{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 68

J i ř í P a zd e r k a

Zprávy České slévárenské společnosti

164. zasedání Odborné komise pro formovací materiály

News from the Czech Foundrymen Society

Ing. Jiří Pazderka

Cze ch F o un d r y m e n S o ci e t y

Z P R ÁV Y ČE SK É S L É VÁ R EN SK É S P O L EČN O S T I

Ts ch e chis ch e G i e s s e re i g e s e lls chaf t s e k re t a r iát p.s . 13 4 , D i va d e lní 6 657 3 4 B r n o te l., z á zna m ní k , fa x : + 420 5 42 214 4 81 m o b il: + 420 6 03 3 42 176 sl e va re ns ka @ vo lny.c z w w w.sl e va re ns ka.c z

Česká slévárenská spole čnos t je členem Českého s vazu vě deckotechnick ých spole čnos tí N ovotného lávka 5 110 0 0 Praha 1 tel.: + 420 221 0 82 295 c s v t s@c s v t s.c z w w w.c s v t s.c z

ČSS je členskou organizací W F O World Foundr ymen Organization c /o T he National M etalforming Centre 47 Birmingham Road, Wes t Bromwich B70 6PY, A nglie tel.: 0 0 4 4 121 6 01 69 79 fa x: 0 0 4 4 121 6 01 69 81 secretar y @ thew fo.com

66

předseda Odborné komise pro formovací materiály

Letošní již druhé, podzimní 164. zasedání Odborné komise pro formovací materiály (KOFOLA) se konalo ve dnech 6.–7. 10. 2015 v Hradci Králové. Pro připomenutí čtenářům, od tohoto zasedání došlo ke sloučení dceřiné Podskupiny pro bentonitové směsi s původní KOFOLOU, ta i nyní dobrovolně sdružuje odborné zástupce ze sléváren, vysokých škol a dodavatelských organizací, kteří jsou odbornými pracovníky v mnoha oblastech formovacích a jádrových technologií, tedy už nejen bentonitů. Hostitelskou slévárnou byla společnost EURAC HRADEC, s. r. o., Hradec Králové. Firma založená v roce 2002 se specializuje na výrobu brzdových kotoučů větraných i nevětraných, brzdových bubnů a setrvačníků s roční kapacitou 6,5 mil. odlitků a 3,5 mil. obrobků. Exkurze, která proběhla druhý den zasedání, ale i detailní informace podané během jednání, byly na české poměry až překvapivě velmi otevřené a hlavně přínosné, za což patří generálnímu řediteli pořádající slévárny Ing. Sembnerovi i výrobnímu ředili Ing. Zábojníkovi náš velký dodatečný dík. Bylo se čím chválit, bylo co vidět. Z pohledu pískařského se slévárna drží klasického plně funkčního a vyhovujícího dávkování samostatného bentonitu a uhlíkaté přísady vyráběných ve vířivém mísiči, při výrobě jádrové směsi je inovativní. Pracoviště výroby jader technologií cold-box je klimatizované, teplota prysky-

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Účastníci 164. zasedání KOFOLY

řice i aktivátoru je regulovaná, díky čemuž byly odstraněny problémy s proměnlivostí vlastností směsi vlivem okolních podmínek. Řada pracovišť je díky velkosériové výrobě plně robotizovaných, autora článku zaujalo brousicí pracoviště. Zasedání se díky atraktivitě místa exkurze zúčastnilo čtyřicet členů skupiny a osmnáct hostů, celkový počet 58 účastníků se řadí mezi nejvyšší v historii. Lákadlem byly jistě i odborné přednášky, které si připravili prezentující se firmy. Ing. Josef Sedlák, CSc., SIMPSON Technologies Corporation, přednesl příspěvek Přípravy směsí. Zazněly informace o ovládání a řízení jakosti během provozu s důrazem na vysokou jakost namísené směsi, využití dávkovaného pojiva a snížení spotřeby, také o chlazení směsi, regeneraci a přístrojích pro pískové laboratoře. Ing. Juraj Trojan, DISA Industrie, s. r. o., seznámil s tématem Optimalizace přípravy formovacích směsí, a to v návaznosti na současné vysoce efektivní postupy formování na syrovo, přičemž informoval o formování na linkách DISAMATIC a DISA MATCH a přípravě FS na mixérech DISA SAM. Firma ŠIMEČEK, s. r. o., v podání prof. Ing. Jelínka, CSc., předvedla výsledky zkoumání v práci Výzkum uhlíkatých aditiv. Aktivní byli však i členové komise, o své zkušenosti se stavbou slévárny na zelené

Přednáška Ing. Hesouna ze společnosti KASI, spol. s r. o., Nový Bydžov

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport