{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 48

J o s e f H l a v i n k a / F r a nt i š e k Ko t r b a

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

Úspěšná účast českých firem na veletrhu EUROGUSS v Norimberku potvrdila, že jeho zařazení do programu Českých oficiálních účastí bylo správným rozhodnutím

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Ing. Josef Hlavinka A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

122

v ýkonný ředitel SSČR

M g r. Fra nt i š e k Kot rb a tiskov ý mluvčí MPO ČR

České firmy z oboru slévárenství se za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu zúčastnily ve dnech 12. až 14. ledna 2016 veletrhu Euroguss, který je zaměřen na lití pod tlakem a související průmyslové obory. Veletrh se koná jednou za dva roky ve veletržním areálu Messe Nürnberg. Tuto odbornou událost si nenechalo ujít 583 vystavovatelů, z toho 386 zahraničních. Podle vyjádření veletržní správy navštívilo akci více než 11 000 odborníků z oblasti zpracování kovů, oborů strojírenství, ale také stavebnictví či automobilového průmyslu. Česká expozice byla situována v pavilonu 7 a rozkládala se na ploše 108 m2. Společně se Svazem sléváren ČR se na ní prezentovaly následující společnosti: Alutex, s. r. o., Beneš a Lát, a. s., ČZ, a. s., Hydac, s. r. o., KABEPE KOVO, s. r. o., METAL TRADE COMAX, a. s., Modelárna LIAZ, s. r. o., Starmans Electronics, s. r. o., a Tokoz, a. s. Pro slévárny specializující se na lití pod tlakem je veletrh EUROGUSS nejdůležitější akcí v oboru, na které je zásadní být a také být vidět. To se díky společné expozici pod hlavičkou České republiky bezpochyby podařilo. Zástupkyně Modelárny LIAZ, spol. s r. o., Petra Pavlištová ocenila příjemné zázemí a servis: „Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala MPO za organizaci společné expozice na výstavě EUROGUSS 2016. S prezentací Modelárny LIAZ, spol. s r. o. na stánku MPO, ale také v katalogu výstavy jsme byli spokojeni. Zázemí stánku bylo příjemné, stejně jako servis poskytnutý nejen našim zákazníkům. Doufáme,

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

že výstava bude pro Modelárnu LIAZ úspěšná a přinese nám nové zákazníky.“ Kateřina Vlášková ze společnosti ČZ, a. s., se s ní v tomto směru ztotožnila a ocenila mimo jiné i dobré umístění stánku: „Veletrh EUROGUSS 2016 byl pro naši společnost ČZ, a. s., rozhodně velkým přínosem. Byli jsme spokojeni i s umístěním stánku, které zaručovalo dobrou návštěvnost. Prestižnost celé akce dokládá vysoký počet návštěvníků, což poskytuje dobrou perspektivu pro navázání nových obchodních kontaktů. Co bychom chtěli dále vyzdvihnout, je perfektní servis poskytovaný v rámci expozice; velké poděkování patří zejména za zajištění bezchybné obsluhy, díky níž jsme se opravdu po celou dobu mohli v klidu věnovat jednání s potenciálními obchodními partnery. Jsme velmi rádi, že veletrh EUROGUSS patří do kategorie veletrhů podporovaných ze strany MPO, což výrazně zjednodušuje naši prezentaci na této významné akci.“ Zástupce společnosti BENEŠ a LÁT, a. s., Ing. Václav Říha měl možnost porovnat úroveň s veletrhem Newcast v Düsseldorfu, kterého se s podporou MPO účastnil v loňském roce:

Fotografie strukturálního odlitku v karoserii automobilu Jaguar vyráběné ve společnosti MAGNA

Návštěva studentů SPŠS Plzeň

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport