{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 75

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y / Z e z a h r a n i č n í c h č a s o p i s ů

MOHAMMED, K. J.; KHUDHAIR, W.: Zlepšování mechanických vlastností oceli typu C60 (Improvements of mechanical properties of steel type C60), 2015, č. 5–6, s. 186–188. HOLTZER, M.; KMITA, A.: Co dýcháme ve 21. století? (What are we breathing in the XXIst century?), 2015, č. 5–6, s. 182–185. Zpracoval: prof. Ing. Karel Rusín, DrSc.

(Zkrácený překlad článku z časopisu Livarski vestnik, 2015, č. 3, s. 133–141.)

Ze zahraničních časopisů From the foreign journals

Bílá litina pro lopatkové rotory White cast iron for the impellers I. Dugič Linnaeus University, Växjö, Sweden Chromová bílá litina je běžně užívána u odlitků s požadavky na vysokou odolnost proti otěru, jako jsou centrální části čerpadel. Specifikace a nároky na tento materiál jsou přísné a jsou ve slévárnách známy. Otěruvzdornost obecně závisí na mikrostruktuře matrice, typu a charakteristice karbidů (rozměry, morfologie, distribuce a orientace), což je vše určeno chemickým složením a výrobní metodou. Jedním z problémů výroby těchto komponent jsou trhliny za tepla, které vznikají v posledních stadiích tuhnutí kovu, kdy objem tuhé frakce je kolem 85 až 95 % a tuhá fáze vytváří kontinuální síť dendritických zrn. Jen několik sléváren ve Švédsku je schopno odlévat sací kola čerpadel z litiny EN-GJN-HV600(XCr23), která je nejvíce otěruvzdorná. Obsah chromu se pohybuje v rozmezí 23 % < Cr ≤ 28 %, pro každý obsah chromu je stanoven obsah uhlíku. V jedné slévárně byl řešen problém výskytu trhlin v odlitcích z materiálu o složení [hm. %]: 2,9 ± 0,1 C; < 1,5 Si; < 0,6 Mn; < 0,08 P; < 0,08 S; 25,0 ± 1,0 Cr; < 1,0 Ni. Výsledkem bylo překvapivé zjištění – příčina byla nalezena ve vlivu složení obalované směsi používané pro

která pomohla vyvinout slitiny s vysokými, předem stanovenými vlastnostmi. V ortogonální Taguchi matrici L16 byly stanoveny optimální hodnoty obsahu všech 12 legujících prvků v této slitině a dosaženo pokusným odlitím těchto hodnot: tažnost > 1 %, mez kluzu > 200 MPa, mez pevnosti > 320 MPa a tvrdost > 135 HB. Přírodní stárnutí jeden měsíc má pozitivní vliv na mechanické vlastnosti. Zlepšené vlastnosti jsou vysvětlovány menší velikostí zrn a rovnoměrným rozdělením polygonálních komplexních fází kolem zrn. Navrhované složení slitiny pro odlitky vyráběné tlakovým litím je udáváno: 8,0 % Si; 1,3 % Fe; 4,0 % Cu; 0,2 % Mn; 0,55 % Mg; 0,13 % Cr; 0,08 % Ni; 1,2 % Zn; 0,25 % Ti; 0,07 % Pb. Doloženo optickou metalografií, REM a EDX spektry. (Zkrácený překlad článku z časopisu Giesserei Praxis, 2015, č. 1/2, s. 49–56.)

Vývoj nových slitin Al-Si9Cu3 pro tlakově lité součásti s vlastnostmi šitými na míru Entwicklung von neuen Al-Si9Cu3-Legierungen für Druckguss-komponenten mit massgeschneiderten Eigenschaften I. Vicario a kol. Tecnalia research & innovation, San Sebastian, Spanien

Nová slitina pro maximální výkon hlav válců dieslových motorů New alloy to maximize performance of cylinder heads in diesel engines B. Bourassa, D. Jean, J. Fred Rio Tinto Alcan, R&D Center, Quebec a Kingston, Ontario, Canada

V automobilovém průmyslu je několik součástí, které jsou namáhány otěrem, jako např. písty, brzdové kotouče nebo řídicí skříně, u nichž je vyžadována vysoká tvrdost a odolnost vůči tepelné únavě. Pro tyto odlitky se tradičně používají nadeutektické slitiny lité gravitačně do kokil. Slitiny obsahují primární zrna křemíku, která jsou zjemňována fosforem a následným tepelným zpracováním je zvýšena jejich otěruvzdornost. Známá podeutektická slitina AlSi9Cu3 je pro tyto odlitky nevhodná, je však ekonomicky výhodná a běžně užívaná, cca 70 % všech tlakově litých odlitků bývá vyrobeno z tohoto materiálu. Přesto konvenční slitiny AlSi9Cu3 mají jistá omezení, způsobená vlivem chemického složení na mechanické vlastnosti a vznik pórovitosti v tlakově litých odlitcích. Standardní slitina obsahuje 12 legujících prvků, které se mohou v různém rozpětí měnit. Tak např. v AlSi9Cu3(Fe) EN-Ac 46000 se křemík jako legující prvek pohybuje od 8 do 11 %. Standardní hodnoty mechanických vlastností jsou udávány: tažnost < 1, mez kluzu < 140 Mpa, mez pevnosti 240 Mpa a tvrdost < 80 HB. Pro vývoj nových zlepšených podeutektických slitin zvolili autoři metodu Taguchi,

Od doby, kdy slévárny začaly vyrábět hlavy válců dieslových motorů, byly vyvinuty čtyři generace hliníkových slitin na bázi Al-Si. První generace byla alternativou k běžným slitinám řady A365 nebo A357, které byly používány u benzinových motorů, u nichž nebyl výskyt tepelných únavových trhlin. U druhé generace proběhl vývoj slitiny A356 + 0,5 % Cu, která je v současnosti standardní pro odlitky hlav dieslových motorů v Evropě a je také vyráběna v Severní Americe. Přídavek 0,5 % mědi zvyšuje pevnost za vyšších teplot bez podstatného snížení tvárnosti nebo tepelné vodivosti. V další generaci byly do této slitiny přidány zirkon a mangan pro disperzní potlačení creepových vlastností. Na konci tohoto spektra byla vyvinuta čtvrtá generace slitin na bázi A319/A320, které zlepšují výkon pomocí prvků v primární slitině eliminující křehké fáze, zvyšující tažnost a odolnost proti tepelným deformacím. Zirkon, mangan a vanad byly přidány pro zpomalení creepu. Použitím systémů přímé injekce paliva a motorů přeplňovaných dmychadly vznikají vyšší provozní teploty a vyšší tlaky, které vedou v materiálech ke zvýšeným termomechanickým napětím

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

73

Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y / Z E Z A H R A N I Č N Í C H Č A S O P I S Ů

Všechny uvedené časopisy jsou k dispozici v Informačním středisku Svazu sléváren České republiky, E. Bělehradová, úterý–čtvrtek, tel.: 541 142 646.

výrobu skořepinových forem. Zkoušky byly provedeny u osmi směsí od různých dodavatelů. Z každé směsi bylo vyrobeno 25 skořepinových forem, po odlití byl pak získán statistický soubor 200 odlitků sacích kol čerpadel. Nejvíce trhlin bylo způsobeno směsí E (36 %), nejméně směsí G (4 %). Technické parametry u všech směsí se lišily velice málo. Průměrná zrnitost byla 0,18 mm, rozdíly pevnosti v tahu za tepla, pevnosti v ohybu za studena, teplota lepení, ztráty žíháním byly minimální. Experimenty ukázaly, že materiál formy má významný vliv na vznik trhlin v takovýchto odlitcích. Teplota tavení, lití, chemické složení a mikrostruktura zkušebních odlitků byla u všech taveb dodržena.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport