{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 30

Z PRAXE

M . L u ň á k – K . H o r k ý N - t ý m a n e b t v o r b a ko m p l e x n í h o k a t a l o g u v a d h l i n í ko v ý c h o d l i t k ů

Obr. 4. Fig. 4.

Výňatek z katalogové klasifikace vad (hierarchicky strukturováno dle třídy – skupiny – druhu; třída 100) An excerpt from the catalogue classifier of defects (hierarchically structured according to the class—group—type; class 100)

důvodu byly vypracovány i zadávací formuláře např. pro termokameru nebo numerické simulace procesu lití (obr. 5). Mimo jiné byl vypracován podrobný manuál, jak do formulářů vkládat text i fotografie apod., který slouží členům N-týmu pro snazší práci s formuláři. Dále bude zpracován průvodce, jak ovládat databázový software – Katalog vad odlitků ze slitin hliníku. Tato situace však nastane až po získání definitivní podoby těsně před distribucí. Aby byl katalog vad spjat i s problematikou metalurgie, je zahrnuta fotodokumentace jak makro-, tak i mikroskopických posouzení řezů odlitků a metalografických výbrusů. Příklad makrořezu je uveden na obr. 6. Závěr

Obr. 5. Fig. 5.

Obr. 6. Fig. 6.

Příklad zpracovaného speciálního zadávacího formuláře pro údaje z termokamery An example of the processed special entry form for data from the thermocamera

Příklad speciálního zadávacího formuláře pro metalografii An example of a special entry form for metallography

Skupinová práce s přibývajícím počtem zúčastněných, plně fundovaných členů se dozajista projevuje na kvalitě provedení a především formulování jednotlivých vstupních dat, která budou sloužit jako zdroj informací pro ucelený katalog. Mnohdy zcela odlišné názory či postoje dvou v debatě přítomných protipólů, myšleno slévárny vs. univerzity, vždy najdou společný průnik a výsledkem je skutečně precizně definovaná vada s jasným popisem příčin a stanovení nápravy ať už direktivní či preventivní. S přibývajícím povědomím o konaných setkáních se postupně řady N-týmu rozrůstají, což má za následek především začlenění dalších technologií výroby (např. lití odlitků na vytavitelný model či použití solných jader). Co se týče moderních technologií, do katalogu jsou zahrnuty i výstupy z termokamery nebo vizualizace jednotlivých vad prostřednictvím simulačního softwaru. N-tým přijal nově navržené logo, které vzniklo pod patronátem BENEŠ a LÁT, a. s., a OK 07 pro neželezné kovy při České slévárenské společnosti (obr. 7). Poděkování Rádi bychom touto cestou vyslovili velké díky za spolupráci na tomto nelehkém úkolu všem slévárnám, univerzitám i ostatním subjektům. Společná práce vede krůček po krůčku k cíli, kterým bude publikace schopný katalog vad slitin hliníku. L i t e ra t u ra

Obr. 7. Fig. 7.

104

Logo N-týmu The logo of the N-team

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

[1] [2] [3] [4]

ELBEL, T. a kol.: Vady odlitků ze slitin železa. 1. vyd. Brno: Matecs, 1992. Zápisy ze schůzek N-týmu 2013, 2014, 2015 a 2016. Interní materiály zúčastněných sléváren a univerzit. LÁNA, I. a kol.: N-tým – vznik a rekapitulace činnosti. Slévárenství, 2015, 63(5–6), 208–210. ISSN 0037-6825.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport