{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

S l i t i ny h l i n í ku p r o p í s t y s p a l o v a c í c h m o to r ů a ko m p r e s o r ů

Fig. 6.

Obr. 7. Fig. 7.

Obr. 8. Fig. 8.

Vodíkový pór ve struktuře pístu ze slitiny AlSi25CuNiMg, pův. zvětšení 100× A hydrogen pore in the piston structure of the AlSi25CuNiMg alloy, original magnification 100×

Obr. 9.

Zavalené oxidické blány ve slitině AlSi25CuNiMg, pův. zvětšení 200× Coldshut oxidic films in the AlSi25CuNiMg alloy, original magnification 200×

Obr. 10. Nevyhovující struktura odlitku ze slitiny AlSi25CuNiMg – nesprávně naočkován primární křemík (1 – primární krystal křemíku s nevyhovující velikostí, 2 – nežádoucí shluk primárních krystalů křemíku, 3 – dendrity primární fáze α(Al), 4 – eutektikum), pův. zvětšení 100× Fig. 10. Inconvenient structure of a casting of the AlSi25CuNiMg alloy—incorrectly inoculated primary silicium (1—primary crystal of silicium of inconvenient size, 2—undesirable cluster of primary silicium crystals, 3—dendrites of primary phase α(Al), 4—eutecticum), original magnification 100×

Fig. 9.

Shluk pórů a vměstků v okolí dutiny staženinového charakteru, pův. zvětšení 200× A cluster of pores and inclusions in the vicinity of the cavity of a shrinkage character, original magnification 200×

Mikropórovitost (řediny až kombinované póry) ve slitině AlSi12CuNiMg, pův. zvětšení 50× Microporosity (shrinkage porosity to combined pores) in the AlSi12CuNiMg alloy, original magnification 50×

Obr. 11. Mikrobrok obalený oxidickou vrstvou ve slitině AlSi12CuNiMg, pův. zvětšení 25× Fig. 11. Micro cold shot coated by oxidic layer in the AlSi12CuNiMg alloy, original magnification 25×

Obr. 12. Finální obrobek litého pístu Fig. 12. A final workpiece of the cast piston

cování včetně dalších souvisejících procesních činností, jako je konstrukce pístů, kokily nebo třeba tepelné zpracování, obrábění a povrchové úpravy. To se také odráží na počtu výrobců litých pístů (obr. 12) v ČR, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky, přičemž pouze dva hráči jsou významní z pohledu objemu produkce. L i t e ra t u ra

kům je snaha předcházet v celém procesu výroby, k jejich eventuálnímu zachycení slouží sítka umístěná ve vtoku. Z pohledu nevyhovující velikosti primárních zrn křemíku je nutné prověřit proces očkování fosforem. Výjimečně byly při analýzách nalezeny další vady, např. mikrobroky (obr. 11). Vzhledem k charakteru konstrukce odlitku je možné se občas setkat s trhlinami, resp. prasklinami ať už ve stavu po odlití, po tepelném zpracování nebo při obrábění. Z ávě r Pístové slitiny tvoří specifickou skupinu ve velké rodině slévárenských slitin hliníku. Zároveň vyžadují specifický přístup z pohledu metalurgie, technologie odlévání a tepelného zpra-

[1] [2] [3]

[4]

Metals Handbook : Volume 15 Casting. Ninth edition. Ohio: ASM International, 1988. 937 s. ISBN 0-87170-007-7. ROUČKA, J.: Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 148 s. ISBN 80-214-2790-6. Metals Handbook: Volume 7 Atlas of Microstructures of Industrial Alloys. Eigth edition. Ohio: ASM International, 1972. 366 s. ISBN 0-87170-007-7. ČSN EN 1706 (42 1433). Hliník a slitiny hliníku – Odlitky – Chemické složení a mechanické vlastnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 2010. 28 s.

Recenzenti / Peer-reviewers: Ing. Ivo Lána, Ph.D. prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. S l é vá re ns t v í . L X I V . b ř eze n – d u b e n 2016 . 3 – 4

85

O D L I T K Y Z E SL I T I N N E Ž EL E Z N ÝCH KOV Ů

Obr. 6.

B . B r y k s í St u n o v á – D. H e n z l

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 3-4 2016  

Slevarenstvi 3-4 2016  

Profile for inasport