{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 8

O D B O R N É R ECEN ZOVA N É ČL Á N K Y

B. Vanko – M. Čeretka – E. Sedláček – R . M oravčí k – L. Stanček

Spracovanie hliníkovej zliatiny na tvárnenie EN AW-2024 technológiou liatia s kryštalizáciou pod tlakom Casting with crystallization under pressure of EN AW-2024 wrought aluminium alloy Received: 05.04.2016 Accepted: 28.04.2016 669.715 : 621.74.03 Al-alloys—special casting processes

Ing. Branislav Vanko, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií a materiálov S l o v a k U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y i n B r a t i s l a v a , Fa c u l t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g , I n s t i t u t e o f Te c h n o l o g y a n d M a t e r i a l s

Ing. Michal Čeretka Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií a materiálov S l o v a k U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y i n B r a t i s l a v a , Fa c u l t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g , I n s t i t u t e o f Te c h n o l o g y a n d M a t e r i a l s

Ing. Eduard Sedláček Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií a materiálov S l o v a k U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y i n B r a t i s l a v a , Fa c u l t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g , I n s t i t u t e o f Te c h n o l o g y a n d M a t e r i a l s

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Tr nav e, Ú s t av m a te r i á l o v S l o v a k U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y i n B r a t i s l a v a , Fa c u l t y o f M a t e r i a l s , S c i e n c e a n d Te c h n o l o g y i n Tr n a v a

doc. Ing. Ladislav Stanček, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav technológií a materiálov S l o v a k U n i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y i n B r a t i s l a v a , Fa c u l t y o f M e c h a n i c a l E n g i n e e r i n g , I n s t i t u t e o f Te c h n o l o g y a n d M a t e r i a l s

150

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Spracovanie hliní kovej zliatiny na t várnenie EN AW-2024...

The ef for t to put castings of high strength wrought aluminium alloys into foundr y prac tice has become a global issue in recent years. The advantage of casting technology compared to forming technology is the abilit y to produce parts with more complex shapes at a lower total cost. The aim of using these alloys is to create castings with higher mechanical proper ties than achieved with castings made of standard cast aluminium alloys. Wrought aluminium alloys of the series 2x x x, 6x x x and 7x x x are most of ten cast. The EN AW-2024 alloy, which has been cast by a modified technology of casting with cr ystallization under pressure and heat-treated, was studied in the experiment.

Ú vo d Potenciál zlievarenských zliatin hliníka je už pravdepodobne nateraz vyčerpaný a ani žiadna nová technológia liatia v blízkej budúcnosti asi neumožní dosiahnuť vyššie mechanické vlastnosti odliatkov vyrobených z týchto zliatin. V snahe využiť výhody zlievarenských technológií oproti technológiám tvárnenia, napr. vyššiu tvarovú zložitosť výrobkov alebo nižšie náklady na výrobu, nastúpil trend skúmania použiteľnosti vysokopevných hliníkových zliatin na tvárnenie pri výrobe odliatkov rôznymi metódami liatia, napr. liatím s kryštalizáciou pod tlakom (priamym aj nepriamym) [1], [2] alebo liatím zliatin v čiastočne tuhom stave (CDS proces, SIM proces, LSPSF proces) [3], [4], [5]. Najčastejšie skúmané zliatiny sú zo sérií 2xxx, 6xxx a 7xxx lebo ponúkajú najvyššie mechanické vlastnosti [6]. Problémom pri odlievaní týchto zliatin je však napr. tvorba trhlín za tepla [7], [8]. Cieľom tohto výskumu je zistiť vplyv parametrov liatia pri liatí s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením [9] na základné mechanické vlastnosti odliatkov zo zliatiny EN AW-2024 v stave liatom a po tepelnom spracovaní. Materiál a metódy Experimentálny materiál, hliníková zliatina na tvárnenie EN AW-2024, bol odliaty v štyroch rôznych režimoch liatia s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením (tab. I). Odliatky mali pohárový tvar (obr. 1) s výškou približne 130 mm, hrúbkou steny 15 mm a hrúbkou dna približne 20 mm (v závislosti od výšky odliatku). Chemické zloženie zliatiny bolo nasledovné: 92,783 % Al, 4,264 % Cu, 1,446 % Mg, 0,8 % Mn, 0,356 % Fe, 0,22 % Si, 0,06 % Zn, 0,025 % Ti, 0,013 % Cr a 0,033 % ostatných prvkov. Vsádzka bola počas tavenia v grafitovom tégliku chránená krycou soľou. Pred liatím tavenina nebola odplynená, iba boli z povrchu mechanicky stiahnuté oxidy. Tavenina bola odliata do spodnej časti formy a následne uzavretá hornou časťou (lisovníkom), (obr. 1). Forma bola vyrobená z nástrojovej ocele určenej pre prácu za tepla (X40CrMoV5-1) a ohrievaná počas 90 minút na teplotu 200, resp. 250 °C (tab. I). Pred liatím nebola ošetrená žiadnym ochranným prostriedkom. Tlak sa prenášal na odliatok priamo (bez vtokovej

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport