{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 66

F r a nt i š e k K r i s to ň

5. ročník semináře Účelné využívání informačních technologií ve slévárenství Ing. František Kristoň R G U C Z , s . r. o ., B r n o

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

Dne 24. 11. 2015 se v prostorách hotelu Eliška v Mikulově uskutečnil 5. ročník semináře s názvem „Účelné využívání informačních technologií ve slévárenství“. Seminář je s dvouletým cyklem pořádán společností RGU CZ, s. r. o. Patronát nad touto akcí převzala nadnárodní společnost ORACLE zastoupená společností ORACLE Czech, s. r. o., a Svaz sléváren České republiky. Při příležitosti konání tohoto semináře proběhlo i zasedání představenstva Svazu sléváren ČR.

Pohled do pléna

Seminář absolvovalo 56 účastníků z 30 společností – českých a slovenských sléváren. Skutečnost, že si seminář postupně získává své místo na slunci, lze dokumentovat i tím, že z 56 účastníků akce byla více než polovina představitelů vrcholového managementu českých a slovenských sléváren. Svou účastí seminář podpořilo i vrcholové vedení Svazu sléváren ČR. Prezident svazu Ing. Zdeněk Vladár, viceprezident Ing. Zdeněk Herzán a výkonný ředitel Ing. Josef Hlavinka. Odborný program byl zahájen přednáškou Ing. Josefa Hlavinky. V přednášce s názvem „České slévárenství v kontextu celosvětového ekonomického vývoje“ byli účastníci semináře seznámeni s vývojem slévárenské produkce ve světě, Evropské unii a v České republice. Druhá přednáška dopoledního bloku od autorů Ing. Zdeňka Herzána a Ing. Františka Kristoně s názvem „Tvorba ceny odlitků s ohledem na plánování a řízení

64

nákladů“ měla za cíl ukázat, že při tvorbě ceny odlitků se nemusíme vždy striktně držet pravidla, že cena musí být stanovena tak, aby pokryla úplné vlastní náklady. V případech, že slévárna je se svou produkcí nad bodem zvratu, je dostatečné, aby cena byla nad variabilními náklady a zakázka generovala kladný příspěvek na krytí fixních nákladů. Odpolední blok přednášek zahájil Ing. Martin Svadbík, Ph.D., přednáškou s názvem „Představení nové generace IS OPTI – OPTI NEXT“. Přednáška charakterizovala informační systém OPTI jako živý systém, systém, který při svém vývoji sleduje aktuální trendy oboru informačních technologií a potřeby slévárenských výrob. Nová generace informačního systému OPTI s názvem OPTI NEXT byla společností RGU GmbH poprvé představena na veletrhu GIFA v roce 2015. V přednášce zazněl i způsob uvedení této verze informačního systému na český a slovenský trh. Další část odpoledního bloku přednášek uvedla možnosti a trendy nasazení infor-

Přednáška Ing. Kristoně a Ing. Herzána

mačního sytému OPTI ve slévárenských provozech. V bloku přednášek, který byl nazván případové studie nasazení IS OPTI, představil Ing. Michal Perůtka možnosti realizací bezpapírových kanceláří na příkladech procesů: zadání žádanky na nákup materiálu a služeb, schválení žádanky a vytvoření objednávky; zadání požadavku na výdej materiálu ze skladu a realizace výdeje materiálu. Použití standardních funkcí a procedur systému OPTI umožňuje automatizaci veškerých procesů týkajících se plánování a řízení slévárenské výroby. Ing. Pavel Hrčka se ve svém příspěvku věnoval možnosti použití čárových kódů pro odhlašování slévárenské výroby. Specifikoval možná hardwarová řešení: použití klasického PC s externí čtečkou; použití průmyslového PC s integrovanou nebo externí čtečkou; použití speciálních terminálů. Představil možná řešení výrobní dokumentace s čárovými kódy – smě-

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

nových plánů, úkolových lístků, průvodek zakázek či výrobních dávek, polepek palet a dodacích listů. Blok přednášek týkajících se případových studií nasazení IS OPTI byl zakončen příspěvkem Bc. Tomáše Pulkrábka. V přednášce s názvem „Využití dotykových displejů ve slévárenské výrobě“ byly představeny průmyslové PC vhodné pro použití ve slévárenských provozech, byla představena aplikace zobrazující na daném pracovišti směnový plán, aktuální výrobní podklady, výši úkolové mzdy pro pracovníka, organizační směrnice a návodky. Ve třetím bloku odpoledních přednášek představil Ing. Alexandr Toloch ze společnosti ATTN Consulting, s. r. o., možnosti a způsoby vybudování integrovaného systému řízení výkonnosti pracovníků společnosti a výkonnosti organizace jako celku. Přednáška s názvem „Integrovaný model systému řízení výkonnosti podle standartu CIMAF a ukázka referenčního modelu v software ATTIS“ ukázala možnosti nasazení informačních technologií jako podpůrného

nástroje pro řízení firmy a jejich pracovníků a integraci software ATTIS se systémy pro plánování a řízení výroby. Odpolední část programu byla zakončena přednáškou zástupců společnosti Oracle Czech, s. r. o. Ing. Martin Werner a Ing. Petr Vantuch v přednášce s názvem „Proč přecházet na Oracle Database 12 c, důvody a výhody přechodu“ seznámili přítomné s novou obchodní politikou společnosti ORACLE a trendy vývoje databáze ORACLE. Celodenní program byl zakončen společenským večerem, který se konal v křížovém sklepě hotelu Eliška. Pro účastníky této části byl připraven teplý raut, řízená degustace 10 vzorků vín a při cimbálové muzice byl poté připraven prostor pro neformální diskuzi a volnou degustaci představených vzorků vín. Vín vybraných tak, aby charakterizovala Mikulovskou vinařskou oblast a aby každý účastník nalezl víno dle vlastní chuti.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport