{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 70

D r a h o m í r a J a n o v á / F r a nt i š e k K a v i č k a / L i b o r P a nt ě l e j e v / Z d e n ě k S p o t z / B o h u m i l S e k a n i n a / K a r e l St r á n s k ý

Chemické složení souboru všech osmi vzorků je uvedeno v tab. II, ze které plyne, vzorek č. že jde o polymetalické, převážně vyvřelé Chemické složení prostorová krystalový 8 analyzovaného grupa systém 1 2 3 4 5 6 7 horniny na bázi oxidů, s obsahem stříbra vrchol vzorku minerálu minerálu minerálu v rozmezí 0,12 až 0,56 hm. %, s nízkými obsah [hm. %] obsahy síry, olova, fosforu a také stěží SiO2 P3221 hexagonální 74 64 10 100 35 4 45 3 racionálně těžitelnými obsahy železa, mědi CaCO3 R-3c hexagonální 0 0 78 0 58 96 12 86 a zinku. Obsahy křemíku jsou velmi proCaMg(CO3)2 R-3h hexagonální 0 0 0 0 7 0 0 8 měnlivé od 3 do téměř 45 hm. %, obdobně KAlSi3O8 C12/m1 monoklinický 12 0 0 0 0 0 0 0 jako vápníku od 0,6 do téměř 41 hm. % NaAlSi3O8 C-1 monoklinický 14 36 0 0 0 0 0 3 ve vzorku č. 6 a ve vzorku č. 8, kde kalcit KMg3AlSi3O10(FOH)2 C12/m1 monoklinický 0 0 0 0 0 0 43 0 jako hornina dominuje. Vzhledem k tomu, Ca2(MgFe)5(OH/SiO11)2 C12/m1 monoklinický 0 0 12 0 0 0 0 0 že v měřené slepé šachtici byl nalezen velmi nízký obsah olova a nebyly detekovány plošnou méně citlivou rtg. spektrální mikroanalýzou žádné stopy zlata a pouze velmi nízký obsah Tab. II. Průměrné chemické složení vzorků odebraných ze šachtice stříbra, lze s velkou pravděpodobností soudit, že šachtice zvolená změřené pomocí GPS a vzorku z vrcholu nad úpravnou vody k odběru vzorků byla patrně pouze někdejší šachticí průzkumnou. [hm. %] Tab. I.

Fázová rentgenová difrakční analýza minerálů

vzorek č. Prvek

1

2

3

4

5

6

7

O

43,89 45,91 49,94 46,74 50,79 48,81 44,16

8 vrchol 50,26

Si

37,63 36,19 12,53 44,84

9,94

3,6

22,18

2,99

S

0,24

0,43

0,13

0,69

0,18

0,12

0,23

0,69

Pb

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,00

0,00

Ag

0,57

0,12

0,12

0,29

0,40

0,35

0,56

0,27

Ca

0,56

0,53

24,14

0,45

29,01

40,5

6,64

40,88

Fe

3,80

3,51

0,94

1,45

1,11

1,04

3,01

1,26

Cu

0,75

0,44

0,28

0,32

0,52

0,20

0,21

0,17

Zn

1,08

0,14

0,36

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Mg

1,10

1,22

7,80

0,83

4,6

2,16

10,12

1,53

Al

5,06

6,00

1,45

1,78

1,57

1,18

6,36

0,88

K

2,34

2,50

0,59

0,40

0,77

0,48

4,86

0,32

Na

0,92

1,85

0,65

0,40

0,28

0,06

0,86

0,50

P

0,22

0,20

0,24

0,38

0,27

0,35

0,39

0,35

Ti

0,29

0,38

0,23

0,30

0,08

0,17

0,34

0,00

Cr

0,20

0,20

0,17

0,22

0,14

0,21

0,00

0,00

Mn

0,39

0,30

0,22

0,37

0,19

0,38

0,08

0,00

Ni

0,61

0,08

0,21

0,14

0,15

0,28

0,00

0,00

suma

100

100

100

100

100

100

100

100

Z á vě r Článek shrnuje historii dolování v blízkém okolí obce Švařec a výsledky současného průzkumu vzorků z této významné oblasti důlních děl ležících na bývalém pernštejnském panství. O významnosti svědčí kaple ve Švařci, postavená v těžbě úspěšnými horníky již ve 14. století. Vzorky byly odebrány z lokalit Za kaplí a Nad úpravnou vody. Metoda poměrné semikvantitativní analýzy vzorků odebraných v lokalitě Za kaplí potvrdila i výskyt obou drahých kovů zlata i stříbra. Výsledky iniciovaly průzkum lokality Nad úpravnou vody a odběr vzorků. Tentokrát však volba šachtice k odběru nebyla tak úspěšná, protože potvrdila sice výskyt stříbra, nikoli však zlata. Patrně šlo o někdejší šachtici průzkumnou. Průzkum by měl dále pokračovat. Poděkování Tato práce byla realizována v rámci projektu č. LO1202, získaného za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I. L i t e ra t u ra [1] [2]

Z HISTORIE

[3] Průzkum šachtic Nad úpravnou vody Lokalita Nad úpravnou vody (na obr. 3 pod písmenem M) i lokalita Za kaplí leží nedaleko sebe a je snadné přejít z jedné na druhou. Za úpravnou byly ve svahu nad ní od jeho úpatí směrem k jeho vrcholu nalezeny četné slepé šachtice nepravidelně rozmístěné. Jsou jak nezasuté, tak již zčásti zasuté a patrně vytěžené, sahají až téměř po vrchol svahu. Byl odebrán soubor sedmi vzorků (vzorky 1 až 7) hornin a rudnin ze šachtice zaměřené pomocí GPS (N 49° 31.450´, E 19° 20.952) a jeden vzorek přímo z vrcholu svahu (vzorek č. 8), aby byly stanoveny druhy minerálů a zjištěno jejich průměrné chemické složení. Celý soubor osmi odebraných vzorků měl velikost pěsti a sloužil jak k určení druhu minerálů, tak ke stanovení jejich průměrného chemického složení. Analýzy celého souboru osmi vzorků byly prováděny se záměrem nalézt mimo obsahu stříbra také stopy zlata, jako tomu bylo v trati Za kaplí (obr. 3). Metodou rentgenové difrakční fázové analýzy byly identifikovány minerály o základních vlastnostech (parametrech) seřazených v tab. I. Jde o minerály, které tvoří křemen SiO2, kalcit CaCO3, dolomit CaMg(CO3)2, ortoklas KalSi3O8, albit NaAlSi3O8, phlogopit KMg3AlSi3O10(F,OH)2 a sérii určených minerálů uzavírá aktinolit Ca2(MgFe)5(OH/SiO11)2.

144

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

TENORA, J.: Vlastivěda moravská. Okres Bystřice nad Pernštejnem. Brno: Musejní spolek, 1907. POLÁK, A.: Nerostné bohatství Bystřicka. Brno: Krajské nakladatelství v Brně, 1960. 58 s. JURMAN, H.: Štěpánov nad Svratkou 1285–1985. Štěpánov nad Svratkou: MNV, 1984, 170 s. DOLEŽEL, J.; J. SADÍLEK: Středověký důlní komplex v trati Havírna u Štěpánova nad Svratkou. Mediaevalia Archaeologica 6. Příspěvek k dějinám těžby stříbra v oblasti severozápadní Moravy ve 13. a 14. století. Praha–Brno–Plzeň, 2004, s. 43–119. ISBN 80-86124-48-7. Příloha II. Analýza strusek z lokality Havírna, k.ú. Štěpánov nad Svratkou, provedená RNDr. Jarmilou Blažíkovou a prof. Ing, Karlem Stránským, DrSc., s. 118–119. PAŘÍZEK, J.: Dobývání nerostných surovin v okrese Žďár nad Sázavou a okolí. Listy Horáckého muzea, svazek 3. Nové Město na Moravě, 2000, 68 s. STRÁNSKÝ, K.; V. USTOHAL; A. REK; L STRÁNSKÝ: Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské vrchoviny. Brno: VUT v Brně, 2003, 109 s. ISBN 80-214-2431-1. STRÁNSKÝ, K.; L. STRÁNSKÝ; D. JANOVÁ; A. BUCHAL: Železné hamry a hutě Českomoravské a Drahanské vrchoviny, II. část. Brno: VUT v Brně, 2009, 107 s. ISBN 978-80-214-5853-8, CD-ROM ISBN 978-80-214-5854-5. STRÁNSKÝ, K.; D. JANOVÁ; F. KAVIČKA; L. PANTĚLEJEV a kol.: K těžbě a zpracování stříbronosných a zlatonosných rud v Jílovém u Prahy a v některých vybraných lokalitách. Slévárenství, 2015, 63(7–8), 302–306. ISSN 0037-6825.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport