšobné telieska (obr. 2) na ťahovú skúšku. Časť skúšobných teliesok bola tepelne spracovaná a zvyšné boli ponechané v stave liatom. Optimalizácia parametrov tepelného spracovania zohľadňujúceho odlišný východiskový stav mikroštruktúry nebola predmetom predloženej práce. Použité tepelné spracovanie T6 pozostávalo z 3hodinového rozpúšťacieho žíhania pri teplote 495 °C, ochladenia vo vode s teplotou okolia a 12hodinového umelého starnutia pri teplote 190 °C s voľným ochladzovaním na vzduchu. Niekoľko skúšobných teliesok bolo podrobených výlučne iba 12hodinovému umelému starnutiu pri teplote 190 °C s voľným ochladzovaním na vzduchu. Tento v praxi bežne nevyužívaný proces by mal byť blízky tepelnému spracovaniu T5, a preto bolo v experimente použité takéto označenie. Ťahová skúška bola vykonaná pri teplote okolia v súlade s normou STN EN ISO 6892-1. Hodnoty mechanických vlastností (pevnosť, zmluvná medza klzu a ťažnosť) boli stanovené ako priemerná hodnota zo štyroch meraní (v stave liatom aj po tepelnom spracovaní T6 a T5). Výsledky a diskusia V experimente bol vyhodnocovaný vplyv teploty liatia a teploty formy spolu s tlakom pôsobiacim počas tuhnutia na mechanické vlastnosti odliatkov. Metodika vyhodnocovania podmienok tuhnutia jednotlivých režimov liatia vychádza z predchádzajúcich prác pracoviska [10]. Zo záznamov režimov liatia bola vyhodnotená teplota taveniny uprostred stien odliatkov (obr. 1) v čase uzavretia formy a začiatku aplikácie tlaku, doba tuhnutia pod tlakom uprostred stien odliatkov (časový interval od teploty taveniny v čase začiatku aplikácie tlaku po rovnovážnu teplotu solidu 503 °C), počiatočná a priemerná rýchlosť ochladzovania uprostred stien odliatkov počas tuhnutia, posunutie lisovníka a jeho priemerná rýchlosť pohybu počas tuhnutia odliatkov. Tieto parametre (tab. II)

Rozdielne počiatočne podiely tuhej fázy v čase uzavretia formy a aplikácie tlaku a rozdielne teplotné pomery počas lisovania spôsobili rôzne využitie pohybu lisovníka na fragmentáciu a sferoidizáciu dendritov prostredníctvom šmykových napätí daných Newtonovým zákonom viskozity. Rôzny stupeň zmien dendritickej štruktúry na nedendritickú štruktúru (obr. 3) zabezpečil okrem iného vyššiu priepustnosť skeletu tuhej fázy pre lepšie dosadzovanie kvapalnej fázy do miest posledného tuhnutia. Týmto postupom sa zabránilo tvorbe trhlín za tepla a umožnilo sa ich liečenie až do posledného štádia tuhnutia. Kvalitná nedendritická štruktúra je schopná podľa výsledkov zo spracovania zliatin v čiastočne tuhom stave poskytnúť odliatkom aj vyššie mechanické vlastnosti [5]. Získané mecha-

Obr. 2. Fig. 2.

Obr. 3. Fig. 3.

Skúšobné teliesko pre ťahovú skúšku vyrobené v súlade s normou STN EN ISO 6892-1 Testing element for the tensile test made in accordance with the STN EN ISO 6892-1 standard

Typická mikroštruktúra uprostred stien odliatkov (režim liatia č. 1 vľavo a režim liatia č. 2 vpravo) Typical microstructure in the middle of the casting walls (left the casting mode No 1 and right the casting mode No 2)

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

151

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

Fig. 1.

Schéma nástroja (1 – spodná časť formy, 2 – horná časť formy – lisovník, 3 – vyhadzovač odliatku, 4 – odliatok pohárového tvaru, X – miesto snímania teploty zliatiny) Diagram of the tool (1—the drag, 2—the cope—the die, 3—the ejector of castigs, 4—the casting of a cup shape, X—the point of recording the alloy temperature)

Parametre liatia Casting parameters

Režim liatia

Tab. II. Tab. II.

Obr. 1.

B. Vanko – M. Čeretka – E. Sedláček – R . M oravčí k – L. Stanček

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport