{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 49

Leonhard Heusler

Obr. 1.

Mez průtažnosti za tepla po 500 h předběžného stárnutí při zkušební teplotě a tepelném zpracování T6 s ochlazováním ve vodě (výjimka slitina AlSi8Cu3 F, údaje ze samostatně odlitých zkušebních tyčí) [6]

Obr. 3.

Zobrazení průběhu signálu během laserového měření (laser-flash) tepelné vodivosti [8]

V ý vo j p o s t u p ů o d l évá n í a slitin V tomto referenčním období byly dva případy, ve kterých se formou nových studií nebo dokonce opačným vysvětlením reaguje na předchozí publikované práce. P. N. Anyalebechi [16] publikoval v roce 2011 práci, ve které se zjišťoval vliv různých postupů lití na strukturu, mechanické vlastnosti a únavové vlastnosti nápravového čepu. Hodnotily se přitom odlitky vyrobené postupem VRC/PRC (Vakuum Riserless Casting / Pressure Riserless Casting – vakuové beználitkové lití / tlakové beználitkové lití), postupem PCPC (Pressure Counter Pressure Casting – tlakové lití s protitlakem) a postupem cobapress. Jako reakci na tuto publikaci uveřejnili F. Perrier aj. [17] studii, která se pokouší na základě zkoušek provedených do jisté míry nezávislými institucemi vyvrátit dříve zveřejněné tvrzení o nevýhodách postupu cobapress. Hodnoty me-

Vliv P a Ce na velikost primárních a eutektických fází Si (vzorek 1: 0 % P a 0 % Ce, vzorek 4: 0,08 % P a 0,6 % Ce) [13]

Obr. 4.

chanických vlastností získané aktuálními zkouškami jsou ve srovnáni s oběma dalšími postupy lití (VRC/PRC a PCPC) podobné (tab. I), struktura je zřetelně jemnější a lepší jsou také únavové vlastnosti. E. Sterling [18] představuje nový postup zpracování taveniny (AMS – Alloy Memory Structure – struktura slitiny s pamětí), kterým se má použitím elektromagnetických polí generovat jistý druh paměťového efektu. To má vést k výraznému zlepšení zabíhavosti, snížení pórovitosti a zlepšení mechanických vlastností. Obšírně vysvětluje postup a jeho pozadí, ovšem aniž by byl konkrétní. Odkazuje na dvě práce, ve kterých se použitím postupu AMS dosáhlo lepších hodnot mechanických vlastností. Tvrzení o zlepšených mechanických vlastnostech a zvýšení tepelné vodivosti hlavy válců při současně výrazně snížené licí teplotě uvedené na titulní straně se však stalo podnětem opačného výkladu výrobce této hlavy válců [19].

Vliv teploty kovové formy na tažnost při přetržení v litém stavu pro tři zkoušené kovové formy (kov prvního tavení, neodplyněný, grafitový nátěr) [25]

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

191

RO ČN Í PŘ EH L EDY

tektický křemík. Účinek fosforu byl přitom v očekávaném rámci, zatímco zjemnění eutektického křemíku bylo přece jen malé, takže se nedá mluvit o skutečné pozitivní změně morfologie (obr. 3). A. M. Samuel aj. [14] se zabývají vlivem přísady různých zjemňovacích prostředků na rázovou houževnatost slitiny A356 (podobná AlSi7Mg0,3). Posuzovaly se přitom varianty v litém stavu a po tepelném zpracování T6 nezušlechtěnéa zušlechtěné Sr. Jako předslitiny použili AlTi10, AlTi5B1, AlTi2,5B2,5, AlTi1,7B1,4 a AlB4. O. Köser aj. [15] popisují použití nového zjemňovacího prostředku vyvinutého ke zlepšení mechanických vlastností hlavy válců litého do pískové formy. Místo jinak obvyklého zjemňovacího prostředku typu AlTiB navrhují autoři předslitinu na bázi Nb-B, kterou lze docílit dostatečné zjemnění zrna i při nízkých rychlostech chladnutí, vyskytujících se u lití do pískové formy.

Obr. 2.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport