{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 67

Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů / B l a h o p ř e j e m e / U m ě l e c ké o d l i t k y

(Zkrácený překlad článku z Prace Institutu Odlewnictwa, 2015, č. 3, s. 3–14.)

Dosažení otěruvzdorných ocelí s nižší hmotností pomocí nitridace Achieving lightweight, wear resistant steels through nitriding S. Bartlett; S. Serino Texas State University, USA Vysoko manganové a hliníkové austenitické oceli jsou intenzivně zkoumány pro jejich možné aplikace ve zbrojním průmyslu a dopravní technice. Tyto oceli mají výjimečné kombinace vysoké pevnosti a houževnatosti s výbornou otěruvzdorností. S obsahem hliníku od 6 do 8,8 hm. % v oceli se snižuje její hmotnost od 10 do 15 % ve srovnání s kalenými chromovými a molybdenovými ocelemi, ale také se zhoršuje mechanické zpevňování tlakem a opotřebení otěrem. Otěruvzdornost však může být s nízkými náklady zlepšena nitridací v dusíkové atmosféře, kdy na výrobcích vznikne tvrdá povrchová vrstva nitridů hliníku AlN. Tato vrstva je mnohem tvrdší než vrstva při běžné nitridaci oceli. Vrstvy s nitridy hliníku dosahují tvrdosti až 25,6 GPa, kdežto vrstvy s Fe3N mají tvrdost poloviční (11,2–12,4 GPa).

Vliv obsahu hliníku a křemíku na kinetiku nitridačního procesu byl vyhodnocen pro tři oceli s hm. %: 0,9 C; 30,0 Mn; (6,0 –9,0) Al; (1,0 –1,6) Si; zbytek Fe a doprovodné prvky P, S a Cu. Tradiční nitridační procesy v plynu a solné lázni vytvářejí toxické dýmy a znečisťují prostředí. Nitridace plazmou je podstatně čistší a vyžaduje drahé investiční zařízení. Manganové oceli jsou v litém stavu křehké, v běžné praxi se tepelně zpracovávají při teplotách do 1100 °C. Toto zpracování by mohlo být prováděno v atmosféře dusíku zároveň se vznikem otěruvzdorné vrstvy nitridů a jen s nízkými přídavnými náklady. Nitridační zkoušky byly vedeny v rozmezí teplot 900–1100 °C pod 99,9 % čistém N2, před založením odlitků byla pec 20 min čištěna od zbytkového kyslíku. Ke stanovení morfologie a chemického složení vzniklých vrstev byla použita SEM mikroskopie s EDS spektroskopií. Hloubka vrstvy nitridů hliníku se zvětšuje s dobou a při teplotě 900 °C již dosahuje 170 až 230 µm pro oceli typu B a C. Při teplotách do 1100 °C a době nitridace 6 h vzniká vrstva nitridů až o tloušťce 550 µm. Nitridy hliníku precipitují a rostou jako destičky podél krystalografických směrů <111> v austenitu. Vysoce manganové a hliníkové oceli s nižší hmotností jsou pro svou otěruvzdornost a houževnatost používány v automobilovém průmyslu, pro pancéřování balistických raket, v důlním průmyslu pro drticí čelisti aj. Když ocel Fe-30Mn-9Al-0,9C s hustotou nižší o 15 % nahradila ocel SAE 8620 u článků bojového vozidla Bradley, bylo dosaženo snížení hmotnosti o cca 400 kg. (Zkrácený překlad článku z časopisu Modern Casting, 2015, č. 6, s. 28–31.) Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

Blahopřejeme Congratulations

65 let Miroslav Herzán * 15. dubna 1951 Gratulujeme!

Umělecké odlitky Art castings

Dvojice bronzových lvů před Bránou Nejvyšší harmonie Vyrobeni za vlády císaře Čchien-lunga z dynastie Čching (1736–1795) Každý lev má výšku cca 2,4 m, délku 2,76 m a šířku 2 m Bránu Nejvyšší harmonie do Zakázaného města v Pekingu vždy střežil pár lvů – na východní straně samec a na západní samice. Lvi mají vlnitou hřívu a velice dobře vyvinuté svaly, takže vypadají opravdu impozantně. Každý z těchto lvů, včetně základny, byl vyroben jako jeden kus metodou vytavitelného vosku. (Zkrácený překlad z časopisu China Foundry, 2015, roč. 12, č. 4, s. A2–A3.)

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

141

Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A SO P I SŮ / B L A H O P Ř E J E M E / U M Ě L E C K É O D L I T K Y

luminu jsou: Rm = 185 MPa, Rp0,2 = 90 MPa, A = 2,4 %, tvrdost 118 HB. U testovaného siluminu byly hodnoty mechanických vlastností zvýšeny o 20 až 30 %. Slitina s 0,3 % W dosáhla: Rm = 222 MPa, Rp0,2 = 113 MPa, A = 3,2 %, tvrdost 122 HB. Celková produkce odlitků ze slitin Al dosáhla v roce 14 mil. t. Zájem o tyto slitiny je dán příznivými mechanickými a technologickými vlastnostmi, spojenými s relativně nízkými výrobními náklady. Siluminy jsou reprezentativními slévárenskými slitinami, nejčastěji odlévanými do kovových forem gravitačně nebo vysokým tlakem, příležitostně do pískových a keramických forem. Silumin 226 je typická slitina užívaná pro tlakové lití odlitků. Po zvýšení mechanických a plastických vlastností přídavkem 0,3–0,4 % W může být tato slitina využita při výrobě náročnějších odlitků.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport