{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Ivo Lána

ÚVODNÍ SLOVO

Úvodní slovo

Ing. Ivo Lána, Ph.D. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s . r. o ., Ž d í r e c n a d D o u b r a v o u

Na 6. Holečkovu konferenci, která byla zaměřena

Příspěvky zařazené do sekce Odborné články

na metalurgii a vlastnosti neželezných kovů, slévá-

se týkají slitin hliníku pro písty spalovacích motorů

renské technologie, tepelné zpracování, metalografii

a kompresorů, vlivu teplotních faktorů na kvalitu

a obrazovou analýzu, stroje a zařízení a moderní

odlitků odlévaných pod tlakem, problematiky odlévání

postupy výroby kovových pěn a 3D tisku, naváže

drobných dílů pro dechové nástroje a vlivu přidávání

v příštím roce 7. Holečkova konference. Zaměří se

korektorů železa na krystalizaci slitiny AlSi10MgMn

na aktuální témata, která budou během roku 2016

se zvýšeným obsahem železa.

prezentována nebo připravována.

V oddílu Přehledové články je předložen příspěvek

Články, které čtenářům v čísle 3– 4/2016 časopisu

na téma modifikace slitin Al-Si očima literatury a její

Slévárenství předkládáme, jsou vybrány jednak

možnosti ovlivnění mechanických vlastností kovů.

z přednášek, které na 6. Holečkově konferenci zazněly, a nebyly ještě publikovány, a dále nové aktuální články, které byly pro tento účel připraveny. Jsme přesvědčeni, že články zaujmou čtenáře, kteří se zabývají problematikou výroby odlitků ze slitin neželezných kovů a novinkami vědy a výzkumu v této oblasti. Domníváme se, že rozsáhlá problematika slévárenství neželez-

V následující sekci Z praxe jsou popsány zkušenosti N-týmu s tvorbou komplexního katalogu vad hliníkových odlitků. Tematicky orientovaný byl i výběr překladu z časopisu Giesserei – v rubrice Roční přehledy najdete informace o odlitcích z lehkých neželezných kovů odlévaných do pískových a do kovových forem se zaměřením na odlitky ze slitin hořčíku.

ných kovů je aktuální jak pro odborníky z praxe,

Závěrem bych chtěl pozvat všechny slévárenské

tak pro pedagogy a jejich studenty z českých

odborníky, kteří se zajímají o problematiku

a slovenských vysokých škol.

výroby odlitků ze slitin neželezných kovů, na další, a to již 7. Holečkovu konferenci, která se uskuteční v prvním čtvrtletí 2017.

MP

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

81

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport