{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

Vp l y v te p l otných fak to rov na v ý sk y t chy by n e d o liatia o dliatku Stir np lat te 033...

Cieľom práce bola analýza príčin chýb odliatku Stirnplatte 033. Prehľad experimentov je znázornený v tab. II. V prvých troch experimentoch sa analyzoval vplyv zmeny teploty formy na kvalitu odliatku. Pri prvom experimente bola teplota formy nastavená na 240 ± 5 °C, pri druhom sa teplota formy znížila z 240 ± 5 °C na 220 ± 5 °C a treťom na 200 ± 5 °C. Štvrtý experiment bol zameraný na vplyv zmeny teploty odlievania zliatiny z 670 ± 5 °C na 680 ± 5 °C. V poslednom experimente sa menili pa-

Rozmery skúšobnej tyče pre skúšku v ťahu Dimensions of a test bar for tension test

200

0,5

190

0,4

180

0,3

A5 [%]

Rm [MPa]

Obr. 6. Fig. 6.

170

160

0,2

0,1

150

0

1

2

3

4

5

1

č. experimentu

Obr. 7. Fig. 7.

Priemerné namerané hodnoty medze pevnosti v ťahu Rm Average measured values of tensile strength Rm

140

130

120

110

100 1

2

3

4

č. experimentu

Obr. 9. Fig. 9.

Priemerné namerané tvrdosti HBS Average measured values of HBS hardness

Obr. 10. Oblasti najčastejších miest pórovitosti Fig. 10. Areas of the most frequent porosity spots

88

2

3

4

5

č. experimentu

150

tvrdosť HBS

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

R . P o d p r o c k á – J . M a l i k – D. B o l i b r u c h o v á

5

Obr. 8. Fig. 8.

Priemerné namerané hodnoty ťažnosti A 5 Average measured values of elongation to fracture A 5

rametre pri ošetrení formy. Používala sa bezvosková emulzia o množstve postreku na jeden zdvih 0,43 (± 10 %) litra a koncentrácii 0,8 %. Objem postreku pri ošetrení formy bol znížený z 0,43 l na 0,23 l pomocou regulácie množstva vzduchu a postreku na proporčnom ventile. Otvorenie proporčného ventila je možno regulovať v rozmedzí 0–100 %. Množstvo fúkaného vzduchu pri ošetrení sa tak znížilo z pôvodných 100 na 70 %. Objem postreku dávkovaný z postrekovej hlavy robota sa znížil zo 70 na 50 %. Znížením množstva postreku pri ošetrení formy sa predpokladalo zvýšenie teploty formy. Mechanické vlastnosti odliatkov sa určovali na základe skúšky v ťahu. Skúška sa vykonávala podľa normy STN EN 10002-1. Z dôvodu konštrukcie súčiastky sa medza pevnosti Rm a ťažnosť A5 merala na tyčkách vyrobených z vtokového kanála na me-

Obr. 11. Štatistické vyhodnotenie množstva nedoliatkov jednotlivých experimentov Fig. 11. Statistical evaluation of the amount of misruns from each test

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport