{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

M. Žihalová – D. B o l i b r u c h o v á Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa 700

1

primárny Al

a [° ]

0,5

Fe fázy

0

600

eutektický Si

-0,5

550

1. derivácia

500

-2

krivka ochladzovania

400 0

Obr. 10. Mikroštruktúra zliatiny AlSi10MgMnFe1 s prídavkom V a Cr (0,2 hm. % V + 0,5 hm. % Cr) Fig. 10. Microstructure of the AlSi10MgMnFe1 alloy after V and Cr addition (0.2 wt. % of V + 0.5 wt. % of Cr)

Poďakovanie Táto práca vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0363/13. Autorky ďakujú grantovej agentúre za podporu. L i t e ra t ú ra [1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

96

50

100

150

200

250

-2,5 300

čas [s] Obr. 7. Fig. 7.

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,2 hm. % V Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.2 wt. % of V

650

1

a [° ]

0,5

primárny Al

600

3) Každý použitý korektor viedol k zníženiu teploty prislúchajúcej tvorbe eutektického Si. V mikroštruktúre zliatin bola tiež pozorovaná prítomnosť jemnejších častíc Si na základe čoho môžu použité korektory okrem ich primárnej funkcie pravdepodobne slúžiť tiež ako očkovací prvok. Najvýraznejšie sa tento jav prejavil po pridaní V.

-1

-1,5

450

Fe fázy

0

eutektický Si

550

-0,5

1. derivácia

-1

500

-1,5

450

-2

krivka ochladzovania

400 0

50

100

150

200

-2,5 250

čas [s] Obr. 8. Fig. 8.

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,2 hm. % V a 0,5 hm. % Cr Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.2 wt. % of V and 0.5 wt. % of Cr

700 650

a [° ]

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

650

1

primárny Al

0,5

Fe fázy

0

600 550

eutektický Si

-0,5

1. derivácia

-1

DINNIS, C. M.; J. A. TAYLOR; A. K. 500 -1,5 DAHLE: As-cast morphology of iron-in450 -2 termetallics in Al-Si foundry alloys. krivka ochladzovania Scripta Materialia, 2005, 53, 955–958. 400 -2,5 ISSN 1359-6462. 0 50 100 150 200 PETRIK, J.; J. HORVATH: The iron corčas [s] rectors in Al-Si alloys. Annals of faculty Obr. 9. Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,2 hm. % engineering Hunedoara, 2011, 9(3), V a 1,0 hm % Cr 401– 405. ISSN 1584-2665, e-ISSN Fig. 9. Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.2 wt. % of V 1584-2673. and 1.0 wt. % of Cr HURTALOVÁ, L.; E. TILLOVÁ, E.: Elimination of the negative effect of Fe-rich intermetallic phases in secondary (recycled) aluminium cast alloy. Manufacturing Technology, 2013, 13(1), 44–50. ISSN 1213-2489. Al-Si alloys. Thermochimica Acta, 2010, 510, 82–87. ISSN 0040KRIVOŠ, E.; R. PASTIRČÁK; R. MADAJ: Effect of technological -6031. parameters on the quality and dimensional accuracy of castings [10] KUMARI, S. S. S.; R. M. PILLAI; T. P. D. RAJAN; B. C. PAI: Effects manufactured by patternless process technology. Archives of meof individual and combined additions of Be, Mn, Ca and Sr on tallurgy and materials, 2014, 59(3), 1069–1072. ISSN: 2300-1909. the solidification behaviour, structure and mechanical properties TAYLOR, J. A.: The effect of iron in Al-Si casting alloys. In: 35th of Al-7Si-0.3Mg-0.8Fe alloy. Material Science and Engineering Australian Foundry Institute National Conference, 2004, s. A, 2007, sv. 460–461, s. 561–573. ISSN: 0921-5093. 148–157, Adelaide, South Australia. [11] PASTIRČÁK, R.: Effect of Low Pressure Application during CAO, X.; J. CAMPBELL: Morphology of Al5FeSi phase in Al-Si Solidification on Microstructure of Al-Si alloys. Manufacturing cast alloys. Materials Transactions, 2006, 47(5), 1303–1312. ISSN Technology, 2014, 14(3), 397–400. ISSN 1213-2489. 1345-9678, e-ISSN 1347-5320. [12] BRŮNA, M.; L. KUCHARČÍK; A. SLÁDEK: Complex evaluation TAYLOR, J. A.: Iron-containing intermetallic phases in Al-Si of porosity in A356 aluminium alloy using advanced porosity based casting alloys. Procedia Materials Science, 2012, 1, 19–33. module. Manufacturing Technology, 2013, 13(1), s. 26–30. ISSN ISSN 2211-8128. 1213-2489. HEUSLER, L.; W. SCHNEIDER: Influence of alloying elements on Recenzenti / Peer-reviewers: the thermal analysis results of Al-Si cast alloys. Journal of Light Ing. Ivo Lána, Ph.D. Metals, 2002, 2, 17–26. CANALES, A. A. a kol.: Thermal analysis during solidification of prof. Ing. Iva Nová, CSc. S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport