{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

Leonhard Heusler

Tab. I.

Srovnání mechanických vlastností nápravových čepů ze slitiny A356-T6 z předchozí a z aktuální studie [17]

Vlastnosti

minimální požadavky zákazníka

postup lití VRC/PRC starý

PCPC starý

cobapress starý cobapress nový

R m [MPa]

290

305,8 ± 7,2

318,0 ± 8,6

284,7 ± 8,8

298,9 ± 5,4

R p0,2 [MPa]

220

237,4 ± 3,4

246,6 ± 6,7

206,7 ± 9,2

224,1 ± 6,4

8

7,8 ± 1,8

9,6 ± 2,2

9,9 ± 3,0

9,3 ± 2,1

A [%]

RO ČN Í PŘ EH L EDY

Pozn.: VRC/PRC – vakuové beználitkové lití / tlakové beználitkové lití, PCPC – tlakové lití s protitlakem

U. Hewelt a A. Skarjalis [20] připomínají v krátkém článku postup sophia, jeden speciální postup na výrobu přesných odlitků s vysokou tažností. K uvedeným přednostem patří mj. téměř neomezená volba materiálu a také bezmezná volnost tvaru, která vyplývá především z toho, že se mezitím dají voskové modely vyrobit postupem RP (rapid prototyping – 3D tisk). Oproti původnímu přesnému lití probíhá u postupu sophia tuhnutí řízeně a pod přetlakem, takže vlastnosti struktury a charakteristické hodnoty mechanických vlastností převyšují hodnoty dosahované konvenčním odléváním. Jsou k tomu uvedeny příklady odlitků ze slitin typu AlSi7Mg0,6, AlSi5Cu1Mg a AlCu4AgMgTi. Ve zprávě o konferenci odborného výboru GDMB pro lehké neželezné kovy [21] je shrnuta přednáška F. Kesslera (fa Rheifelden), který se zabýval slitinami na výrobu prototypů jako odlitků do pískových forem s vlastnostmi odlitků vyrobených tlakovým litím. E. Ochoa de Zabalegui aj. [22] se zabývají vývojem nových metod využití hliníku druhého tavení jako náhrady za hliníkové slitiny A356 prvního tavení určené na výrobu bezpečnostních součástí nízkotlakým litím. Te p e l n é z p ra c ová n í A. Gazda, M. Warmuzek a E. Czekaj [23] diskutují o optimalizaci parametrů tepelného zpracování pro vybrané slévárenské slitiny AlZnMgCu(Mn). Postupem DSC (Differential Scanning Calorimetry) se nejdříve zkoumaly dvě varianty slitiny AlZn6Mg2 s 0,5, resp. 1,5 % Cu a následně byly podrobeny vícestupňovému tepelnému zpracování. Práce K. A. Ragaba aj. [24], která se rozebírala již v předchozím ročním přehledu, vyšla nyní v německém překladu. Zabývá se vlivem ochlazovacího prostředku a techniky tepelného zpracování na vlastnosti slitiny B319.2 (AlSi8Cu3Mg). Zkušební tyče pro systematické zkoušení vlastností se často odlévají do speciál-

192

ních kovových forem s cílem získat strukturu s co možná nejméně vadami ve zkušební části tyče. Normovaná americká „ocelová kovová forma“ však v tomto ohledu není optimální, a proto se Y. Wang aj. [25] zaobírali optimalizací geometrie formy. M e t o d y m ěř e n í Rentgenová počítačová tomografie (CT) se mezitím už několik let používá k trojrozměrnému zjišťování pórovitosti odlitků, avšak souvislost mezi prostorovým rozdělením pórovitosti a dosaženými mechanickými vlastnostmi se doposud systematicky zkoumala spíše sporadicky. Proto se B. Oberdorfer, D. Habe a E. Kaschnitz [26] zabývají identifikací pórovitosti v hliníkových odlitcích počítačovou tomografií a jejím vlivem na pevnostní vlastnosti. Postupy zobrazovací analýzy jsou již tak přesné, že je možné sledovat například lokální procesy deformace in situ. T. Sjögren aj. [27] referují o nových postupech analýzy deformace hliníkových zkušebních tyčí. Při tzv. digitální korelaci zobrazení (DIC – Digital Image Correlation) se v pevně stanovených časových odstupech fotografuje struktura během deformace a trojrozměrné posuny se zviditelní. Mnoho odlitků se po odlití podrobí tepelnému zpracování T6, které se skládá z rozpouštěcího žíhání, rychlého ochlazení a stárnutí za tepla. Přitom se v druhém kroku může vytvořit vnitřní pnutí v takovém rozsahu, že se musí brát při pozdějším namáhání konstrukční součásti v úvahu. C. Schmalhorst aj. [28] obsáhle popisují, jak se simuluje proces rychlého ochlazování se zřetelem na procesy varu a konvekce a jak se takto vypočítané rozdělení teploty v odlitku použije pro výpočet vnitřního pnutí. Popsaný postup se již úspěšně používá ve vývoji hlav válců a byl ověřen příslušným měřením vnitřních pnutí. Metoda se bude v budoucnosti asi rutinně používat při vývoji součástí ohrožených vnitřním pnutím.

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Z p ra c ová n í v p o l o t u h é m s t av u a ko m p o z i t n í materiály V oblasti tixo, resp. reologického lití zavládl z hlediska výzkumu relativní klid. Vlivem silné deformace za studena a ohřevu na dendritické a nedendritické struktury se zabývá pouze jedna práce od A. Dodangeha, M. Kazeminezhada a H. Aashuriho [29]. Jsou popsány různé postupy globulizace fáze α a dokumentovány dosaženými hodnotami tvrdosti a snímky struktury. Základní problém při výrobě materiálů zpevněných částicemi představuje jejich homogenní rozdělení. M. F. Ibrahim aj. [30] představují postup, kterým je možné vyrobit kompozitní materiál Al-B4C obsahující až 15 % B4C. Rovnoměrného rozdělení se dosahuje dmýcháním částic a současným mícháním rotorem. Malou přísadou titanu a zirkonia se kolem částic B4C vytvoří reakční vrstvy, které zajistí na jedné straně dobrou vazbu na základní hliníkovou kovovou hmotu, ale na druhé straně zabrání reakci se vznikem sloučenin AlBC. M. T. Alam a A. H. Ansari [31] referují o výrobě a vlastnostech vysoce pevných odlitků z kompozitního materiálu Al-SiC. Byly k tomu vyrobeny zkušební tyče na zkoušky otěruvzdornosti a pevnosti v tlaku, které obsahovaly 0 až 50 % částic SiC. Okamžik přidávání se měnil tak, že se prášek SiC přidával před, během a po roztavení základního kovu. Nejmenšího opotřebení a nejvyšší pevnosti v tlaku se dosáhlo přidáním 39 % SiC před roztavením. Vyšší obsah SiC vedl ke zhoršení opotřebitelnosti a pevnosti v tlaku. L i t e ra t u ra [1]

[2]

[3]

[4] [5]

Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 31–45. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 215–227. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 77–100. Giesserei-Praxis, 2014, č. 3, s. 98–103. Přednáška na 8. konferenci VDI Odlitky ve výrobě motorů, 10.–11. 2. 2015, Magdeburg. In: zpráva VDI, č. 2254, nakladatelství VDI, Düsseldorf 2015, s. 101–114.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport