{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

Zdeněk Vladár

dovolte mi, abych vás jednak pozdravil na prahu nového roku 2016 a jednak Vám touto cestou poděkoval za spolupráci v roce uplynulém. Nejdříve bych se pokusil o malé ohlédnutí za uplynulým rokem. Rok 2015 byl rokem, který lze považovat za poměrně úspěšný jak pro nás, tak i celé české a evropské hospodářství, protože se potvrdil optimizmus ekonomických odborníků a prognostiků a v rámci hodnocení celého roku došlo k významnému hospodářskému růstu a oživení růstu průmyslové výroby. Proexportně orientovaným firmám navíc i v uplynulém roce přinášel prospěch kurz koruny vůči euru. Hlavním a tradičním tahounem ekonomiky zůstává automobilový průmysl, který bude i v následujících letech hrát hlavní roli. I v loňském roce pokračovaly ekonomické problémy států jihu Evropy, prohlubující se vnitrostátní problémy zemí a především problémy mezi Ukrajinou a Ruskem, které se promítly nejen v mezinárodních vztazích, ale především ve vzájemných ekonomicko-obchodních vztazích mezi všemi státy EU a Ruskem, a které vedly k tomu, že naše firmy byly nuceny se přizpůsobit a hledat nové trhy, což se jim víceméně podařilo. Co očekáváme od roku 2016? Dle mého názoru bude rok 2016 obdobný jak rok 2015. Z pohledu ekonomických odborníků a prognostiků by měl být sice lepší vzhledem k optimisticky předpokládanému hospodářskému růstu, přesto si myslím, že vlivem ukončení dotačního období dojde ke snížení investiční činnosti v řadě oborů a tím i nižšímu než předpokládanému růstu ekonomiky. Vývoj vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou, nyní i Tureckem a přístup EU k této otázce bude velmi významným faktorem pro ekonomiky států Evropy. V neposlední řadě bude mít vliv na ekonomiky států EU, především pak Německa, jak bude pokračovat řešení migrační vlny. Klidu také nepřidávají narůstající aktivity extrémistických skupin.

MP

ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Ing. Zdeněk Vladár prezident Svazu sléváren ČR

Svaz sléváren ČR a rok 2015 Svaz sléváren ČR v roce 2015 pokračoval v naplňování programového prohlášení. Vzhledem k tomu, že v našem oboru stále více schází technicky vzdělaní pracovníci, jsme se v roce 2015, který byl vyhlášen rokem technického vzdělávání, zapojili do aktivit s tím spojených. Pokračovali jsme v propagaci našeho oboru a umožnili exkurze žáků základních škol ve vybraných slévárnách, studentům středních škol pak návštěvy veletrhů souvisejících s naším oborem. Prostřednictvím MPO, SPČR či CzechTrade jsme nadále podporovali proexportní aktivity našich členů, a to zejména formou účastí na veletrzích. Aktivní účastí na jednáních Svazu průmyslu a dopravy ČR dokazujeme, že náš obor patří neodmyslitelně k průmyslové výrobě ČR. Samozřejmou činností naší asociace byla vzájemná komunikace s členskou základnou, která nám dává náměty a směruje naši práci. Vše, co se nám daří zajišťovat v rámci legislativy, se týká celého oboru, nikoliv jen členů svazu. Svaz sléváren ČR a rok 2016 V roce 2016 budeme přirozeně pokračovat v naplňování programového prohlášení a budeme pokračovat v aktivitách zahájených v roce 2015 v oblasti technického vzdělávání. Naší prioritou bude nastavení systémových řešení pro získávání nové generace slévárenských techniků. Zkrátka chceme, aby měl náš obor nejen významnou historii, ale také nadějnou budoucnost. V roce 2016 se bude v rámci MSV v Brně konat i veletrh FOND-EX, na kterém bychom chtěli ukázat, že i v našem oboru se stále více projevuje zapojení automatizace, robotizace a digitalizace. Členům chceme opět nabídnout možnost aktivní účasti jako spoluvystavovatele v rámci stánku svazu. Pevně věřím, že v těchto zásadních aktivitách nás i nadále podpoří a případně nám i pomohou všichni, kterým není náš obor lhostejný. Závěrem mi dovolte, abych vám všem pro rok 2016 popřál hodně úspěchů, zdraví a osobní pohody, optimizmu, podnikatelského štěstí a také pevné nervy.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

5

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport