{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 71

Ivana Kroupová

Vysoké školy informují Information from universities

Výstava „Umělecké odlitky a prezentace vybraných technických oborů VŠB – Technické univerzity Ostrava“

a slévárenství doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., následně hostům stručně představil vystavené exponáty, zejména pak umělecké odlitky – absolventské práce studentů oboru umělecké slévárenství. Hosty přivítal i zástupce MŠMT PhDr. Pavel Doleček, vedoucí oddělení odboru vysokých škol. Závěrečné slovo patřilo Mgr. Sylvě Kyselé, ředitelce sekce senátní kanceláře Senátu Parlamentu České republiky. Dalším bodem programu byl přesun na nádvoří Senátu PČR, kde byla výstava symbolicky zahájena poklepáním na zvon, který pro tuto akci zapůj-

veřejnosti obor umělecké slévárenství, který je v rámci České republiky zcela unikátní a spojuje studium technického a humanitního směru. Rádi bychom touto cestou poděkovali Senátu Parlamentu České republiky za možnost prezentovat závěrečné práce studentů a obory FMMI, VŠB – TU Ostrava. Hlavní dík patří senátorovi MUDr. Mgr. Vladimíru Plačkovi, MBA, za zaštítění celé akce a jeho asistentovi Ing. Zbyňku Petruškovi za pomoc s organizací celé výstavy. Děkujeme rovněž paní Marii Tomáškové-Dytrychové ze zvonař-

Ing. Ivana Kroupová

Slavnostní zahájení výstavy přestřižením pásky (zleva: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek, děkanka FMMI prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, zástupce MŠMT PhDr. Pavel Doleček)

Místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek a zástupce MŠMT PhDr. Pavel Doleček v diskuzi nad vystavenými exponáty

Místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek s plastikou bájného Fénixe

Slavnostní přivítání hostů v Trčkovské galerii

čila přední Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, a slavnostním přestřižením pásky. Tohoto ceremoniálu se zúčastnili místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek, děkanka FMMI prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, senátor Petr Gawlas, zástupce MŠMT PhDr. Pavel Doleček a zástupce MPO, ředitel odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky Ing. Oldřich Macák. Celá akce přilákala širokou veřejnost, o čemž svědčí velký počet návštěvníků a jejich kladné ohlasy, které zanechali v knize návštěv. Doufáme, že vystavené exponáty – umělecké odlitky – přiblížily

ské dílny v Brodku u Přerova a prof. Ing. Karlu Hrbáčkovi, CSc., z První brněnské strojírny, a. s., za zapůjčení unikátních exponátů pro tuto výstavu. Velký dík patří předsedovi představenstva společnosti Brano Group, a. s., Pavlu Juříčkovi za zajištění dopravy odlitků do výstavní síně. V neposlední řadě děkujeme i vedení Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, prof. Ing. Janě Dobrovské, CSc., za podporu při organizaci této výstavy. Doufáme, že se nám i v budoucnu podaří pořádat akce obdobného charakteru s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o kráse slévárenského oboru.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

69

V Y S O K É Š K O LY I N F O R M U J Í

Ve dnech 8. 10. – 29. 11. 2015 proběhla v prostorách Výstavní síně Senátu Parlamentu České republiky výstava „Umělecké odlitky a prezentace vybraných technických oborů VŠB – Technické univerzity Ostrava“. Díky výstavě byly představeny technické obory, které je možno studovat na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Slavnostní vernisáž výstavy se konala 21. 10. 2015. Hosté byli nejprve přivítáni v Trčkovské galerii, kde promluvil senátor MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, který celou akci zaštiťoval. Za VŠB – TU Ostrava pak vystoupila děkanka Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. Zástupce vedoucího katedry metalurgie

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport