{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Vp l y v te p l otných fak to rov na v ý sk y t chy by n e d o liatia o dliatku Stir np lat te 033... R . P o d p r o c k á – J . M a l i k – D. B o l i b r u c h o v á

Obr. 1.

Odliatok Stirnplatte 033 a miesto výskytu chyby (červená farba), vonkajší priemer odliatku je 64,8 mm The Stirnplatte 033 casting and the location of the defect (red colour), outer diameter of the casting is 64.8 mm

Fig. 1.

Obr. 3. Fig. 3.

Schéma ohrevu a chladenia formy Scheme of mould heating and cooling

Rozloženie jednotlivých hniezd vo forme Types of individual nests in the mould

250

250

230

230

teplota [°C]

teplota [°C]

Obr. 2. Fig. 2.

210

190

odlievania zliatiny bola nastavená na minimálne 670 °C ± 5 °C a maximálne 680 °C ± 5 °C. Analyzované skúšobné odliatky sa odlievali po 100 zdvihoch v osemnásobnej forme pri konštantných technologických parametroch (tab. I) zo zliatiny AlSi12CuNiMg, podľa normy EN AC 48000. Pri každom experimente sa vždy menil iba jeden parameter, napr. teplota formy, parametre pri ošetrení formy atď. Zmena jedného parametra nám presnejšie určuje ovplyvnenie kvality odliatkov a percento nezhodných odliatkov. V priebehu odlievania sa merala teplota pevnej a pohyblivej časti formy po postreku formy. Namerané teploty pevnej a pohyblivej časti formy sú zobrazené na obr. 4 a 5. Na skúšobných odliatkoch z jednotlivých experimentov sa následne realizovali mechanické skúšky na tyčkách vyrobených z vtokového kanála určujúce medzu pevnosti v ťahu Rm, ťažnosť A5. Na náhodne vybratých odliatkoch sa merala tvrdosť HBS.

210

190

170

170

150

150 16

14

12

10

17

15

13

16

11

14

12

10

EXP. 1

Obr. 4. Fig. 4.

EXP. 2

EXP. 3

17

15

13

11

no. NEST

no. NEST

EXP. 4

EXP. 1

EXP. 5

Priemerné namerané teploty pevnej časti formy po postreku Average measured temperatures in the fixed part of the mould after spraying

Obr. 5. Fig. 5.

EXP. 2

EXP. 3

EXP. 4

EXP. 5

Priemerné namerané teploty pohyblivej časti formy po postreku Average measured temperatures in the movable part of the mould after spraying

S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

87

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

padiel a je súčasťou servoriadenia v automobiloch, napr. Audi. V prípade použitia súčiastky s chybou nedoliatia by mohlo dôjsť k erodovaniu stien dielca spôsobeného prúdením oleja v prietokovom otvore. Na základe teoretických poznatkov boli vykonané experimenty v podmienkach sériovej výroby na horizontálnom tlakovom stroji FRECH DAK 580 so studenou komorou. Uzatvárací mechanizmus je horizontálny s mechanickým kĺbovým uzáverom. Tlakový stroj je štvorstĺpovej konštrukcie s multiplikátorom a má hydraulický pohon. Ohrev formy bol zabezpečený temperovacím zariadením značky Thermobiehl o výkone 2 × 12 kW. Chladenie formy bolo zabezpečované priemyselne upravenou vodou. Chladila sa iba pohyblivá časť formy. Schéma zapojenia ohrevu a chladenia jednotlivých častí formy je znázornená na obr. 2. Najčastejšie sa nedoliatky vyskytujú na hniezdach (NEST) číslo 10, 12 (obr. 3). Priemerná zmätkovitosť pri konštantných parametroch je okolo 5 %. Teplota

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport