{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 69

D r a h o m í r a J a n o v á / F r a nt i š e k K a v i č k a / L i b o r P a nt ě l e j e v / Z d e n ě k S p o t z / B o h u m i l S e k a n i n a / K a r e l St r á n s k ý

Obr. 3.

Obr. 2. Obr. 1.

Schéma důlní situace v blízkém okolí Švařce. Zpracováno s využitím podkladů v práci [2]

Kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici postavená ještě za moravského markraběte Karla Lucemburského, pozdějšího císaře Karla IV.

Fe-Cu-Zn-Pb-Ag polymetalických rud v povodí řeky Svratky od obcí Koroužné, Švařec, Borovec až po Štěpánov nad Svratkou jsme se opírali o souborné práce, které v časovém sledu zveřejnili autoři Tenora [1] z pohledu vlastivědného, Polák [2] převážně z pohledu nerostného bohatství Bystřice nad Pernštejnem a Jurman [3] z pohledu dějin městečka Štěpánov a jeho podrobného místopisu. Doležel a Sadílek [4] uvádějí velmi detailní analýzu lokality Havírna východně od Borovce a severně od Štěpánova, doloženou také rozbory hutnických strusek, a Pařízek [5] přehledně shrnul v literatuře zpracovanou historii těžby kovů a dalšího nerostného bohatství na Žďársku. Těžba zlata, o které v [5] píše již Paprocký z Hlohol, byla na pernštejnském panství doložena prubířským listem z pernštejnského archivu (listem pod číslem 109 podle Jurmana [3]) s tím, že zlato vykazovala ruda těžená v šachtě Boží požehnání. Spíše se však předpokládá, že zlato se nachází ve zdejších rudách pouze ve stopách. Jurman [3] s odvoláním na staré rozbory stříbra v rudách (z roku 1678) uvádí obsahy 156 g Ag/t a v rudě z Korouženské štoly dokonce 312 g Ag/t. Později (roku 1768) tyto obsahy klesají na 250, 144 a 85 kg Ag/t. Aktuální průzkum hornin a rudnin v b l í z ké m o ko l í Šva ř c e Při průzkumu jsme se opírali o naše vlastní práce orientované na převážně zaniklé technologie výroby železa, zveřejněné v souhrnu ve dvou částech [6] a [7], které zahrnují širokou oblast Českomoravské i Drahanské vrchoviny. V některých hutnických lokalitách jsme se setkali s tím, že výrobě železa zde předcházelo, popřípadě současně probíhalo hutnické zpracování polymetalických rud, nejčastěji rud olovnato-stříbrných. Vzhledem k tomu, že bez železných nástrojů by mohly být dobývány a zpracovány rudy ostatních kovů jen obtížně, objevovaly se logicky v řadě lokalit a v jejich blízkém okolí nejen strusky typické pro zpracování rud jiných než železných (nejčastěji olovnato-stří-

Letecký snímek lokality Za kaplí (označeno písmenem K) a lokality Nad úpravnou vody s označením přibližné polohy slepé šachtice (označeno písmenem M), z níž byly odebrány vzorky k analýze minerálů a chemického složení

brných), ale také strusky provázející hutnické zpracování železných rud. Souběžná těžba a zpracování železných a polymetalických rud svědčí z hlediska současnosti o mezioborové, interdisciplinární činnosti. V další fázi byl orientační průzkum zaměřen na pásmo mezi obcemi Koroužné a Štěpánov nad Svratkou, v němž se nachází také vesnice Švařeč (obr. 1). Na jihovýchodním svahu údolní cesty směřující ze Švařce ke Čtyřem Dvorům dominuje již po dlouhá staletí (od doby moravského markraběte Karla Lucemburského) stavba kaple Nejsvětější Trojice (obr. 2). Kaple je písmenem K označena na leteckém snímku (obr. 3), na kterém je vidět rozlehlý areál úpravny vody ve Švařci, ležící severně od obce Švařec. Fotografie úpravny je i na obr. 4. Byla dostavena a do provozu postupně uvedena po r. 2000. Lokalita Za kaplí, která zde bude zmíněna, je na obr. 3 rozsáhlý svah od kaple vlevo (na mapce na obr. 1 vyznačena šrafováním) a lokalita Nad úpravnou vody je zalesněný svah za areálem (dle obr. 3), resp. nad areálem (dle obr. 4). Průzkum šachtic Za kaplí Průzkum pěti šachtic (stařin) v lokalitě Za kaplí (na obr. 3 vlevo od písmene K) překvapil před časem náš tým při analýze pěti vzorků odebraných z každé z těchto šachtic objevem jak stříbra (v množství 4,81 mg Ag/kg), tak i zlata (v množství 2,61 mg Au/kg). Souhrn všech prvků, včetně stříbra a zlata, nalezených v šachticích a analyzovaných metodou semikvantitativní poměrné analýzy (SPA), zobrazuje společný graf na obr. 5. Graf představuje vzestupně uspořádaný součet obsahu jednotlivých prvků vázaných na těžké akcesorické minerály. Lokální souhrnné množství zlata zde nebylo příliš vysoké (pouhých 2,61 g Au/t), avšak podnítilo náš tým k průzkumu a orientačním analýzám hornin a rudnin ze vzorků odebraných ve Švařci ze svahu Nad úpravnou vody. Zlato se může ve zdejších polymetalických rudách vskutku nacházet [8].

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 U Th Pa Co Hf Bi Cu Gd Sm Pd Zr Pr Ba Ni Ti Au Cr Nd La Ag Na Ce P Mg K Mn Pb Al Ca Si O

S Fe Zn

celkový obsah prvků stanovený v rudnině šachtic (stařin) 1, 2, 3, 4, 5 ve Švařci trati Za kaplí

Obr. 4.

Úpravna vody ve Švařci

Obr. 5.

Celkový obsah prvků nalezený v šachticích (stařinách) 1 až 5 v trati Za kaplí

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

143

Z HISTORIE

obsah prvku v šachticích 1 až 5 [mg/kg]

10000

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport