{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 9

K a l ku l a c e v ý r o b n í c h n á k l a d ů a t v o r b a c e ny o d l i t ku v e s p o l e č n o s t i F O C A M , s . r. o.

Calculation of production costs and the formation of casting prices in the company of FOCAM, s. r. o. (Ltd.) 621.74:338.45 : 338.51 foundry production—production costs

In the presented paper a method of cost monitoring the foundr y manufac ture, the calculation of produc tion cost s, of full output cost s, of selling price of castings and an approach to the pricing used in the company of FOCAM, s.r.o. (Ltd.) are given.

Př e d s t ave n í s p o l e č n o s t i Společnost FOCAM, s. r. o., byla založena v roce 1992 s cílem vybudovat moderní prototypovou slévárnu gravitačního lití ocelí, litin a slitin neželezných kovů do pískových forem. Slévárna se zaměřuje zejména na výrobu prototypových a malosériových odlitků pro automobilový průmysl, stavební průmysl a železniční kolejová vozidla, které jsou vyráběny pomocí netradičních výrobních technologií. Slévárna je zaměřena na projektový charakter výroby. To znamená, že výroba stejného výrobku po ukončení jeho vývoje a odlití prvního kusu či první série se většinou již neopakuje. Abychom si udrželi své postavení na trhu ve výše uvedeném segmentu výroby odlitků, je nezbytné jednak efektivně využívat lidské zdroje, jednak neustále investovat do moderních slévárenských technologií. Dalším předpokladem udržení si našeho místa na trhu je spolupráce a kooperace s vysokými školami a společnostmi zabývajícími se novými technologiemi v oblasti slévárenství. Například tiskem pískových forem (technologie sand print), zkušebnictvím, simulacemi technologických procesů, aplikacemi odvětvově orientovaných informačních systémů pro slévárny atd. Tento přístup umožňuje slévárně nabídnout produkty vysoké kvality za konkurenční ceny. Filozofií společnosti Focam, s. r. o., je udržovat si nadstandardní vztahy s odběrateli, kteří jsou zárukou uplatňování nových projektů výše popsaného charakteru. Slévárna má dvě střediska: – Slévárnu železných kovů (ocelí, litin s kuličkovým grafitem, litin s lupínkovým grafitem, vermikulárních litin a litin legovaných). Aktuálně se ve slévárně železných kovů vyrábí cca 120 druhů slitin na bázi Fe. Z toho cca 80% podíl tvoří oceli ať již uhlíkaté, nízkolegované či vysokolegované. – Slévárnu neželezných kovů (slitin Al a Cu). Středisko neželezných kovů využívá tavírenské kapacity spřízněné firmy Armatmetal, s. r. o., jejíž hlavní náplní je tlakové lití hliníku. Toto středisko se zaměřuje na gravitační odlévání slitin Al a Cu do pískových forem. Výroba odlitků ze slitin neželezných kovů v minulém roce v naší společnosti postupně dosáhla středně a výše sériového charakteru. Po p i s t e c h n o l o g i c ké h o v y b ave n í Tavicí agregáty pro tavení slitin železa Slévárna železných kovů je vybavena dvěma indukčními středofrekvenčními kelímkovými pecemi od firmy INDUCTOTHERM o kapacitě 2× 150 kg a jednou indukční středofrekvenční kelímkovou pecí o kapacitě 1× 500 kg. Toto technologické vybavení umožňuje natavit a odlévat až 900 kg taveniny v jedné dávce (objem všech pecí je zvýšený nad původní kapacitu).

Ing. Zdeněk Herzán F O C A M , s . r. o ., O l o m o u c

Viktor Fišera F O C A M , s . r. o ., O l o m o u c

Tavicí agregáty pro tavení slitin neželezných kovů Slévárna disponuje následujícími tavicími agregáty: – 1× 150 kg – odporová tavicí pec LAC na slitiny Cu; – 1× 150 kg – plynová tavicí pec LAC na slitiny Cu; – 3× 180 kg – odporová tavicí a udržovací pec ELSKLO na slitiny Al; – 1× 500 kg – odporová tavicí a udržovací pec ELSKLO na slitiny Al; – 1× 1 000 kg – plynová tavicí pec s rekuperací spalin na tavení slitin Al pro tlakové stroje. Příprava jádrových a formovacích směsí V naší společnosti využíváme chemicky vytvrzované jádrové a formovací směsi na bázi alkalických fenolů. Příprava jádrových

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

7

EKO N O M I CK Ý P O H L ED N A S L É VÁ R EN SKO U V Ý RO B U

Kalkulace výrobních nákladů a tvorba ceny odlitku ve společnosti FOCAM, s. r. o.

Z . H e r z á n – V. F i š e r a

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport