{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 33

A S K Ch e m i c a l s G m b H

Závislost reaktivity pojivového systému PEP SET na teplotě písku (Haltern 33); VZ – doba zpracovatelnosti [min], AZ – čas rozebírání [min]

značného zkrácení výrobního taktu – zv ýšení produktivity v ýroby forem (obr. 8), což vedlo k úspoře nákladů celé výroby odlitků. Díky efektivní spolupráci mezi slévárnou Grunewald a dodavatelskou firmou ASK Chemicals GmbH byl navržen a úspěšně implementován pojivový systém PEP SET, který umožnil snížit celkové výrobní náklady slévárny, zvýšil produktivitu výroby forem a tím konkurenceschopnost slévárny. Odstranilo se použití nátěrů, podařilo se snížit dávkování pojivového systému, emisní zátěž

Oberflächenqualitäten Oberflächenqualitäten Obr. 6.

Polystyrenový model po zaformování

altalt a)

neu neu b)

Obr. 7.

Srovnání jakosti povrchu odlitků: a) původní – pojivový systém kyselý furan no-bake, b) nový – pojivový systém PEP SET, lití bez nátěru © Grunewald © Grunewald 20152015 NEWCAST-Forum NEWCAST-Forum 20152015 Obr. 8.

excelentní povrchy i bez použití nátěru, také díky vysoké tekutosti a tím dosaženého vysokého stupně zhutnění formovací směsi s velmi nízkou povrchovou porézností (obr. 7).

Forma z pojivového systému PEP SET s termickým regenerátem

Díky optimálnímu nastavení poměru doby zpracovatelnosti a času rozebírání v kombinaci s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi bylo dosaženo

pracovního prostředí, podařilo se zajistit vysoké využití termického regenerátu, čímž se následně snížil podíl deponovaní použité směsi po odlití.

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

107

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Obr. 5.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport