{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

Vá c l a v K a f k a

Zprávy České slévárenské společnosti, z. s. News from the Czech Foundrymen Society

OK ekonomická pořádala XV. seminář a 50. zasedání v Kovohutích Příbram do c . I ng. Václav Kafka , C Sc . předseda OK ekonomické

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t

Česká slévárenská spole čnos t, z. s., je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí, z. s. N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

Obr. 1.

Exkurze v Kovohutích Příbram nástupnická, a. s.

Obr. 2.

Účastníci 50. zasedání OK ekonomické

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

195

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Dvoudenní akci předcházela velice zajímavá exkurze v Kovohutích Příbram nástupnická, a. s., (obr. 1). Účastníky jednání přivítal generální ředitel Ing. Jiří Dostál. Navštívená organizace jistým způsobem navazuje na těžbu a výrobu stříbra v oblasti Příbrami, jejíž vznik se datuje od roku 1311 [1]. Až v polovině roku 1951 končí téměř 650 let společné historie stříbrných dolů a hutě na Příbramsku. Vzniká národní podnik Kovohutě Příbram. Současná společnost se zabývá recyklací odpadů olova, elektroodpadů a odpadů s obsahem drahých

kovů. Dále vyrábí produkty na bázi olova a cínu, měkké pájky (bezolovnaté a olovnaté), odlévané slitiny, vzduchovkové střelivo, olověné výrobky a polotovary. Společnost má 269 pracovníků s obratem přes 2,3 mld. Kč a zajímavou ziskovou marži. Je členěna do divizí produkty, recyklace, drahé kovy a elektroodpad. Účastníci jednání přivezli vysloužilé autobaterie, které firma vykupuje. Jedná se o moderní společnost, která je velice efektivně řízena a která vlastní osvědčení „Podnik podporující zdraví 3. (tedy nejvyššího) stupně“. XV. seminář se konal v Hotelu U Milína za přítomnosti 20 účastníků (obr. 2), kteří byli seznámeni s výsledky jednoroční práce řešitelského týmu zaměřené na oblast nákladovosti apretace [2], zejména s přínosy motivačních opatření a již ověřenými dopady přídavného zařízení k tryskačům a následnými úsporami jak v době tryskání, tak i v oblasti nákladů. U tepelného zpracování byly poprvé stanoveny a zveřejněny náklady na normalizaci, popouštění, popouštění řízeným chlazením a kalení. Porovnávané náklady se odlišovaly i o více než 100 %. Předmětem jednání bylo také zaměření následujícího PROJEKTU XVII. Seminář provázela velice živá pracovní diskuze. Na společenském večeru se vzpomínalo (jednalo se o 50. setkání OK!) a promítaly se pamětní fotografie z předcházejících zasedání OK. Přítomní poblahopřáli doc. Ing. Antonínu Moresovi, CSc., k jeho 75. narozeninám (obr. 3). Současně také poděkovali za práci v OK Ing. Ivu Lánovi, Ph.D., (dodatečné blahopřání k 65. narozeninám) (obr. 4) a Ing. Peteru Uhrikovi (60 let) (obr. 5). Všem jubilantům kolektiv popřál ještě řadu úspěšných pracovních let ve slévárenství. Následující den, 23. 3. 2016, se konalo

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport