{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 64

Josef Hlavinka

Zprávy Svazu sléváren České republiky News from the Association of Foundries of the Czech Republic

2015: Rok průmyslu a technického vzdělávání v ČR

Ing. Josef Hlavinka v ýkonný ředitel SSČR

A s s o ciat i o n of F o un d r i e s of t h e Cze ch R e p u b li c

Z P R ÁV Y S VA Z U S L É VÁ R E N Č E S K É R E P U B L I K Y

G i e s s e re i ve r b a n d d e r Ts ch e chis ch e n R e p u b lik Te chni cká 28 9 6 / 2 616 0 0 B r n o te l.: + 420 5 41 142 6 81 svaz@svazslevaren.cz w w w.s va z sl e va re n.c z

Více než 400 akcí se uskutečnilo v Roce průmyslu a technického vzdělávání, který se svými partnery vyhlásil Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR). Ke kampani se přihlásil a aktivně se do ní zapojil i Svaz sléváren ČR, který v průběhu roku organizoval exkurze žáků na veletrhy (Z-Messe, GIFA, MSV a další) či návštěvy významných průmyslových podniků v ČR (mj. Škoda (obr. 1 a 2), JE Dukovany) a v zahraničí (BMW, obr. 3). Svým stánkem a doprovodnými aktivitami ve společné expozici SPČR se společně prezentoval pod názvem Průmyslo-

vý ostrov v rámci podzimního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Rok průmyslu a technického vzdělávání se zaměřil na širokou veřejnost a na změnu vnímání průmyslu. SPČR se svými partnerskými firmami z Moravskoslezského kraje a ve spolupráci se Světem techniky v Dolních Vítkovicích uspořádal 1. května Den s průmyslem v Ostravě, který přilákal na 12 tisíc návštěvníků. Zaštítil Dny techniky Kopřivnice (20 tisíc návštěvníků) či Vědecký jarmark v Praze-Dejvicích (16 tisíc návštěvníků), Jarmark řemesel a služeb, Den techniky a řemesel a další velké akce. SPČR a jeho členové podpořili čtyři desítky exkurzí žáků základních a středních škol i návštěvy vysokoškoláků na odborných veletrzích. Výrazněji než v minulých letech podpořili šest desítek dnů otevřených dveří ve firmách a školách.

Váš par tner pro čerpání z fondů EU

Svaz sléváren České republik y je členem Svazu průmyslu a doprav y ČR Freyova 9 4 8 /11 19 0 0 0 Praha 9 – V y so č any tel.: + 420 225 279 111 spcr @ spcr.c z w w w.spcr.c z

Svaz sléváren České republik y je př idruženým členem CA EF Commit tee of A ssociations of European Foundries ( A sociace evropsk ých slévárensk ých s vazů) Hans aallee 203 D - 4 05 49 Düsseldor f tel.: + 49 211 6 87 12 17 marion.harris@caef.eu w w w.caef.eu

62

Obr. 1 a 2.

Studenti GJS Přerov na exkurzi ve společnosti Škoda Auto

Obr. 3. Exkurze studentů SPŠ Česká Lípa v automobilce BMW

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport