{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 72

J a r o s l a v Š e n b e r g e r / Z a h r a n i č n í s l é v á r e n s ké č a s o p i s y

Bilancování roku 2015 na odboru slévárenství VUT v Brně

V Y S O K É Š K O L Y I N F O R M U J Í / Z A H R A N I Č N Í S L É VÁ R E N S K É Č A S O P I S Y

d o c . I n g . J a r o s l a v Š e n b e r g e r, CSc.

Bilancování roku 2015 na odboru slévárenství VUT v Brně proběhlo současně s vánoční besídkou 17. prosince 2015. Na akci se sešlo více než 40 hostů. Zastoupeny byly spolupracující podniky, někteří absolventi, externí přednášející, zaměstnanci VUT v Brně a také ostatní přátelé odboru. Po oficiálním zahájení doc. Antonínem Záděrou hodnotil minulý rok ředitel Ústavu strojírenské technologie prof. Miroslav Píška (obr. 1). O práci odboru slévárenství se vyjádřil s uznáním. Odbor slévárenství ve svém ústavu považuje za důležitý a poskytuje mu podporu. Současně připomněl význam slévárenství pro celý strojírenský průmysl. Následovala neformální zábava, která se „bohužel zvrhla“ na problematiku spojenou se slevačinou a hodně se „pracovalo“. Uvedená skutečnost však naštěstí nenarušila přátelskou atmosféru, která panovala až do ukončení akce. Výborná nálada byla také podporována pochoutkami z domácí kuchyně, ve které kralovaly slévárenské brambory, což je již desítky let specialita odboru. Rovněž čerstvě s láskou vyuzené maso a naležení utopenci nezůstali bez pochvaly.

Obr. 1. Vánoční besídka pracovníků a přátel VUT v Brně, odboru slévárenství. Stojící vlevo: ředitel Ústavu strojírenské technologie prof. Píška, stojící vpravo: vedoucí odboru slévárenství doc. Záděra

Ze zlatých hřebů programu lze jmenovat aukci pořádanou k dobročinným účelům. Z perníkového těsta se v dražbě objevily vysoká pec, oblouková pec, kuplovna aj., ale největší obdiv měla 3D perníková chaloupka s ježibabou, Jeníč-

70

kem a Mařenkou, výtvarně bez vady, která byla vydražena za 1000 Kč. Závěrem lze konstatovat, že na odboru slévárenství VUT v Brně je velmi dobrý kolektiv, který se s pomocí spolupracujících podniků a přátel snaží čelit nepříznivé situaci, v níž se v současné době vysoké školy nacházejí. Zvláště pak odbory, které jsou zaměřeny na slévárenství. Minulý rok byl jako celek pro odbor slévárenství na VUT v Brně rokem konsolidace a výsledky jím dosažené lze přijmout s uspokojením.

Zahraniční slévárenské časopisy Foreign foundry journals

FONDERIE M AG A Z I N E www.etif.fr

MACKE-BART, C.: Výzkum a vývoj v CTIF v roce 2015 (La recherche et développement en 2015 au CTIF), 2015, č. 2, s. 17–28. GIEBING, S.; BAIER, A.: Důvody blokace keramických pěnových filtrů při lití oceli a litiny (Reasons for blockages in ceramic foam filters in iron and steel casting), 2015, č. 2, s. 29–36. SCHMITZ, W.: Procesy tavení, udržování a lití. Aspekty vztažené k energii a procesu (The melting, holding and pouring processes. Energy and process-related aspects), 2015, č. 2, s. 37–57. SORO, J.: Nová anorganická pojiva na bázi silikátů: co byste měli vědět (The new silicate-based inorganic binders: what you should know), 2015, č. 3, s. 21–35.

na cyklické mechanické vlastnosti (Charakterisierung der Porositätsverteilung in Gusseisen mit Kugelgrafit und ihr Einfluss auf die zyklischen mechanischen Eigenschaften), 2014, č. 12, s. 46–59. WOLTERS, D. B.: Litina s kuličkovým grafitem (51. pokračování) (Gusseisen mit Kugelgrafit (51. Folge)), 2014, č. 12, s. 60–79. COLSON, O.: Pohony pánví – s jistotou jisté? (Giesspfannengetriebe mit Sicherheit sicher?), 2014, č. 12, s. 82–85. KONDZIOLKA, T. a kol.: Rentgenové zkoušení budoucnosti (Röntgenprüfung der Zukunft), 2014, č. 12, s. 86–87. WEGENER, R. a kol.: Výroba vysoce komplexních klikových skříní válců, díl 1. a 2. (Herstellung von hochkomplexen Zylinderkurbelgehäusen, Teil 1, 2), 2015, č. 1, s. 42–53. GRÖNING, P. M.: Formovací látky (50. pokračování) (Formstoffe (50. Folge)), 2015, č. 1, s. 54–63. LANGENBUCH, O.: Modulární příprava nátěrů pro mnohonásobné slévárenské procesy (Modulare Schlichtaufbereitung für multiple Giessereiprozesse), 2015, č. 1, s. 74–79. GIESSEREI E R FA H R U N G S - AU STAU S C H www.vdg.de

HOFER, P. a kol.: Wolframem spojené látky jako materiál forem pro tlakové lití (Wolfram-Verbundwerkstoffe als Formenmaterial im Druckguss), 2015, č. 7+8, s. 6–13. SCHICKER, B.: Nový materiál v blocích pro výrobu slévárenských modelů (Neues Blockmaterial für Giessereimodellbau), 2015, č. 7+8, s. 14–16. GÜNTHER, D.: Postup laminování s 3D-tištěnými jádry (Laminierverfahren mit 3D-gedruckten Kernen), 2015, č. 7+8, s. 17–19. GIESSEREI PRA XIS www.giesserei-praxis.de

GIESSEREI www.vdg.de

BORGS, S.; STETS, W.: Charakter rozdělení pórovitosti v LKG a její vliv

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

DANKO, R. a kol.: Vliv furanové směsi na povrchovou jakost odlitků z LKG (Der Einfluss von Furanharz-gebundenen Formstoffen auf die Oberflächenqualität von Gusseisen mit Kugelgraphit), 2015, č. 4, s. 138–143.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport