{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 43

Eu r o v i s i o n, a . s .

Podpořte rozvoj Vaší firmy na všech úrovních! Je vaším cílem zvýšit odbornost a produktivitu zaměstnanců? Potřebujete motivovat své zaměstnance a posílit jejich loajalitu? Potřebujete ze svých zaměstnanců udělat klíčovou konkurenční výhodu? Plánujete zavést kariérní poradenství či age management? Pomohlo by vám zapojení do realizace odborných praxí a stáží?

Bc. Lucie Ema Grohová specialistka pro lidské zdroje tel.: +420 539 050 619 l.grohova@eurovision.cz Vytvořili jste unikátní produkt a chtěli byste ho právně ochránit? Plánujete zavést inovaci produktu nebo jeho výroby? Rádi byste inovovali firemní procesy? Chtěli byste provozovat vlastní školicí středisko? Plánujete mezinárodní marketingovou podporu firemního portfolia?

Prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost můžete získat finanční prostředky formou dotace na rozvoj podnikatelských aktivit. Plánujete-li posílit ochranu duševního vlastnictví a práv průmyslového vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, je pro vás vhodný Program Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, který umožní získat dotaci až 1 mil. Kč na následující aktivity: • služby oprávněných zástupců; • překlady; • správní poplatky. Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2017. Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby i na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Prostřednictvím Programu Inovace – Inovační projekt můžete získat na realizaci inovací navazujících na předchozí výzkum a vývoj podporu v rozmezí 1–100 mil. Kč na pořízení:

dlouhodobého hmotného majetku – projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardwaru a sítě; • dlouhodobého nehmotného majetku – softwaru a dat, práv k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů; • nebo pokrytí neinvestičních výdajů – služeb – certifikace produktů, výdajů vynaložených na marketingovou inovaci a nákladů na povinnou publicitu projektu. Výzva je plánována na srpen 2016. Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra nebo potřebujete zmodernizovat vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Podporu až 5 mil. Kč, kterou zajistí Program Školicí střediska, můžete využít na aktivity: • nákup, rekonstrukce, úpravy, výstavbu či odstranění stavby; • inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám; • hardware, sítě, software a data; • školicí pomůcky, školicí programy a služby školitelů; • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání. Výzva je plánována na květen 2016. Pokud jste se rozhodli expandovat na zahraniční trhy a chcete prezentovat svoje produkty na zahraničních výstavách či veletrzích, vsaďte na Program Marketing s dotací až 5 mil. Kč. Podporu lze využít na: • pronájem, zřízení a provoz stánku (návrh, pronájem, vybavení, související služby); • dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení; • tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Tato výzva je plánována na květen 2016. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zacílen přednostně na malé a střední podniky, některé aktivity jsou však vhodné i pro velké podniky, dle definice CZ-NACE, ve kterých daný subjekt podniká, a výstupy projektu se projeví v těchto oblastech. •

Ing. Zuzana Havlištová specialistka pro podporu podnikání tel.: +420 539 050 606 z.havlistova@eurovision.cz

Eurovision, a. s. | tel.: +420 539 050 600 | brno@eurovision.cz | www.eurovision.cz S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

117

F I R E M N Í P RZE ZPERNATXAEC E

Využijte příležitosti pokrýt náklady na rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím Evropského sociálního fondu formou dotace pokrývající až 85 % nákladů spojených s realizací vzdělávacího projektu. V rámci Operačního programu Zaměstnanost budou podporovány především komplexní projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů, s důrazem na odborné vzdělávání s maximální výší dotace 200 000 EUR (podpora de minimis), a to v následujících aktivitách: • další profesní vzdělávání zaměstnanců zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího profesního vzdělávání OSVČ; • tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů; • vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích; • kariérové poradenství, zavádění age managementu do podniků; • rekvalifikace a vzdělávání pro zaměstnance podniků procházejících restrukturalizací nebo končících svoji činnost, včetně propouštěných zaměstnanců; • odborné praxe a stáže v podnicích; • spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu práce. Do způsobilých výdajů bude možné kromě nákladů na samotné školení zahrnout i náhradu mezd zaměstnanců po dobu jejich účasti na školení a režijní a administrativní náklady spojené s realizací projektu (pronájem školicích místností, cestovné, vzdělávací materiály, náklady realizačního týmu apod.). První výzva na předkládání žádostí je plánována na červen 2016. Další možností je využití dotace prostřednictvím úřadu práce, kde budou podporována jednotlivá dílčí školení s výší dotace max. 500 tis. Kč/měsíc (na každé školení bude podávána samostatná žádost o dotaci).

Podporovány budou odborné kurzy (měkké dovednosti budou podporovány pouze výjimečně) realizované prezenční formou. Vzdělávací aktivita musí být zakončena ověřením získaných znalostí a dovedností účastníků. Dotace bude možno využít pouze na úhradu nákladů na samotné školení a mzdové příspěvky na zaměstnance. Žádosti je možné podávat od 31. 3. 2016. Mezi vhodné žadatele patří zaměstnavatelé (obchodní korporace, družstva) a profesní a podnikatelská sdružení. Sídlo žadatele může být kdekoli v ČR, projekty však musí být realizovány mimo Prahu.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport