{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 28

M . L u ň á k – K . H o r k ý N - t ý m a n e b t v o r b a ko m p l e x n í h o k a t a l o g u v a d h l i n í ko v ý c h o d l i t k ů

Z PRAXE

N-tým aneb tvorba komplexního katalogu vad hliníkových odlitků N-team or creating a complex catalogue of defects of aluminium castings 669.715 : 621.746.7 : 016 Al alloys— casting defects— catalogue

The contribution deals with the origin of the foundr y exper t s group, which accepted a working title the N -team. It is aimed at working out an elec tronic catalogue of defec t s of aluminium alloys castings, which contains a ver y ex tensive classification of the most common defec t s and a detailed analysis for individual casting defec t s— definitions, formation causes and remedies to remove the root cause. All the catalogue content is suppor ted by a rich photographic documentation and other illustrative materials. More sophisticated methods not only for detec tion of defec t s, e.g. X-ray, thermal camera or simulation sof t ware are used too.

Ing. Milan Luňák B E N E Š a L ÁT, a . s ., P o ř í č a n y

Ú vo d O vzniku N-týmu a rekapitulaci jeho činnosti bylo již pojednáno ve Slévárenství č. 5–6/2015 na s. 208–210 v rubrice Zprávy České slévárenské společnosti. Dále budou uvedeny informace navazující na zmíněný příspěvek o aktivitách N-týmu. Zakládajícími členy N-týmu byli zástupci sléváren a univerzit a první schůzka se uskutečnila v červnu 2013. Prvotním impulzem ke vzniku N-týmu byla a bohužel stále je skutečnost, že v českých a slovenských slévárnách jednoznačně chybí ucelený přehled vad a neshod odlitků ze slitin hliníku. Jako velmi zdařilý nápad se jeví katalog či sborník, který by tyto slévárenské vady odlitků sjednotil formou důkladného popisu, řazení do kategorií a připojil názorné a jasné příklady včetně představení možných nápravných opatření vedoucích k jejich odstranění. Již během první schůzky bylo zřejmé, že je nutné společně definovat a sjednotit vhodné názvosloví, jelikož slévárenský slang se používá o to více, čím méně absolventů učilišť a středních škol se na trhu práce vyskytuje. Právě terminologie může být v mnoha případech nepříjemným předmětem mnohdy složitých jednání se zákazníky sléváren o reklamacích odlitků, dílů či celých podskupin montážních sestav u odběratelů. Č l e n ové N -t ý m u V současnosti je počet zástupců jednotlivých sléváren 9 a univerzit 3 (před 21. schůzkou N-týmu), mimo to se jednání N-týmu zúčastňují zástupci jiných subjektů, kteří rozhodně mají k otázkám slévárenství neželezných kovů hodně co sdělit. Mezi pravidelné účastníky patří především zástupci sléváren, kterými jsou BENEŠ a LÁT, a. s., Slévárna a modelárna Nové Ransko, s. r. o., ŠKODA Auto, a. s., Kovolis Hedvikov, a. s., ALMET, a. s., Illichmann Castalloy, s. r. o., a FIMES, a. s. Vysoké školy jsou zastoupeny FS ČVUT Praha, FSI VUT Brno a FS TU Liberec. Mezi zástupce ostatních subjektů patří MECAS ESI, s. r. o., ŠEBESTA – služby slévárnám, s. r. o., a FOUNDSERVIS, s. r. o. C í l N -t ý m u Jako hlavní cíl si N-tým vytyčil vypracování komplexního katalogu vad pro hliníkové slitiny. Katalog bude v elektronické podobě formou databáze s rozsáhlou fotodokumentací a dalšími doplňkovými přílohami. Obsahem budou veškeré neshody i vady na odlitcích, které jsou schopny zainteresované slévárny doložit a zdokumentovat. Po dokončení bude katalog distribuován dle uvážení autorů v užším kruhu sléváren a jejich zákazníků a dále jako učební pomůcka pro spolupracující vysoké školy. Plánována je i distribuce širší slévárenské veřejnosti za přiměřený poplatek. Předběžně se počítá s elektronickou podobou a o případném vydání v tištěné formě bude rozhodnuto před dokončením první verze katalogu (sborníku). Výhodou katalogu bude bezesporu multilingvistické zpracování, které autoři z N-týmu požadují především z důvodu, že většina zúčastněných sléváren má velké objemy exportních zakázek. Vedlejším cílem, nikoliv však méně významným, by mělo být uspořádání seminářů pro slévárny i jejich zákazníky na téma vady odlitků z hliníkových slitin. Tyto semináře budou určeny jak technologům, tak i pracovníkům jakosti a obchodníkům z českých a slovenských sléváren. D o s ava d n í p rá c e N -t ý m u

Bc. Karel Horký B E N E Š a L ÁT, a . s ., P o ř í č a n y

102

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Několik prvních schůzek N-týmu se neslo především v duchu hledání společného cíle a zejména způsobu, jak jej naplnit. Formou brainstormingu byly navrhovány a následně disku-

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport