{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 38

M . L u ň á k – Š. Ky s e l k a – M . Š p a č e k

N u m e r i c k á o p t i m a l i z a c e v s o f t w a r u M AG M A 5 j a ko p o m o c n í k v ý r o b y p í s ko v ý c h j a d e r

Obr. 1.

Celý tvar vstřelovaného pískového jádra

Obr. 3.

Varianty úhlů vstřelu jádrové směsi

Obr. 5.

Přímé porovnání výsledku simulace (vlevo) s reálným pískovým jádrem (vpravo)

Obr. 6.

Srovnání simulovaných variant – vstřelovací tryska kruhová (vlevo) a oválná (vpravo)

Obr. 9.

Redukce počtu vzdušníků a přidání jednoho koncového, zleva – původní verze a upravená verze

Typická vada pískového jádra

Z PRAXE

Obr. 2.

Obr. 4.

180

Obr. 7.

Vliv posunu oválné vstřelovací trysky na hustotu směsi pískového jádra, zleva – bez posunu, posun o 20 mm, posun o 30 mm

S l é vá re ns t v í . L X I V . k v ě te n – č e r v e n 2016 . 5 – 6

Celá geometrie určená k výpočtu v softwaru MAGMA 5

Obr. 11. Pískové jádro po kompletní optimalizaci výrobního procesu

Obr. 8.

Vliv tlaku vstřelu na hustotu směsi, zleva – 3 bary, 2,5 baru a 3,5 baru

Obr. 10. Modifikace počtu vzdušníků s vlivem na hustotu směsi jádra, zleva – výchozí návrh a vítězná varianta

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 5-6 2016  

Slevarenstvi 5-6 2016  

Profile for inasport