{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Josef Hlavinka

Průmysl 4.0

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

Nové technologie rychle mění tvář naší ekonomiky i náš způsob života. Čtvrtá průmyslová revoluce nepřináší zásadní změny pouze pro oblast průmyslové výroby. Ta sice stojí v jejím centru, přesah čtvrté průmyslové revoluce je však mnohem širší. Jedná se o zcela novou filozofii přinášející celospolečenskou změnu a zasahující celou řadu oblastí od průmyslu přes oblast technické standardizace, bezpečnosti, systému vzdělávání, právního rámce, vědy a výzkumu až po trh práce nebo sociální systém. Česká republika patří k zemím s nejdelší průmyslovou tradicí a naší ambicí je, aby i její budoucnost zůstala s průmyslem spojena. Čtvrtá průmyslová revoluce přináší řadu výzev, ale zejména jedinečnou příležitost k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti České republiky v globálním konkurenčním prostředí. Žijeme ve výjimečné době a naše schopnost využít této příležitosti bude mít dopad na kvalitu života celých generací. Průmysl 4.0 je národní iniciativa pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Tři předcházející průmyslové revoluce byly vyvolány rozmachem mechanických výrobních zařízení poháněných párou, zavedením hromadné výroby s využitím elektrické energie či využitím elektronických systémů a výpočetní techniky ve výrobě. Fenoménem dneška je propojování věcí, služeb a lidí s internetem (internet of things, internet of services, internet of people) a s ním související nesmírný objem generovaných dat ať už komunikací stroj–stroj, člověk–stroj nebo člověk–člověk. Výrobní prostředí je rovněž formováno nástupem řady dalších nových technologií, jako jsou autonomní roboty, analýza velkoobjemových dat (big data), počítačová simulace a virtualizace, cloud, aditivní výroba (3D tisk) nebo rozšířená realita (augmented reality). Ty mění celé hodnotové řetězce, vytváří příležitosti pro nové obchodní modely, ale i tlak na flexibilitu moderní průmyslové výroby nebo zvýšené nároky na kybernetickou bezpečnost a interdisciplinaritu přístupu. Iniciativa Průmysl 4.0 není pouhou digitalizací průmyslové výroby, je to komplexní systém

změn spojený s řadou lidských činností, a to nejen v průmyslové výrobě. Průmysl 4.0 transformuje výrobu ze samostatných automatizovaných jednotek na plně integrovaná automatizovaná a průběžně optimalizovaná výrobní prostředí. Vzniknou nové globální sítě založené na propojení výrobních zařízení do kyberneticko-fyzikálních systémů – CPS (Cyber-Physical Systems). CPS budou základním stavebním prvkem „chytrých továren“, budou schopny autonomní výměny informací, vyvolání potřebných akcí v reakci na momentální podmínky a vzájemné nezávislé kontroly. Senzory, stroje, dílce a IT systémy budou vzájemně propojeny v rámci hodnotového řetězce přesahujícího hranice jednotlivé firmy. Takto propojené CPS na sebe budou pomocí standardních komunikačních protokolů na bázi internetu vzájemně reagovat a analyzovat data, aby mohly předvídat případné chyby či poruchy, konfigurovat samy sebe a v reálném čase se přizpůsobovat změněným podmínkám. V takovýchto továrnách budou vznikat „chytré produkty“, které budou jednoznačně identifikovatelné a lokalizovatelné, které budou znát nejen svou historii a aktuální stav, ale také alternativní cesty, které vedou ke vzniku finálního produktu. Vertikální výrobní procesy budou horizontálně propojeny v rámci firemních systémů, které budou v reálném čase pružně reagovat na okamžitou a měnící se poptávku po produktech. Budou reagovat na individuální požadavky zákazníků a takovýto produkt také umožní efektivně vyrobit. Výrobní proces bude trvale optimalizován a bude schopen reagovat na nečekané změny způsobené například poruchou některého výrobního zařízení. Chytré továrny tak otevřou prostor pro nové kreativní cesty tvorby přidané hodnoty a vzniku nových obchodních modelů. Dojde k principiální redefinici vazeb mezi zákazníky, výrobci a dodavateli, stejně tak i ke změně způsobu komunikace mezi člověkem a strojem. Přispějí k řešení globálních problémů, jako je nedostatek surovin, energetická účinnost či demografické změny. Lidé v nich nebudou vykonávat fyzicky těžkou a rutinní práci, ale bude jim dán prostor pro kreativní práci. To bude mít pozitivní vliv na prodloužení doby, po kterou budou lidé schopni vykonávat své zaměstnání. Pracovní flexibilita jim pak umožní lépe než dřív skloubit svůj soukromý a pracovní život. Uvedené myšlenky, které zní jako „science&fiction“, se již v okolních státech uvádějí v život. Nyní bude záležet i na nás, za jak dlouho se uplatní i v naší zemi, v našem oboru.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

63

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

V projektu jsme se zaměřili i na změny vzdělávacího systému. V krajských městech bylo za účasti ministrů a hejtmanů zorganizováno sedm diskuzních panelů a více než tři desítky dalších odborných akcí zaměřených na otázky školství, trhu práce a inovací. Celoroční aktivity ukončila počátkem prosince závěrečná konference v Praze, které se zúčastnilo dvě stě zástupců firem, škol, státní a veřejné správy a dalších organizací a institucí. V diskuzi na ní vystoupili vedle dvou desítek řečníků i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Vyvolali jsme zájem a diskuzi odborné a částečně i laické veřejnosti. Podařilo se nám získat vládu k podpoře aktivity, přihlásila se k ní řada významných subjektů. Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost našich firem vůči světu. Proto budeme i v příštích letech pokračovat v našich snahách; jeden rok nestačí k systémové změně tak konzervativní oblasti, jakou je vzdělávání,“ uvedl na konferenci prezident SPČR Jaroslav Hanák. Pomoci rodičům při rozhodování o tom, na jakou střední školu polytechnického zaměření mají poslat své děti, by měla elektronická publikace Almanach technického vzdělávání. V tomto almanachu se prezentuje 500 odborných středních škol technických oborů a více než 70 příkladů dobré praxe spolupráce s firmami. Informace o almanachu je k dispozici na www.spcr.cz a www. rokprumyslu.eu. Právě webová stránka www.rokprumyslu.eu se stala centrem informací, kde jsou prezentována klíčová odvětví, nabídka technického vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe, informace o prosazovaných systémových změnách i volnočasové aktivity vázané k technice a průmyslu. Technické obory byly mezi dětmi a mládeží a jejich rodiči popularizovány šířením animovaného videospotu, který je umístěn na www. rokprumyslu.eu. Natočeno bylo 30 ideoreportáží z akcí kampaně.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport