{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

disperzní prášky aktivních prvků pro výrobu vysoce pevné litiny LKG (Application of modifying alloying alloy containing nanosized powders of active elements in production of high-strength cast iron with globular graphite), 2015, č. 3, s. 101–106. LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

BARTLETT, L.; SERINO, S.: Dosažení otěruvzdorných ocelí s nižší hmotností pomocí nitridace (Achieving lightweight, wear resistant steels through nitriding), 2015, č. 6, s. 28–31. CHAPUT, K.; TRUMBLE, K.: Odlévání slitin blízkých slitinám Cu-Mn (Casting near-congruent copper-manganese alloys), 2015, č. 6, s. 32–35. GIESE, S.; FERREIRA, R.: Syntetické řešení pro formy a jádra? (Synthetic solution for molds and cores?), 2015, č. 7, s. 29–33. MC STAFF REPORT: Odplynění hliníku: metody a měření (Aluminium degassing: methods and measurement), 2015, č. 8, s. 30–35. MC STAFF REPORT.: Řešení problémů zákazníka (Solving customer‘s problems), 2015, č. 8, s. 40–45. RAMRATTAN, S. a kol.: Dynamické zkoušení bentonitové směsi (Dynamic testing of green sand), 2015, č. 9, s. 36–39.

PR AC E I N ST Y T U T U O D LE W N I C T WA http://prace.iod.krakow. pl/

SZYMCZAK, T. a kol.: Vliv wolframu na proces krystalizace, mikrostrukturu a vlastnosti siluminu 226 (Effect of tungsten on the solidification process, microstructure and properties of silumin 226), 2015, č. 3, s. 3–14, (viz s. 140–141, pozn. red.). ANGRECKI, M. a kol.: Odpadní formovací směs jako substituce ostřiva při výrobě autoklavého komůrkového betonu (Waste moulding sand as a substitute aggregate in the manufacture of autoclaved cellular concrete), 2015, č. 3, s. 15–22. KMITA, A.: Stanovení navlhavosti křemene u ekologického slévárenského pojiva modifikovaného nanočásticemi kovových oxidů (Assessment of quartz wettability by the ecological foundry binder modified with nanoparticles of metal oxides), 2015, č. 3, s. 43–50. WARMUZEK, M.: Tuhnutí AlFeMnSi slitin ve stadiu precipitace primárních intermetalických fází (Solidification path of the AlFeMnSi alloys in a stage of primary intermetallic phases precipitation), 2015, č. 3, s. 51–60. ZAPALA, R. a kol.: Vysokoteplotní oxidace lité oceli ve vodní páře (High-temperature oxidation of cast steel in water vapour), 2015, č. 3, s. 61–70. KRAWCZYK, J. a kol.: Role modifikačních procesů na tribologické vlastnosti lité ledeburitické oceli (The role of modification processes in ledeburitic class cast steel tribological properties), 2015, č. 3, s. 71–80. PRZEGLĄD O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

PACHOLE, Z.: Energetická účinnost slévárenských procesů (Efektywność energetyczna procesów odlewniczych), 2015, č. 7/8, s. 300–304. KENDRIK, R. a kol.: Výroba hliníkových kol nízkým tlakem (Aluminium low-pressure wheel production), 2015, č. 7/8, s. 316–320. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Hořčík v automobilu: Kde jsme dnes? Magnesium in automotive: Where are we today? Joël Le Gal ATF Paris, France Francouzská slévárenská společnost ATF uveřejnila kritickou zprávu o použití hořčíkových slitin v automobilovém průmyslu za posledních 20 let. Přehled byl získán od světových výrobců automobilů z USA, Evropy a Asie. Od roku 1995 do roku 2012 byl tento růst od 0,8 kg Mg / auto do 2,3 kg Mg / auto. V tomtéž čase se počet vyráběných aut zvýšil z 50 na 85 milionů. Podobně jako hliník může být hořčík zajímavý pro zlepšení specifických vlastností: např. kolo volantu s nízkou cenou při havarijních testech. Hořčík může být také užit pro místní úsporu hmotnosti, ne pro snížení spotřeby benzinu a redukci emicí CO2, ale pro snazší užití rámů posunovacích sedadel nebo pro lepší rozložení hmotnosti. Důvod, který je často udáván, že hmotnost uspoří spotřebu a sníží emise CO2, je stále iluzorní. Věřme, že dnes je to 2,3 kg hořčíku, který v nejlepším nahradí 5 kg oceli: úspora 2,7 kg hmotnosti znamená zisk 0,3 g CO2, tj. desetiny gramu. Složitost procesu, zařízení v provozu slévárny, nároky na zaměstnance a cena jsou mnohem větší než při výrobě součástí z oceli

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

139

Z A H R A N I ČN Í S L É VÁ R EN SK É Č A S O P I S Y / Z E Z A H R A N I ČN Í CH Č A S O P I SŮ

TUREN, Y.; ELEN, L.: Vliv přísad antimonu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti slitiny AZ91 (Effect of antimony additions on microstructure and mechanical properties of AZ91 alloy), 2015, č. 4, s. 187–194. BRODAVAC, Z.; STANIČ, D.: Charakterizace vlastností tlakově lité inovační slitiny AlSi9MgMn (Characterization of innovative high pressure die casting AlSi9MgMn alloy properties), 2015, č. 4, s. 195–208. ZUPANIČ, F. a kol.: Precipitáty v hliníkové kvazikrystalické slitině (Precipitates in an aluminium quasicrystalline alloy), 2015, č. 4, s. 209–218.

WADHWA, R.: Flexibilita a automatizace malých sléváren (Flexibility and automation in small metalcasting facilities), 2015, č. 10, s. 38–42. MENDEZ, S. a kol.: Nová LKG v litém stavu zvyšuje laťku vlastností (New as-cast ductile iron raises bar for properties), 2015, č. 10, s. 43–45, (viz s. 140, pozn. red.).

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport