{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 52

A nto n í n M o r e s

72. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem doc. Ing. Antonín Mores, CSc.

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

p ře ds e da O K pro L KG

Dne 10. 12. 2015 se v Praze na ČVUT, Fakultě strojní, Ústavu strojírenské technologie, konalo 72. zasedání Odborné komise pro litinu s kuličkovým grafitem (LKG). Zasedání bylo společné se 47. setkáním slevačů České slévárenské společnosti středních Čech a bylo rovněž spojeno s prezentacemi firem VÚHŽ Dobrá, a. s., a ESAB Vamberk, s. r. o. Účastníky a všechny přednášející zasedání přivítal doc. A. Mores, CSc., předseda Odborné komise pro LKG. Vedoucí Ústavu strojírenské technologie na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE, podal informaci o situaci v oblasti výuky technických oborů, organizačních změnách a rovněž o možnostech spolupráce ústavu se závody v oblasti řešení technických problémů. Ústav provádí pro slévárny a strojírenské závody zakázkové činnosti hlavně v oblasti zkoumání struktury odlitků, chemického složení, posudky z oblasti metalurgie atd. Účastníky zasedání pozdravil rovněž doc. Ing. M. Němec, CSc., předseda Středočeského výboru České slévárenské společnosti. Modifikace pomocí plněného profilu – prezentace firmy VÚHŽ Dobrá, a. s. Prezentaci firmy VÚHŽ Dobrá, a. s., vzorně připravila obchodní zástupkyně firmy Ing. J. Loskovcová. Zpravodajka nejdříve podala základní informace o historii podniku VÚHŽ, který byl založen v roce 1948 v Praze a od roku 1992 má hlavní sídlo v Dobré. Privatizace podniku proběhla v roce 1992 se základním určením jako výrobně obchodní společnost. Od roku 2007 je VÚHŽ součástí koncernu MORAVIA STEEL, kde podnik patří k nejlépe hodnoceným ve společnosti. Je zde okolo 300 zaměstnanců, 60 % produkce je export do různých zemí včetně Číny, Indie, Ruska a JAR. Firma věnuje ročně 10 mil. Kč. na vývoj a má mimo

126

jiné svou válcovnu, slévárnu odstředivého lití, nástrojárnu, laboratoře a zkušebny. Do oddělení automatizace a metalurgie patří i výroba podavačů plněných profilů. Ve svém dalším příspěvku se Ing. Loskovcová zabývala systémem modifikace pomocí plněného profilu při výrobě odlitků z LKG; tato zařízení se zde vyrábějí již od roku 1986. V modifikačním boxu MAWIS s odsávanou komorou se provádí současně odsíření a vlastní modifikace v jednom kroku tak, že pod víkem na pánvi je v průběhu modifikace přetlak hořčíkových par, čímž se zvyšuje účinnost celého systému. Firma vyrábí několik typů podavačů profilů, některé jsou využívány ve slévárnách ocelí a v ocelárnách k mikrolegování. Závěrem svého příspěvku zpravodajka vyjmenovala slévárny a hutní závody v ČR i v zahraničí, kde se používá pro modifikaci systém dodávaný firmou VÚHŽ Dobrá, a. s. K tomu lze poznamenat, že slévárny používají hlavně pro větší množství kovu i běžnou přelévací metodu modifikace. O praktických zkušenostech s modifikací pomocí plněného profilu informovala Ing. K. Vokřálová ze slévárny TOS-MET Čelákovice. V této slévárně se modifikace pomocí plněného profilu používá od roku 2006, kdy byla zavedena jako doplnění do této doby používané modikace přelévací. Modifikované množství kovu je 500–650 kg, konečný obsah S je 0,010 %, zbytkový obsah Mg je 0,06 % při účinnosti modifikace 30 %. Ing. Vokřálová popsala jak výhody modifikace pomocí plněného profilu, tak i určité provozní nevýhody přímo ve slévárně, kde se musí modifikovaný kov převážet k poměrně vzdálené formovací lince od tavicích agregátů a modifikačního zařízení. Opravné svařování představené společností ESAB Vamberk, s. r. o. Ve svém příspěvku pan Z. Šveidler, pracovník technického servisu firmy, podal informace o společnosti ESAB, jejíž úplný název je nyní ESAB Vamberk, s. r. o., člen koncernu. Firma je součástí velkého amerického koncernu Colfax Corporation. Závod přímo ve Vamberku má 600 pracovníků. Slevače nejvíce zajímají údaje o opravných obalovaných elektrodách, které mají v současné době odlišné označení než dříve, a sice OK NiFe-CI (cca Ni : : Fe = 50 : 50) a OK Ni-CI (cca Ni = 90 %). Existují i elektrody, kterými lze opravovat

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Účastníci 72. zasedání OK pro LKG

litinové odlitky a které obsahují 30 % Cu. Litiny lze rovněž opravně svařovat pomocí obalovaných elektrod s obsahem Cu = 90 %, je však nutno vzít v úvahu, že vznikne barevná odlišnost opraveného místa ve srovnání se základním materiálem. Pro svařování litiny je rovněž možno používat i plněné elektrody typu Ni-Fe (50 : 50) s rutilovou náplní. Opravné svařování odlitků z LKG pomocí drátů v ochranné atmosféře používají v ČR dvě slévárny. Velmi zajímavé byly rovněž informace o použití drážkovacích elektrod OK 31.03 k vyčistění vadných míst na odlitcích. Před drážkováním je odlitek vhodné předehřát na 500–650 °C a v případě obtížné proveditelnosti předehřát alespoň místně drážkovanou oblast na 250–450 °C. Různé – 3D skenování, nedestruktivní defektoskopie, utěsňování odlitků Ing. R. Šlajs se ve svém příspěvku zabýval rozměrovou kontrolou odlitků a modelů pomocí 3D skeneru. Pro slévárny je zásadní vztah mezi rozměry vyrobeného odlitku a rozměry modelu, pomocí kterého byl odlitek vyroben. Pomocí 3D SMARTTECH systému optického měření lze získat tyto důležité údaje. Systém 3D skeneru může pomoci i při řešení technologie, když lze např. u porovnání tvaru tepelného uzlu u spojení stěn na modelu a ve skutečnosti u odlitku zjistit větší objemové smrštění tohoto spojení. Zjistit tuto skutečnost klasickými metodami měření je téměř nemožné. Doc. Skrbek ve svém referátu vysvětlil přednosti nedestruktivní defektoskopie u odlitků z LKG. Dosud převážně používaný systém kontroly jakosti se provádí pomocí spektrální analýzy, termické analýzy, metalografie, tvrdosti odlitků a zjišťování hodnot mechanických vlastností přetržením zkušební tyče ze vzorků podle ČSN EN 1563. Pomocí kombinovaného strukturoskopu TELIT je možno

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport