{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

Jan Šlajs

Slévárenské konference Foundry conferences

60. rakouské slévárenské dny | Industrie 4.0 a její realizace ve slévárně Ing. Jan Šlajs M E TOS, v. o. s., Chrudim

Tímto tématem byla motivována značná část přednášek 60. rakouských slévárenských dnů, které se konaly ve dnech 7.–8. dubna 2016 v kongresovém centru Kongres & TheaterHaus Bad Ischl (obr. 1). Každoročně tuto akci pořádá ÖGI (Österreichisches Giesserei-Institut) Leoben společně s VÖI (Verein Österrei-

Kongresové centrum Kongres & TheaterHaus Bad Ischl

chischer Giessereifachleute) Vídeň a v letošním roce doplnila organizátory katedra slévárenství Montanuniversität v Leobenu (Lehrstuhl für Giessereikunde an der Montanuniversität). Slévárenské dny navštívilo 284 účastníků ze 113 firem a šesti států. Nejvyšší podíl měli účastníci z Rakouska a z Německa, následováni Švýcary, Slovinci, Švédy a Čechy. Akce se zúčastnilo 24 vystavovatelů. V průběhu jednání bylo předneseno 23 přednášek, z nichž 7 přednášek se věnovalo problematice Industrie 4.0, které se snažily o predikci možného vývoje průmyslové výroby a s tím souvisejících trendů ve vývoji výrobních technologií a procesů souvisejících s výrobní činností. Co je to koncept Industrie 4.0 – vize chytré výroby a služeb? Tento koncept popi-

Obr. 2.

flexibilně ovlivňuje výrobní procesy, protože zákazník obecně je jediný odběratel výrobků a zákazník je důvod, proč továrna vůbec existuje. Výroba bez zákazníka nemůže existovat. Z toho vyplývá, že veškerý vývoj musí být podřízen zákazníkovi, který musí mít zdroje na financování objednávky a chuť koupit. To je základní konkurenční výhoda v nabídce. „Chytrá továrna“ umí flexibilně vyhovět požadavkům různých zákazníků na relativně stejný výrobek. Vize Industrie 4.0 umožňuje individualizaci výrobků dle poptávky a potřeby zákazníků v podmínkách vysoce flexibilní výroby. Že tato vize není pouze teorie, dokládá současná praxe, kde například ve slévárnách již dochází ke 100% automatizaci výroby, apretace a montáže jader. 3D tisk

forem a jader umožňuje rozměrově a tvarově flexibilní výrobu jader a forem s využitím většího počtu dělicích rovin. V německé slévárně HARTZ (ocelárna, odlitky o hmotnosti 800–5000 kg) bylo v roce 2012 konstatováno, že výrobní kapacity stačí a zvyšovat produktivitu práce technicky nelze. Na základě projektu byla nahrazena manipulace pomocí jeřábů paletovým systémem s automaticky řízenými manipulačními plošinami, které jsou vybaveny řídicími jednotkami. Tyto manipulační vozíky automaticky dopravují palety s poloformami a jádry mezi výrobními, skladovacími a odlévacími plochami. Novou manipulační technologií a organizací výroby ve slévárně se zvedla produktivita práce na dvojnásobek. Velmi zajímavá byla přednáška Wernera Stapely z firmy FIT AG Lupburg na téma „Aditivní konstrukce a výroba, výrobní technologie budoucnosti“, kde pan Stapela informoval o možnostech i 3D tisku kovových prášků. Na příkladu uváděl technologické možnosti snižování hmotnosti hlavy válců pro automobily z Al slitin (obr. 2). Přednáška paní Claudie Dommaschk

Příklad snižování hmotnosti hlavy válců pro automobily z Al slitin

z Giesserei-Institut TU Bergakademie Freiberg byla zaměřena na vyhodnocování metalografických výbrusů dle normy DIN EN ISO 945. Byl proveden test a stejná struktura byla zadána čtyřem laboratořím na vyhodnocení. Výsledky byly až překvapivě rozdílné, protože vyhodnocení je provedeno subjektivně dle momentálního názoru a vyhodnocovaného místa na výbruse. Dnes definované typy grafitu (A – E) nemají žádnou kontinuitu přechodu mezi jednotlivými typy grafitu v závislosti na procesu tuhnutí a chemickém složení. Projekt podporovaný akademií si vytkl za cíl prozkoumat závislost kinetiky ochlazování a chemického složení na morfologii grafitu a zpracovat metodiku vyhodnocování tak, aby různé laboratoře vykazovaly pokud možno stejné výsledky.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

203

S L É VÁ R EN SK É KO N F ER EN CE

Obr. 1.

suje propojení nejmodernějších informačních a komunikačních technologií s klasickými fyzikálními procesy a výrobky, kde toto propojení je realizováno pomocí nových modelů obchodu a trhu. S tím však souvisí základní otázka vize Industrie 4.0, jak může být individuálně zákaznicky generována přidaná hodnota pomocí integračních, informačních a komunikačních technologií pro fyzikální procesy a výrobky. To popisuje idea Industrie 4.0 – IoE – Internet na všechno, která popisuje propojení věcí, procesů, dat, služeb a lidí pomocí internetu jako prostředku pro přenos dat. Toto propojení je základem vize Industrie 4.0, protože poskytuje enormně vysoký ekonomický potenciál a je hnacím motorem pro nové modely obchodu a služeb. Základní myšlenka vize Industrie 4.0 spočívá v tom, že nové koncepty se nerealizují pouze ve výrobních halách výrobních podniků, ale zasahují do všech směrů života lidí, a to je ta hnací síla pro hledání nových obchodních modelů a potenciál vytváření nových hodnot. Na vrcholu této pyramidy je „chytrá továrna“, kde zákazník svojí objednávkou

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport