{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

M a r e k B r ů n a / To m á š El b e l

Vysoké školy informují Information from universities

Workshop Filtrácia tekutých kovov Ing. Marek Brůna, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline

Účastníci workshopu Filtrácia tekutých kovov

Úspěšně obhájené doktorské dizertační práce p r o f. I n g . To m á š E l b e l , C S c .

Dne 28. ledna 2016 proběhly na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB Technické univerzity v Ostravě obhajoby dvou doktorských dizertačních prací ve studijním programu Metalurgie. Oba absolventi vytvořili své práce na katedře metalurgie a slévárenství.

Ing. Eliška Adámková, Ph.D.

Název práce: Rozpustná slévárenská jádra na bázi anorganických solí Autorka: Ing. Eliška Adámková, prezenční studium Školitel: prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr.h.c. Recenzenti: prof. Ing. Iva Nová, CSc., prof. Ing. Milan Horáček, CSc., prof. Ing. František Havlíček, CSc. Abstrakt: Dizertační práce se zabývala původní technologií používání jednorázových jader pro předlévání otvorů a dutin tlakově litých odlitků z hliníkových slitin. Tato jádra jsou připravována z čistých krystalických solí a komponentních směsí, která jsou rozpustná ve vodě. Rozpustnost ve vodě umožňuje zpětnou rekrystalizaci solí z vodního roztoku, čímž lze dosáhnout uzavřeného ekologického cyklu výroby jader. V rámci prá-

ce byly řešeny dvě technologie výroby jader, a to vstřelování a vysokotlaké lisování, s cílem dosáhnout vysoké pevnosti jader i za zvýšených teplot, stability proti navlhání, rozměrové přesnosti a hladkosti povrchu odlitků. V práci najdeme ověření kompozitních směsí solných jader na reálném odlitku turbokompresoru v provozu tlakové slévárny hliníku Kovolis Hedvikov, a. s., Třemošnice.

Ing. Josef Odehnal, Ph.D.

Název práce: Metalurgické a technologické aspekty odlévání hmotných odlitků ze slitin železa Autor: Ing. Josef Odehnal, zaměstnán u Pilsen Steel, s. r. o. Školitel: doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. Recenzenti: prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc., doc. Ing. Antonín Mores, CSc., Ing. Tomáš Válek, Ph.D. Abstrakt: Dizertační práce byla zaměřena na výzkum materiálových a slévárenských vlastností těžkých ocelových a litinových odlitků. Práce obsahuje bohatý faktografický materiál z měření, materiálových rozborů, výpočtů a modelování. Výstupem řešení byly teoretické analýzy a závěry pro metalurgické a technologické zpracování konkrétních materiálů pro těžké odlitky z oceli a litiny s kuličkovým grafitem s vysokým obsahem křemíku. Na odlitcích z oceli byl prokázán vliv vápníku na teploty likvidu a solidu, jakost povrchu a rozložení mechanických vlastností po průřezu odlitku. V práci jsou definovány příčiny vzniku chunky grafitu v závislosti na podmínkách výroby zkušebních odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Rozbor příčin vzniku chunky grafitu ukázal, že hlavní příčinou je metalurgická jakost taveniny daná hodnotou uhlíkového ekvivalentu, obsahu křemíku, niklu a ceru, a naopak primárně nezávisí na dlouhé době tuhnutí odlitku. Autor rovněž ověřil predikci chunky grafitu pomocí programu MAGMASoft v5.3. s kritériem CHUNKY a dosáhl dobré shody experimentů a modelu. Oba úspěšní absolventi se již několikrát představili slévárenské veřejnosti v časopise Slévárenství, sbornících z konferencí a osobně přednesli své poznatky na různých odborných domácích i zahraničních akcích. Přejeme jim hodně dalších úspěchů v osobním životě a další profesní kariéře.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

135

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

V malebnom prostredí Kysúc v obci Oščadnica sa v dňoch 27. až 28. januára 2016 konal medzinárodný workshop Filtrácia tekutých kovov. Akciu pod záštitou pani profesorky Dany Bolibruchovej organizovala Katedra technologického inžinierstva, Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Cieľom workshopu bola prezentácia nových poznatkov z oblasti využitia filtrov pri výrobe odliatkov a vytvorenie odbornej platformy spoločného fóra pre výrobcov, spotrebiteľov a výskumných pracovníkov zaoberajúcich sa problémami filtrácie tekutého kovu. Hlavnou myšlienkou akcie bolo podporiť odbornú diskusiu zameranú špecificky iba na problematiku filtrácie v úzkom kruhu odborníkov. Workshop zahájil odborný garant prof. Dana Bolibruchová krátkym príhovorom a úvodnou prednáškou zameranou na paradoxné javy sprevádzajúce proces filtrácie. Obohatením rozsiahlych diskusií bola skutočnosť, že workshopu sa zúčastnili traja poprední výrobcovia filtrov – KERAMTECH, s. r. o., Žacléř, LANIK, s. r. o., Boskovice, a ASK CHEMICALS, s. r. o., Brno. Pohľad z hľadiska numerickej simulácie procesu filtrácie zabezpečoval Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., z firmy MECAS ESI, s. r. o. Bohaté zastúpenie mali aj odborníci z praxe a výrobných podnikov, ako napríklad NEMAK,

s. r. o., Žiar nad Hronom, M-cast, s. r. o., Považská Bystrica, Illichmann Castalloy, s. r. o., Žarnovica, a Slévárna a modelárna Nové Ransko. Súčasťou workshopu bol diskusný večer spojený s riadenou degustáciou vín z francúzskeho regiónu v podaní Petra Procházku, vedúciho obchodného úseku firmy Keramtech, s. r. o., Žacléř, ktorý je vo voľnom čase vášnivý vínkár. Dňa 28. januára 2016 sa konala exkurzia do podniku Kia Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom. Po dvojhodinovom výklade priamo v areáli podniku bol workshop ukončený. Bezprostredné ohlasy účastníkov na program, usporiadanie workshopu a organizáciu boli veľmi pozitívne.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport