{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 29

N - t ý m a n e b t v o r b a ko m p l e x n í h o k a t a l o g u v a d h l i n í ko v ý c h o d l i t k ů M . L u ň á k – K . H o r k ý

Obr. 1. Fig. 1.

Z PRAXE

továny různé metodiky, které pro tak komplexní řešení vad odlitků využít. V mnoha případech se jednalo o zásadní nástroje, jakými celé zpracování katalogu vad uchopit. Mezi celou řadou propracovaných SW vyhrál běžný tabulkový procesor typu MS Excel. V tomto formátu byl vypracován prvotní zadávací formulář, jehož úloha spočívala ve sběru všech relevantních informací ke konkrétní vadě odlitku. Tyto kolektované, tedy strukturované informace identifikačních a autentizačních parametrů v úložišti uživatelů slouží jako zdroj pro ucelenou databázi, na jejímž návrhu a vývoji se již paralelně pracovalo. Zmíněná databáze, resp. software, který je nyní testován ve zkušební verzi a jsou v něm laděny úpravy, aby byl co nejvhodnější pro uživatele, je základem, na kterém bude celý finální produkt, Katalog vad odlitků ze slitin hliníku, postaven. Samotný zadávací formulář prošel mnohonásobným připomínkováním a díky kolektivní práci celého týmu byl vyvinut do finální verze (obr. 1). Při detailnější analýze současného, tedy využívaného zadávacího formuláře pro jeden konkrétní druh vady, jsou zde obsaženy rubriky jako identifikace vady, nejčastější příčiny vzniku vady, nápravná opatření a možnosti opravy odlitků. Zmíněná hesla obsahují následující informace: – identifikace vady – definice vady formou výstižného slovního popisu, několika klíčovými slovy, s názornou reprezentativní fotografií daného druhu vady; – nejčastější příčiny vzniku vady – soupis všech kořenových a nejpravděpodobnějších příčin vzniku dané vady; – nápravná opatření – opatření, která je možno zavést pro eliminaci vzniku vady; – možnosti opravy odlitků – možnosti opravy již vzniklé vady na odlitku. Za stěžejní princip považujeme uvedení kolektovaného formuláře do konečné, tj. takové podoby, ve které bude zdrojovým souborem informací o příslušné vadě v elektronickém katalogu vad. Postup vyplňování formulářů jednotlivých vad a jejich následné schválení je následující: – nultý krok – slévárna nadefinuje, které vady je schopna zdokumentovat; – první krok – slévárna zdokumentuje do formuláře příslušnou vadu, včetně fotodokumentace, a informuje stranu oponenta, kterou je v tomto případě vysoká škola; – druhý krok – formulář s příslušnou vadou je postoupen odborníkům z vysokých škol k odborné oponentuře; – třetí krok – konečné schválení formuláře s příslušnou vadou probíhá vždy při zasedání N-týmu. Tento tok dokumentu neboli work-flow je z důvodu přehlednosti uveden i v pracovní verzi katalogu vad. Je rovněž nezbytné zmínit skutečnost, že každý zadávací formulář nese dva různé listy. Zde se ukazuje značný rozdíl ve zpracování, protože první list je určen pro laického čtenáře, zatímco druhý pro odborníka. Obecnější provedení prvního listu by mělo primárně posloužit k obchodnímu jednání se zákazníky sléváren a detailněji zpracovaný druhý list pro technická jednání technologů či pracovníků kvality. K základní orientaci na předních stranách katalogu byla doplněna schémata jednotlivých výrobních technologií a druhů vad. Názornou představu o schématech lze získat z obr. 2 a 3. N-tým dokončil finální podobu celého seznamu tříd vad, v němž jsou číselně kódovány třídy, skupiny i druhy vad. Tato klasifikace byla převzata z již vytvořeného seznamu vad pro odlitky z litin a ocelí, jehož autorem je prof. Elbel [1]. Obsazení tříd vad je následující: – 100 – vady tvarů, rozměrů a hmotnosti; – 200 – vady povrchu;

Příklad finální verze zadávacího formuláře An example of the final version of the entry form

– 300 – porušení souvislosti; – 400 – dutiny – 500 – makroskopické vměstky a vady makrostruktury; – 600 – vady mikrostruktury; – 700 – vady chemického složení a vlastností odlitku; – 800 – ostatní, mezi které patří například značení odlitků. Touto převzatou a upravenou klasifikací se snad podařilo postihnout převážnou většinu vad vyskytujících se ve slévárnách vyrábějících odlitky z hliníkových slitin. V případě výskytu nějaké další vady je možno seznam rozšířit. Obr. 4 představuje výňatek struktury členění z katalogu vad, třída 100. Díky širokému záběru v zastoupení sléváren se rovněž naskýtá možnost využít moderní detekční a pomocné techniky k určení jednotlivých vad anebo příčin jejich vzniku. Právě z tohoto

Obr. 2. Fig. 2.

Obr. 3. Fig. 3.

Ukázka názorného schématu – výrobní technologie (gravitační lití do pískové formy a nízkotlaké lití do kovové formy) Illustration of a practical schema—production technology (gravity casting in a sand mould and low pressure casting in a metal mould)

Ukázka názorného schématu – druhu vady (otevřená staženina a zahlcený plyn) Illustration of a practical schema—a defect type (open shrinkage cavity and clogged gas)

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

103

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport