{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

A nto n í n M o r e s / I v a n a K r o u p o v á / A nto n í n Z á d ě r a / F r a nt i š e k U r b á n e k

Z ávě r Zasedání bylo přítomno 42 odborníků ze sléváren, vysokých škol a dodavatelských firem. Účastníci zasedání s lítostí konstatovali, že nám zde již navždy bude chybět oblíbený stálý účastník, náš kamarád, vynikající odborník a vášnivý diskutér Ing. Jan Hučka. Od založení této komise v roce 1978 se aktivně zúčastňoval téměř všech našich zasedání. Časově náročný program bylo možno zvládnout zásluhou pracovníků ČVUT Praha, Ústavu strojírenské technologie, kteří jako obvykle zasedání vzorně připravili a byli i jeho aktivními účastníky.

Obr. 1.

V Ostravě proběhl úspěšný kurz Řešení a prevence vad odlitků

Příprava a organizace 53. slévárenských dnů® Brno 8.–9. 11. 2016

Ing. Ivana Kroupová

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

VŠB – TU Ostrava

organizační garant 53. SD

Ve dnech 21. a 22. 1. 2016 uspořádal pobočný spolek České slévárenské společnosti při katedře slévárenství kurz s názvem „Řešení a prevence vad odlitků“. Akce se konala v areálu VŠB – TU Ostrava a zúčastnilo se jí 50 pracovníků z 18 společností z České republiky i Slovenska (obr. 1). Vysoká účast na kurzu ukázala, že řešení vad odlitků je stále aktuální záležitostí a vedení sléváren takové akce podporuje. Neshodné odlitky – zmetky – představují pro slévárny značné ztráty, jsou významnou nákladovou položkou a snížení zmetkovitosti je přímou cestou k prosperitě a konkurenceschopnosti. Účastníci kurzu měli možnost během dvou dnů vyslechnout 17 přednášek, seznámit se s nejčastějšími vadami odlitků, s příčinami jejich vzniku a získat informace, jak těmto vadám předcházet. Některé přednášky ukázaly i metodický postup, jak lze v konkrétních případech vyřešit krize jakosti ve slévárnách. Kromě lektorů z katedry metalurgie a slévárenství vystoupili na kurzu i odborníci z praxe (obr. 2). Účastníci kurzu obdrželi CD-ROM s texty přednášek a poslední číslo časopisu Slévárenství z roku 2015, které bylo zaměřeno na vady odlitků. Získali tak bohatý materiál k dalšímu samostatnému vzdělávání. Touto cestou bychom rádi poděkovali organizátorům kurzu za jeho bezproblémový průběh. Velký dík pak patří hlavnímu sponzorovi celé akce – firmě KERAMTECH, s. r. o. Děkujeme rovněž všem účastníkům kurzu za jejich zájem a těšíme se na další setkání.

Účastníci kurzu v aule VŠB – TU Ostrava

Obr. 2.

M g r. Fra nt i š e k U rb á n e k tajemník ČSS

V loňském roce se 10.–11. listopadu uskutečnily 52. slévárenské dny ®, kterých se zúčastnilo přes 272 účastníků ze 102 společností a výzkumných organizací. Díky zajímavým přednáškám v jednotlivých odborných sekcích i dobrému jménu konference projevili účastníci i vystavovatelé velký zájem o účast. To umožnilo uspořádat zajímavou a přínosnou konferenci, která zajistila i významný zisk nezbytný pro vlastní chod i rozvoj České slévárenské společnosti. Ve dnech 8.–9. listopadu 2016 se uskuteční již 53. slévárenské dny®, které se budou konat opět v prostorách hotelu Avanti v Brně. Přípravy konference se ujme Česká slévárenská společnost, která zajišťuje jak vlastní organizaci, tak i odborný program Slévárenských dnů®. Součástí 53. SD bude opět doprovodná výstava. Organizačním garantem konference 53. SD byl výkonným výborem ČSS znovu jmenován doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., a odborným garantem doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. V úvodní části prvního dne konání 53. SD je stejně jako v minulých ročnících plánováno plenární zasedání a po něm bude další program rozdělen do jednotlivých odborných sekcí. Program každé sekce vychází z odborného zaměření příslušné komise ČSS. Přednášky v jednotlivých sekcích budou po oba dny probíhat paralelně ve dvou sekcích. Za-

Přednáška Ing. Tomáše Válka zaměřená na řízení jakosti hmotných litinových odlitků

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

127

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

nedestruktivně stanovovat hodnoty mechanických vlastností LKG, které jsou běžně vyžadovány do inspekčních certifikátů (atestů), tj. hodnoty Rm, Rp 0,2, A, HBW. Přístrojem lze rovněž určit i modul pružnosti E a případný podíl grafitu IV. Tímto systémem se získá velká časová úspora i úspora v nákladech ve srovnání s výrobou zkušebních tyčí a jejich přetržením a vyhodnocením. Ve svém příspěvku A. Mores sdělil možnosti utěsňování odlitků, které nevyhovují při tlakové zkoušce. Příčinou jsou většinou řediny v odlitcích, které mohou být již viditelné při odstraňování nálitků, nebo jemné řediny v tlustých stěnách odlitků, napojení stěn k přírubám a podobně. Tyto řediny lze utěsnit pomocí dichtolu, a to buď natíráním viditelných míst dichtolem, nebo ponořením celého odlitku, nebo jeho části do tohoto výrobku. Zásadní podmínkou utěsňování však je dokonalé vysušení odlitku v peci nebo vysušení konkrétního místa plamenem, protože vlhkost zabraňuje utěsňování.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport