{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 45

G ü nt e r R i e n a s s

Obr. 1.

Vítězný odlitek z Altenmarktu, modul rozvodu oleje jako tlakový hořčíkový odlitek [8]

Možnosti postupu při tlakovém lití hořčíku: se zátkou, bez zátky, odtavení (zleva doprava) [34]

kroku lití s válcováním (Giesswalzen) a protlačováním. Je popsána možnost odhadu životnosti místní koncepcí. Předmětem výzkumu byly tenké plechy ze slitin AM50 a AZ21 vyrobené výše uvedeným postupem. G. Kurz, D. Letzig a K. U. Kainer [30] napsali příspěvek o platných procesních technologiích ve vývoji moderních slitin hořčíku. A. Hadadzadeh a M. A. Wells [31] popsali matematický model tepelně fluidního odlévání hořčíkové slitiny AZ31 mezi dvěma válci. Q. Li aj. [32] referují o numerické simulaci charakteristických hodnot zabíhavosti a plnění formy slitin hořčíku během odlévání do plné formy s podporou vakua. Práce popsané v této zprávě se zabývaly několika procesními parametry, aby se při tomto procesu daly ovlivnit vlastnosti zabíhavosti a plnění formy. Z výsledků výzkumu vyplývá, že na zabíhavost hořčíkových slitin má největší účinky licí teplota. Zabíhavost se zvyšuje se zvýšením licí teploty. Vztah mezi tlakem vakua a zabíhavostí však není lineární. Zprávu „Mikrostruktura a pevnost v tahu hořčíkového odlitku vyrobeného postupem tixo lití“ napsali X. Ai aj. [33]. Proces tixo-tlakového lití (TDC) je kombinace techniky přípravy polotuhého bloku a tlakového lití. Při postupu TDC nejde pouze o vlastnosti vytvoření tixo materiálu, ale také o vysokou účinnost a nízké náklady. V předkládané práci se zjišťovaly mikrostruktury a mechanické vlastnosti konstrukčních součástí z hořčíkové slitiny AZ91 vyrobených postupem TDC. Pevnost v tahu a tažnost slitiny TDC se zvyšuje také v porovnání s těmi, které byly vyrobeny jinými postupy.

N. Erhard [34] popisuje odlévání hořčíku technologií FGS (Frech Gating System). Při výrobě tlakového odlitku jsou licí kanály a přelivy. Ty lze téměř dokonale recyklovat. Ovšem jsou s tím spojeny do jisté míry nezanedbatelné náklady. Pod názvem FGS vyvinula firma Oskar Frech GmbH + Co. KG, Schorndorf, systém, který tento doposud běžný vratný materiál zredukuje o cca 45 až 80 %. Tavenina se při něm přivádí až k zářezu odlitku a tam permanentně čeká temperovaná na úrovni taveniny. Tím se, ve srovnání s klasickým tlakovým litím, výrazně zkrátí zbývající vtokový kanál na odlitku. Postup FGS se doposud u tlakového lití hořčíku nepoužil. Avšak v oddělení Technikum firmy Frech tento postup vyzkoušeli s hořčíkem na tlakovém stroji s teplou komorou vybaveném příslušnou technologií FGS. Přesto, že šlo o složitý tenkostěnný odlitek a použití slitiny AM60, byly výsledky velmi slibné a pozitivní (obr. 2).

Obr. 3.

Odlitek vyrobený postupem lití keremat [35]

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

119

RO ČN Í PŘ EH L EDY

movým podílem eutektických oblastí nebyla kvantitativní analýzou mikrostruktury zjištěna žádná korelace. Analyzoval se proces odlévání a vlastnosti plnění se zjišťovaly numerickou simulací. Mechanické vlastnosti slitiny MgGdY (hořčík, gadolinium, yttrium), odlévané do pískové formy, zkoumali W. Lui aj. [25]. Slitina Mg10Gd3Y0,5Zr, odlévaná do pískové formy, byla podrobena tepelnému zpracování T6 (popouštění s následným stárnutím). Zkoušky v tahu probíhaly v tepelném rozsahu od 25 do 300 °C. Výsledky ukazují, že tepelné zpracování T6 je pro tuto hořčíkovou slitinu optimální. Hodnocení mikrostruktury a mechanických vlastností slitiny Mg4Al4RE pro lití do pískové formy předkládají T. Rzychon, A. Kielbus a L. Litynska-Dobrzynska v odkazu [26]. Tento příspěvek popisuje metodu hodnocení složení fází a uvádí výsledky zkoušky stability struktury slitiny Mg4Al4RE po žíhání při 175 a 250 °C při 3000 hodinách. Tématem mikrostruktury a mechanických vlastností slitiny Mg15Al(x)Nd se zabývají K. Zhou aj. [27]. Aby postihli mechanické vlastnosti slitiny typu Mg15Al, přidávali různá množství Nd (0 až 4,0 %). J. Li aj. [28] hodnotí typické vady vznikající tvořením staženin v odlitcích z hořčíkových slitin odlévaných litím do plné formy pod nízkým tlakem. Vady se mohou vyskytovat v odlitcích odlitých postupem nízkotlakého lití do plné formy (LP-LFC). V této studii se zjišťoval mechanizmus vzniku vad v hořčíkových odlitcích ze slitiny AZ91 odlitých tímto postupem. J. Dallmeier a O. Huber [29] vysvětlují a hodnotí mez únavy při kmitavém napětí tenkých hořčíkových plechů vyráběných postupem spojujícím v jednom

Obr. 2.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport