{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 62

Tr a n s a c t i o n s A F S 2015

Transactions AFS 2015 Výtahy článků z Transactions AFS, 2015, sv. 123 I. část

T R A N S A C T I O N S A F S 2 015

Přednáška Hoytova memoriálu. Vynikající jakost dosažená využitím týmového řízení Hoyt memorial lecture. Outstanding quality using team management JOYCE, N. A. s. 1–7, 2 obr., 1 tab., lit. 7 Pojednáno o využití týmového řízení k docílení vynikající jakosti nejen výrobků. Poukazuje se na to, že základem a nejdůležitějším faktorem jsou zaměstnanci podniku. V jednotlivých kapitolách se popisuje historie jakosti, týmové řízení jako program a způsob života, využití týmů ke zlepšování jakosti, role norem jakosti a negativa týmového řízení. Vliv vměstků na pevnostní vlastnosti v odlitku ze slitiny A356 odlité nízkotlakým litím do kovové formy Effect of inclusions on the tensile properties inside a LPPM A356 CHIESA, F. a kol. s. 9–16, 17 obr., lit. 12 Vliv vměstků na mechanické vlastnosti byl předmětem řady prací. Originalita této práce spočívá ve srovnávání pevnosti zkušebního odlitku, u kterého se na lomu objevil vměstek, s odlitkem bez vměstku. Omezí to účinky řady ostatních faktorů ovlivňujících pevnostní vlastnosti (ty se však liší případ od případu – ve složení materiálu, zpracování taveniny, licím čase, obsahu plynů atd.). Reprodukovatelnost plnění formy zlepšuje, ve srovnání s od-

léváním gravitačním, také odlévání postupem nízkotlakého lití do kovové formy. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Zlepšení reprodukovatelnosti odlévání tyčí na zkoušení pevnosti v tahu podle normy ASTM B106 Casting ASTM B108 tensile test bars with improved repeatability LEVASSEUR, D., MORIN, G., BRETON, F. s. 17–23, 3 obr., 5 tab., 5 rovnic, lit. 10 Cílem studie bylo zkonstruovat automatické zařízení zajišťující výrobu spolehlivých tyčí na zkoušení pevnosti v tahu s parametry, které lze přizpůsobovat a jsou reprodukovatelné. Ukázalo se, že při použití automatické formy B108 je možné, ve srovnání s manuálním postupem, snížit statistickou proměnlivost mechanických vlastností zkušebních tyčí. Zkušební tyče z tepelně zpracované slitiny A356-T6.1 vyrobené automatickým odléváním se na základě statistické analýzy naměřených pevnostních vlastností srovnávaly s tyčemi vyrobenými standardními metodami. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Účinky přísad SiC a Al203 částic na mikrostrukturu a pevnostní vlastnosti slévárenských slitin Al-Si-Cu-Mg Effect of additions of SiC and Al 2O3 particulates on the microstructure and tensile properties of Al-Si-Cu-Mg cast alloys HERNANDEZ-SANDOVAL, J. a kol. s. 25–35, 19 obr., 5 tab., lit. 33 Předmětem studie byly účinky malých přísad Ni a Zr a také zpevňujících mikrokeramických částic Al203 a SiC na pevnost slévárenské slitiny 354 (Al-Si-Cu-Mg) za vysokých teplot. Popis podmínek a průběhu zkoušek, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Optimalizace tepelného zpracování vysokopevnostních tvářených slitin typu 7075: metalografická studie Optimizing the heat treatment of high

72. světový slévárenský kongres

12. mezinárodní konference a výstava FOUNDRY 2016

Termín konání: 21.–25. 5. 2016 Místo konání: Nagoya, Japonsko Bližší informace: www.wfc2016.jp

Termín konání: 24.–27. 5. 2016 Místo konání: Záporoží, Ukrajina Bližší informace: www.expo.zp.ua

136

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

strength 7075-type wrought alloys: A metallographic study IBRAHIM, M. F. a kol. s. 37–47, 10 obr., 3 tab., lit. 14 Hlavním cílem studie bylo zjistit mechanizmus tvrzení vedoucí k získání meze pevnosti v tahu 1 GPa u slitin typu 7075 ve srovnání s 580 MPa běžných slitin po 24 h stárnutí při 120 °C, a to nastavením jejich složení a techniky tepelného zpracování. Po shrnutí poznatků z publikovaných prací o této problematice popsány podmínky a průběh vlastních zkoušek. Vyhodnocení výsledků. O rázové houževnatosti kompozitních materiálů Al-B4C: role malých přísad a tepelného zpracování On the impact toughness of Al-B4C MMC: The role of minor additives and heat treatment IBRAHIM, M. F. aj. s. 49–56, 6 obr., 1 tab., lit. 15 Jsou předloženy dílčí výsledky rozsáhlé studie zaměřené na rázovou houževnatost (Charpy) různých typů kompozitních materiálů na bázi slitin hliníku. Ke zkouškám byly připraveny dva kompozitní materiály Al-15 obj. % B4C a 6063-15 obj. % B4C. Ty se pak legovaly Ti, Zr a Sc. Cílem bylo získat kompozitní materiál s dobrými mechanickými vlastnostmi a malým sklonem zpevňujících částic k reakci s roztaveným Al během tavení a tuhnutí. Popsány podmínky a průběh vlastních zkoušek, vyhodnocení výsledků. Použití postupu CALPHAD při řízení mikrostruktury slévárenských slitin hliníku Use of CALPHAD modeling in controlling the microstructure of cast aluminum alloys CINKILIC, E. a kol. s. 57–61, 4 obr., 1 tab., lit. 12 Popsán postup CALPHAD (Calculation of PHAse Diagrams) pro předpověď složek mikrostruktury slévárenských slitin hliníku, který kombinuje modelování s experimentálním ověřováním výsledků. Jeho aplikace umožňuje potlačit vznik intermetalické fáze beta-Al5FeSi, která zhoršuje mechanické vlastnosti několika důležitých komerčních slévárenských slitin hliníku. Přísadou Mn vzniká méně škodlivá fáze Al15(FeMn)3Si2. Úplné znění přednášek je k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport