{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 21

Vplyv pridávania korektorov železa na kryštalizáciu zliatiny AlSi10MgMn so zvýšeným obsahom železa M. Žihalová – D. B o l i b r u c h o v á

750

1

primárny Al

0,5

Fe fázy

650

0

eutektický Si

600

-0,5

550

1. derivácia

500

-1 -1,5

krivka ochladzovania

450

-2

400

-2,5 0

50

100

150

200

250

Obr. 2.

čas [s] Obr. 1. Fig. 1.

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMn s 1,0 hm. % Fe Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMn alloy with 1.0 wt. % of Fe

a [° ]

700

4

primárny Al

1

zi eutktickými teplotami zliatiny obsahujúcej 0,5 a 1,0 hm. % Cr a zliatiny bez ich prídavku je 17,9 a 14 °C. To vedie k tvorbe jemnejšieho eutektického Si v porovnaní so zliatinou s prídavkom železa.

0

Z áve r

-1

Nikel, vanád a chróm správajúce sa ako korektory železa môžu ovplyvniť krivku tuhnutia (ochladzovania) zliatiny AlSi10MgMnFe1. Získané výsledky možno zhrnúť nasledovne: 1) Prídavok Ni v množstve 0,1 hm. % vedie k formovaniu fázy Al5FeSi pri nižšej teplote ako v zliatine AlSi10MgMnFe1. To môže viesť k tvoreniu jemnejších ihlicových fáz. Prítomnosť vyššieho množstva Ni (0,3 a 0,5 hm. %) tiež umožňuje podmienky na tvorenie fáz v tvare čínskeho písma. Prítomnosť týchto fáz môže viesť k zlepšeniu výsledných vlastností odliatkov. V prítomnosti Cr v zliatine po pridaní Ni možno pozorovať tvorenie „sludge“ fáz pred kryštalizáciou α-Al. 2) Prídavok vanádu viedol k zvýšeniu teploty tvorenia primárneho α-Al a fáz na báze železa. Tiež možno pozorovať jemnejšie fázy v tvare ihlíc. Spoločný prídavok V a Cr vedie tiež k zvýšeniu teploty kryštalizácie α-Al a pri vyššom obsahu Cr sa zvýšila aj teplota tvorenia železitých intermetalických fáz.

600

3

500

2

400

krivka ochladzovania

Fe fázy

300

eutektický Si

200

1. derivácia

100

-2

0

-3 0

50

100

150

200

250

300

čas [s] Obr. 3. Fig. 3.

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,1 hm. % Ni Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.1 wt. % of Ni

800

1

700

0,5

a [° ]

600

primárny Al

500

0

krivka ochladzovania

Fe fázy

400

-0,5

eutektický Si

300

-1

1. derivácia

200

-1,5

100 0

-2 0

50

100

150

200

čas [s] Obr. 4. Fig. 4.

700

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,3 hm. % Ni Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.3 wt. % of Ni

3

primárny Al

600

2

500

a [° ]

Fig. 2.

Mikroštruktúra zliatiny AlSi10MgMn s 1,0 hm. % Fe Microstructure of the AlSi10MgMn alloy with 1.0 wt. % of Fe

1

400

krivka ochladzovania

Fe fázy 300

0

eutektický Si -1

200

1. derivácia -2

100 0

-3 0

50

100

150

200

Obr. 6.

250

čas [s] Obr. 5. Fig. 5.

Krivka ochladzovania a prvá derivácia u zliatiny AlSi10MgMnFe1 s 0,5 hm. % Ni Cooling curve and its first derivate of the AlSi10MgMnFe1 alloy with 0.5 wt. % of Ni

Fig. 6.

Mikroštruktúra zliatiny AlSi10MgMnFe1 s prídavkom Ni (0,5 hm. % Ni) Microstructure of the AlSi10MgMnFe1 alloy after Ni addition (0.5 wt. % Ni)

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

95

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

a [° ]

700

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport