{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

A l i c e Š u h á j ko v á

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Veřejné zakázky pro žadatele o dotace z fondů EU v oblasti slévárenství Nové dotační období je v plném proudu a v průběhu roku 2016 budou postupně vyhlašovány dotační výzvy, ze kterých je možné spolufinancovat investiční projekty týkající se i projektů v oblasti slévárenství. Jedná se např. o výzvy v programech Marketing a Školicí střediska, Vzdělávání zaměstnanců a dále výzvy určené speciálně pro podnikatele (malé, střední a v některých případech i velké podniky) vyhlašované v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pro oblast Nemovitosti, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Inovace, Potenciál či Aplikace. Možná právě vy budete jedním ze žadatelů podpory v některém z nich. Základem vašeho úspěchu je nejen dobře zpracovaný projekt, ale také jeho dobrá realizace, která však s sebou přináší mnohá, pro podnikatele často nečekaná úskalí. V případě čerpání finančních prostředků z Evropských fondů se totiž i podnikatel, který je jinak zvyklý rozhodovat o svých investicích a výběru dodavatelů sám, musí podřídit zákonu č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ), nebo alespoň pravidlům poskytovatelů dotací. I podnikatel tak musí při nákupu materiálů, služeb či stavebních prací pro realizaci svého projektu postupovat velmi formální cestou zadávání veřejných zakázek a dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, aby bylo zajištěno maximálně efektivní využití prostředků z veřejných zdrojů. Žadatel o dotaci zde podle výše podpory může vystupovat buď jako tzv. dotovaný zadavatel, nebo jako zadavatel podle pravidel poskytovatele dotace (např. dle pravidel pro výběr dodavatelů dle OP PIK).

194

ZVZ stanoví, že dotovaným zadavatelem je jakákoliv osoba právnická či fyzická, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z veřejných zdrojů, nebo pokud získá dotaci vyšší než 200 mil. Kč. Dotovaný zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení ZVZ platných pro veřejného zadavatele a má na výběr podle výše tzv. předpokládané hodnoty (což je vlastně odhad celkové ceny plnění) různé typy zadávacích řízení, z nichž nejčastější jsou zjednodušená podlimitní řízení a otevřená řízení. Je třeba počítat s průměrnou časovou náročností zadávacího řízení přibližně 3 měsíce a jeho délku zakomponovat do harmonogramu realizace projektu již ve fázi zpracování žádosti o dotaci. Tato řízení podléhají kontrolní pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) a „nespokojení“ uchazeči mají možnost podat návrh na přezkoumání jakéhokoliv úkonu zadavatele. Každé pochybení tak může mít za následek průtahy v řádu několika dalších měsíců, které mohou ohrozit samotnou realizaci projektu. Zadavatel je vystaven riziku nemalých sankcí ze strany ÚOHS a následnému krácení dotačních prostředků ze strany poskytovatele dotace. V případě dotace nižší než 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu nemá žadatel o dotaci povinnost postupovat podle ZVZ. Vždy však musí dodržet pravidla pro výběr dodavatelů stanovená pro konkrétní dotační program, která jsou sice méně přísná než požadavky ZVZ, přesto i zde je kladen důraz na dodržování výše uvedených základních zásad a formální správnost celého procesu, který je opět nastaven podle výše předpokládané hodnoty plnění. Obvykle pro zakázky té nejnižší hodnoty (např. dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK je to částka do 500 000 Kč bez DPH) je možné provést přímý nákup od jednoho dodavatele bez výběrového řízení. Pro zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší je však třeba realizovat výběrové řízení, což ve zkratce obnáší zpracování zadávací dokumentace se všemi požadavky zadavatele (např. u staveb včetně projektu a výkazu výměr), správné nastavení lhůt pro podání nabídek, zveřejnění zakázky na profilu

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek, odpovědi na případné žádosti o dodatečné informace, otevírání obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů, hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky podle předem nastavených kritérií. Výběrové řízení je možné realizovat díky kratším než zákonným lhůtám zhruba do 2 měsíců od jeho zahájení. Úkony zadavatele nepodléhají kontrole ÚOHS, ale kontroluje je přímo poskytovatel dotace, který v případě zjištěných nedostatků může přistoupit ke krácení dotace. V obou případech čeká žadatele o dotaci povinnost zřídit tzv. profil zadavatele, což je elektronický nástroj, s jehož pomocí zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty k veřejné zakázce způsobem umožňujícím neomezený dálkový přístup. Zadavatel má dále povinnost významné informace o veřejné zakázce zveřejňovat (např. adresu svého profilu, oznámení o zakázce, lhůtu pro podání nabídek, dodatečné informace) na elektronickém portálu vedeném Ministerstvem pro místní rozvoj ve Věstníku veřejných zakázek a rovněž dodržovat pravidla publicity a smluvně vázat vybrané partnery k plnění dalších podmínek (např. poskytnutí součinnosti při výkonu finanční kontroly). Je tedy zřejmé, že rozhodnete-li se pro realizaci vašich podnikatelských záměrů s využitím dotací, patrně se nevyhnete ani veřejným zakázkám, jejichž správné zapojení do projektu již ve fázi příprav a bezchybné provedení ve fázi realizace je podmínkou pro úspěšné čerpání dotačních prostředků. Hledáte-li tedy partnera, který vám pomůže realizovat vaše vize, pak se neváhejte obrátit na společnost Eurovision, a. s., a to především díky komplexnosti námi nabízených služeb, které zahrnují nejen oblast dotačního poradenství, ale i organizaci výběrových řízení souvisejících s projektem. Mgr. Alice Šuhájková specialistka veřejných zakázek Eurovision, a. s. Veveří 102, 616 00 Brno tel.: +420 539 050 600, 539 050 603 gsm: + 420 602 542 498, 724 991 307 brno@eurovision.cz www.eurovision.cz

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport