{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

U m ě l e c ké o d l i t k y l J i ř í F o š u m l M i l a n N ě m e c

(Zkrácený překlad z časopisu China Foundry, 2015, roč. 12, č. 6, s. A2–A3.)

Obr. 1.

Obr. 2.

Kadidelnice Xuande

Kadidelnice Xuande s nápisem „Vyrobil Wu Bangzuo, dohlížející úředník oddělení výroby, v pátém roce vlády císaře Xuandeho z dynastie Ming“. Povrch je dekorován zlatou barvou ve tvaru sněhových vloček

Vzpomínáme Commemorations

Dvacet let od úmrtí profesora Stanislava Hanzla (17. 12. 1938 – 14. 6. 1996) Ing. Jiří Fošum doc. Ing. Milan Němec, CSc.

prof. I ng. St anislav Hanzl, CSc.

V tomto roce je tomu 20 let, kdy po těžké chorobě ve věku nedožitých 58 let zemřel prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc. Prof. Hanzl absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze v roce 1962, obor strojírenská technologie. Na katedře nauky o tváření, slévání a svařování, na kterou nastoupil v roce 1964, prošel všemi akademickými stupni od asistenta až po jmenování profesorem v roce 1991. V roce 1990 byl zvolen prvním rektorem ČVUT v Praze po roce 1989 a opětovně potvrzen v roce 1993. Stal se také předsedou České konference rektorů a členem výkonného výboru Asociace evropských univerzit. Jako rektor největší technické univerzity v ČR si byl vědom důležitosti svého poslání – transformovat České vysoké učení technické a nastolit demokratické principy v řízení vysokých škol. Byl z těch představitelů českého moderního školství po roce 1989, který imponoval nejen svou odbornou erudicí, ale i širokým rozhledem a celou svou charizmatickou osobností, ovlivňující všechny, kteří se s ním setkávali. Ve své pedagogické a odborné činnosti se specializoval na slévárenství a úzce spolupracoval se slévárnami, výzkumnými ústavy a dalšími vysokými školami, především v oblasti formovacích materiálů. My slevači na něj vzpomínáme jako na člověka, který pro slévárenství jako obor mnoho vykonal. Ve Slévárenské společnosti začal pracovat od poloviny 60. let,

nejprve jako člen Odborné komise pro formovací materiály (KOFOLA) a později v Oblastním výboru pro střední Čechy. Byl autorem odborných přednášek na řadě seminářů, školení a konferencí doma i v zahraničí. V 80. a 90. letech pracoval ve výkonném výboru tehdejší Čs. slévárenské společnosti. Společně s prof. Karlem Rusínem z VUT Brno se zasloužil o úspěšný průběh 53. světového slévárenského kongresu v roce 1986 v Praze. V roce 1993 se stal předsedou nově vzniklé České slévárenské společnosti a jejím zástupcem ve světovém orgánu – C.I.A.T.F. Ve funkci předsedy ČSS zůstal až do svého vážného onemocnění. Dala by se jmenovat jistě celá řada funkcí a ocenění, kterých se Stanislavu Hanzlovi dostalo. Bohužel mu nebylo dopřáno déle si užívat radostí a starostí jak v životě odborném, tak i osobním a uprostřed tvůrčí práce nás opustil. V prof. Hanzlovi ztratilo české vysoké školství a slévárenství nejen vynikajícího odborníka, ale také člověka vzácných osobních kvalit. Všechny, kteří se s ním znali osobně, vždy potěšil svým přátelstvím, radou a pomocí. Za všechny slevače, kteří se mohli těšit z těchto osobních setkání.

Blahopřejeme Congratulations

85 let Ing. Leo Rotter * 7. května 1931 Gratulujeme! 75 let Josef Novotný * 30. května 1941 Gratulujeme! 80 let Ing. Radovan Koplík, CSc. * 4. června 1936 Gratulujeme!

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

207

U M ĚLECK É O DL I TK Y I V ZP OM Í N Á M E I BL AHOPŘE J EM E

Popisovaná kadidelnice je na celém povrchu pozlacená a spolu s černými a červenými skvrnkami pak působí opravdu přepychově. Byla používána císaři v obřadní síni duševního rozvoje v císařském paláci za dynastie Qing. Umělecké ztvárnění kadidelnic Xuande zahrnuje jemné tvary a křivky a konstrukční linie. Existuje více než šedesát druhů schémat barvení povrchu, které důkladně demonstrují krásu barev měděných materiálů. Protože byly zmíněné kadidelnice velice populární, vyskytovalo se neskutečné množství napodobenin a padělků. Dokonce i Wu Bangzo, úředník v oddělení výroby, který dohlížel na zhotovení a odlévání kadidelnic, sám navrhl a vyrobil jisté kadidelnice (obr. 2). Obliba těchto nádob měla skutečný dopad na uměleckou výrobu měděných předmětů a objevilo se tak mnoho odborníků na jejich výrobu dokonce i v Japonsku. Tato velká událost čínského uměleckého odlévání byla zaznamenána v mnoha knihách. Bohužel však nebyly uvedeny žádné záznamy týkající se složek použitých barev nebo zpracování, a tak je většina tradičních postupů barvení ztracena.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport