{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

M a r e k B r ů n a l D a l i b o r Vo j t ě c h

WSPÓŁPRACA – SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA 2016

Konference ICCT 2016 p r o f . D r. I n g . D a l i b o r V o j t ě c h VŠCHT Praha, člen Programového v ýboru konference

Ing. Marek Brůna, PhD. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra technologického inžinierstva

S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE

V prekrásnom prostredí horského hotela Boboty v Terchovej sa v dňoch 22. až 22. apríla 2016 konala medzinárodná konferencia poľských, českých a slovenských zlievačov WSPÓŁPRACA – SPOLUPRÁCE – SPOLUPRÁCA 2016, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Dr. Ing. Milana Ságu, dekana Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Konferenciu striedavo organizuje Wydzial odlewnictwa AGH Kraków, VŠB – Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, a Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva, ktorá zabezpečovala organizáciu konferencie tento rok. Konferenciu zahájil odborný garant zastrešujúci slovenskú stranu prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. Predsedníctvo konferencie tvorili odborní garanti spoluorganizujúcich inštitúcií: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, a prof. dr. hab. inž. Stanislaw Dobosz, Akademia górniczo-hutnicza Kraków.

Spoločenský program zahŕňal splav Váhu na pltiach

Dr. Ing. Marko Grzinčič prezentoval zaujímavé výsledky z oblasti vzniku trhlín v odliatkoch z podeutektických Al zliatin

204

Predsedníctvo konferencie – odborní garanti spoluorganizujúcich inštitúcií, zľava: prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD., prof. dr. hab. inž. Stanislaw Dobosz, doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.

Zľava: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc.

Jednanie konferencie podporili významní akademickí funkcionári z poľských univerzít, ktoré vychovávajú zlievarenských odborníkov, ako napr. Politechnika Śląska, Gliwice, a Politechnika Wrocławska, Wroclaw. Z Českej republiky zastupovali akademickú obec predstavitelia VŠB – TU Ostrava, UJEP, FVTaM, Ústí nad Labem, a Technickej Univerzity v Liberci. Zo Slovenska sa tradične účastnila Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, a Hutnícka fakulta TU Košice. Priemyselnú obec zastupovali predstavitelia firiem Slévárna a modelárna, s. r. o, Keramost, a. s., Šebesta-služby slévárnám, s. r. o., Keramtech, s. r. o., ŽĎAS, a. s., Vítkovické slévárny, s. r. o., KS CZ Motorservice, s. r. o., Illichmann Castalloy, s. r. o., NEMAK Slovakia, s. r. o., Compel AS, s. r. o., a GIBA Giesserei. Veľká vďaka patrí aj oficiálnemu sponzorovi konferencie – Olympus Czech Group. Akciu taktiež podporili: IGV Technology a firma CLARIANT. Na konferencii bolo prednesených 22 referátov, v ktorých sa prezentovali výsledky riešených vedecko-výskumných prác z daných pracovísk. Súčasťou konferencie boli aj neformálne akcie, ako spoločenský večer, splav Váhu na pltiach a večer s miestnymi špecialitami. Bezprostredné ohlasy účastníkov na program a usporiadanie konferencie boli veľmi pozitívne; za hladký priebeh akcie patrí pochvala všetkým členom organizačného výboru.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Ve dnech 25. až 27. 4. 2016 proběhla v Mikulově 4. mezinárodní chemicko-technologická konference (4th International Conference on Chemical Technology, ICCT 2016), kterou pořádala Česká společnost průmyslové chemie ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, Fakultou chemickej a potravinarskej technológie STU Bratislava, Ústavem chemických procesů AV ČR, Svazem chemického průmyslu ČR a Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE. Na konferenci byly prezentovány a diskutovány nejnovější poznatky z oblasti chemických technologií, biotechnologií, technologií paliv, zpracování odpadů, ochrany ovzduší a výroby léčiv.

Pohled do přednáškového sálu

Součástí konference byla rovněž sekce Materiálové inženýrství. Na této sekci bylo prezentováno celkem 29 příspěvků z následujících oblastí: – moderní materiály a technologie pro výrobu lékařských implantátů; – povlaky a technologie povrchových úprav konstrukčních materiálů; – prášková metalurgie; – protikorozní ochrana konstrukčních materiálů; – restaurování kovových uměleckých předmětů. Konference ICCT 2016 opět ukázala na úzké propojení chemických a materiálových technologií. Již nyní se těšíme na další ročník ICCT 2017. Bližší informace o příspěvcích z oblasti materiálového inženýrství: www.icct.cz.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport