{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

cation on the structure and properties of zinc antifriction alloys), 2015, č. 1, s. 32–36. MINENKO, G.: Mechanizmus působení elektrických polí na procesy modifikace Fe-C slitin (Mechanism of impact of electric fields on processes of modifying of Fe-C alloys), 2015, č. 1, s. 42–45. ANIKIN, A. I. a kol.: Vliv tepelného zpracování s působením tekuté fáze na tvorbu mikrostruktury eutektické Al-Si slitiny (The influence of heat treatment with liquid phase on formation of microstructure of eutectic Al-Si-alloy), 2015, č. 1, s. 52–57. STETSENKO, F.: Dendritická krystalizace litiny (Dendritic crystallization of cast iron), 2015, č. 1, s. 58–61. KALINICHENKO, A. a kol.: Perspektivy aplikací nanoprášků pro získání modifikátorů slitinových kompozic (Perspectives of nanopowders application for manufacturing of modifying alloying compositions), 2015, č. 1, s. 65–73. RIMISHEVSKI, V. a kol.: Použití oxidů z neželezných kovů pro ekonomické legování oceli (The use of oxides of non-ferrous metals for economical alloying of steel), 2015, č. 1, s. 74–76. GURCHENKO, P. a kol.: Perspektivy aplikací uhlíkové oceli pro ložiska a ozubená kola se zvýšenou tvrdostí povrchu pomocí indukčního zakalení (Prospects of application carbon steel for bearings and gear wheels with operated surface hardenings from induction heating), 2015, č. 1, s. 91–97. KOVALEVSKIJ, V. a kol.: Problémy modifikace ocelových odlitků nanočásticemi (Problems of modification steel castings by nanoparticles), 2015, č. 1, s. 98–104. LOVSHENKO, F. a kol.: Trendy vzniku struktury a fázové struktury dvoukomponentních mechanicky legovaných kompozic na bázi železa (Trend of formation of structure and phase structure of the two-component mechanically alloyed compositions on the basis of iron), 2015, č. 1, s. 113–121. KOVALEVSKIJ, V. a kol.: Výroba porézních práškových materiálů s řízeným směrem filtrace (Fabrication of porous powder materials with controlled direction filtering), 2015, č. 1, s. 134–138. ROVIN, S. L. a kol.: Klasifikace a vlastnosti disperzních kovových odpadů (Classification and properties of dispersed metal wastes), 2015, č. 2, s. 5–13. YAMSHINSKI, M. M. a kol.: Slévárenské a mechanické vlastnosti žáropevných ocelí (Casting and mechanical properties of heat-resistant steels), 2015, č. 2, s. 17–23.

72

KOMAROV, O. C. a kol.: Charakteristiky modifikování různých typů Fe-C slitin (Features modifying various types of iron-carbon alloys), 2015, č. 2, s. 24–28. PIVOVARCHYK, A. A. a kol.: Cesty ke zvýšení sedimentační stability rozdělitelných nátěrů pro lití hliníkových slitin pod tlakem (Ways to improve sedimentation stability release coating for die casting aluminium alloys), 2015, č. 2, s. 29–32. STETSENKO, V. Y.: Klastry v tekutých kovech – stabilní nanokrystaly (Clusters in liquid metals – stable nanocrystals), 2015, č. 2, s. 33–35. TRIBUSHEVSKIY, B. M. a kol.: Analýza procesu tavení hliníku a strusky v plamenné rotorové peci (The analysis of process of melting of aluminium and slag in the short-flame rotor furnace), 2015, č. 2, s. 42–48. COLDITZ, M. a kol.: Výroba brzdových disků – je možná optimalizace? (Brake disc production – is optimization possible?), 2015, č. 2, s. 49–57. PROVOROVA, I. B. a kol.: Technologie legování litin přes struskovou fázi při použití katalyzátorů obsahujících nikl a měď (Technologies of doping of cast iron through the slag phase with using of the spent nickel and copper containing catalysts), 2015, č. 2, s. 58–63. SLUTSKY, A. G. a kol.: Perspektivy využití materiálů obsahujících molybden pro legování Fe-C slitin při výrobě kovových kelímků (Perspectives of molybdenum containing materials application for alloying of iron-carbon alloys during manufacturing of crucible castings), 2015, č. 2, s. 64–69. KABISHOV, S. M. a kol.: Definování hranic dvoufázové oblasti uhlíkových a legovaných ocelí (Defining the boundaries of the two-phase zone of carbon and alloy steels), 2015, č. 2, s. 82–88. LASKOVNEV, A. P. a kol.: Mnohoúčelové otěruvzdorné a antifrikční povlaky na výrobky z litiny (Multipurpose wearproof and antifrictional coverings on products from cast iron), 2015, č. 2, s. 89–94. NETREBKO, B. B.: Vliv žíhání na tvrdost Cr-Mn-Ni litin (Influence of annealing on hardness of Cr-Mn-Ni cast irons), 2015, č. 2, s. 95–101. POKROVSKIY, A. I. a kol.: Užití vysoce pevné bainitické litiny pro výrobu ozubených kol (Use of high-strength bainitic cast iron for production gear wheels), 2015, č. 2, s. 126–134.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

LI VA R S KI V E ST N I K www.drustvo-livarjev.si

DÖPP, R. a kol.: Příspěvek k procesu výroby jader a forem s vodním sklem (Contribution to waterglass process for cores and moulds), 2015, č. 3, s. 120–133. DUGIČ, I.: Bílá litina pro lopatkové rotory (White cast iron for the impellers), 2015, č. 3, s. 133–141, (viz s. 73, pozn. red.). MÜLLER, C. H. a kol.: Vliv složení a velikosti očkovacího bloku na účinnost a efektivnost procesu „in mould“ LKG (Influence of the inoculation block´s composition and grain size on the cost-effective inmould inoculation of ductile iron), 2015, č. 3, s. 152–165. MODERN C A STI N G www.modern-casting. com

MIKKOLA, P.; WILLSON, B.: Kompozity s kovovou matricí pro odlitky přesného lití (Investment casting metal matrix composites), 2015, č. 1, s. 29–33, (viz s. 74, pozn. red.). VANBECELAERE, N.: Čisté, bezpečné, produktivní dokončování odlitků (Clean, save, productive steel finishing), 2015, č. 1, s. 35–38. STAFF REPORT: Porozumění teplu znamená zlepšení skořepiny (Understanding the heat, improving the shell), 2105, č. 1, s. 39–48. JACOBSON, A.: Řízení bentonitové směsi s nejlepšími výsledky (Green sand control best practices), 2015, č. 3, s. 30–37. STAFF REPORT: Testování 123: hliník v předstihu (Testing 123: Advancing aluminium), 2015, č. 3, s. 45–50. LEIDER, N.: Přeměna odlitku zjednoduší hlavu ventilačního kola (Casting conversion simplifies ventilation hub), 2015, č. 2, s. 39–46. PR Z E G L Ą D O D LE W N I C T WA www.przegladodlewnictwa.pl

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport