{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 63

Sw i s s Ce nt r u m s o f t w a r e, s . r. o.,

IT pomocník pro dokonalé odlitky Ing. Zdeněk Šmíd, jednatel S w i s s Ce n t r u m s o f t w a r e, s . r. o ., partner systémů HELIOS

Slévárenství patří k tradičním výrobním odvětvím českého hospodářství. V současnosti obor prošel významnou restrukturalizací. Nyní je v dobré kondici a má před sebou dostatek příležitostí k dalšímu rozvoji, tedy i k nárůstu investic do nových technologií.

Návaznost několika provozů Slévárenská výroba představuje technologicky složitý proces, v němž na sebe navazuje několik odlišných provozů, kladoucích vysoké nároky na plánování a řízení výroby. Tedy na oblasti, které může správný informační systém významně podpořit. Pod pojem odlitek je zahrnuta široká škála výrobků s různou velikostí a účelem použití. To je důvodem významných technologických rozdílů a odlišností výrobních postupů, potažmo procesních odlišností jednotlivých slévárenských provozů. Plánování a řízení výroby ve slévárenství je postaveno na vysoké odbornosti pracovníků. Právě jim umí systém poskytnout racionální a sofistikovanou podporu. Slévárenská výroba představuje několik na sebe navazujících či vzájemně propojených nebo podmíněných typů výrobních procesů. Jedná se o výrobu modelů, výrobu jader, výrobu forem, odlévání, finalizační operace či opracování. Každý z těchto typů má své technologické charakteristiky a různou úroveň popisu výrobních operací, různou technologickou spojitost a výrobní návaznost. Aplikace informačního

Jeden pro všechny, všechny v jednom Nejvhodnější pro slévárenskou firmu je bezesporu implementace jednoho komplexního informačního systému, který umožní pokrytí a propojení všech oblastí a procesů včetně plánování a řízení výroby nebo automatizovaného sběru dat. Výhody ERP systému se projevují na všech stupních řízení a poskytují efektivní podporu lidem na všech pozicích ve firmě – od vrcholového managementu až po provozní pracovníky. Běžnou součástí je využití automatizovaných funkcí – sběru dat a jejich vizualizace, distribuce informací na mobilní zařízení pracovníků a využití mobilních zařízení pro vzdálený přístup k firemním datům. Významnou výhodou takového řešení je vysoký předpoklad maximálního využití standardních funkčností a datových návazností daného systému, stejně jako vysoká míra možností přizpůsobení systému specifickým požadavkům daného provozu. Ekonomika i zákazníci Z hlediska množství specifických požadavků bývá nejméně náročná oblast ekonomiky, účetnictví, nákupu, mezd a personalistiky. Informační systémy disponují vysokým počtem funkčností, pokrývajících požadavky pro tyto oblasti. Výhodou jednotného informačního systému je možnost propojení ekonomických, obchodních a výrobních dat do ekonomických a manažerských pohledů charakterizujících stav firmy či vývojové trendy. Se specifickými požadavky na informační systém se naopak ve větší míře setkáme v oblasti obchodu, kde existuje vyšší varia-bilita procesů. Důvodem je i nárůst významu řízení obchodních vztahů či akceptace specifických přístupů firemních klientů. Tvrdé konkurenční prostředí neustále zvyšuje nároky na budování a rozvoj vztahů se zákazníky. V tom dokáže velmi efektivně pomoci část podnikového informačního systému s názvem CRM (Customer Relationship Management). Jejím úkolem je identifikace, zajištění a udržení si zákazníků, administrace, vyhodnocení i řízení těchto procesů napříč firmou. Výroba stokrát jinak Nejnáročnějším oříškem při zavádění informačního systému je oblast přípravy, plánování a řízení výroby. Složitost spočívá v existenci několika na sebe navazujících a propojených typů výrob, které jsou tech

nologicky, prostorově i personálně odděleny, mají rozdílné parametry a pracují podle odlišných konceptů. Jejich sladění do funkčního procesního uspořádání vyžaduje značné úsilí, ale výsledek rozhodně stojí za to. Pro správnou aplikaci informačního systému je nutné provést analýzu jednotlivých procesů a jejich vztahů, stanovit význam jednotlivých atributů a s ohledem na znalost prostředí formulovat reálné cíle. Pro jednotlivé výrobní stupně platí, že se jedná o relativně snadno popsatelné technologické postupy s možností stanovení výrobních prostředků, materiálů i pracovních kapacit. Lze uplatnit metody organizačního i kapacitního plánování i automatizovaného sběru dat. Od modelu až k dokončení Prvním stupněm bývá výroba modelového zařízení. Významnou nadstavbovou částí je skladování a správa existujících modelových zařízení, kde do systému vstupují další atributy – dostupnost, technický stav a technologická použitelnost. Dalším typem je výroba jader. Zde je složitější částí začlenění do plánu výroby odlitku. Je nutné řešit časovou souslednost celkového plánu tak, aby se zajistila optimalizovaná dostupnost jader pro následné formování a lití, což je proces od předchozích typově odlišný. Posledním je pak soubor činností dokončovacích operací, opracování a produktová finalizace. Systémově zpracované v ýrobní fáze a operace jsou primárním podkladem pro výpočty kapacitních náplní jednotlivých výrobních stupňů, pracovišť či operací. Jeden systém na míru Hlavním atributem plánování výroby odlitků je dosažení optimální doby výroby. Je třeba, aby celý proces výroby proběhl co nejrychleji a jednotlivé komponenty nepodléhaly znečištění či korozi. Obecně je velmi nevýhodné výrobní cyklus nadlimitně přerušovat a dokončovat jej s časovým odstupem. To je významným limitem pro operativní změny ve výrobních plánech. Hlavní směry pro plánování výroby jsou dány především termínovou specifikací zakázek a optimalizačními atributy v kontextu kapacitního plánování, materiálovou a technologickou specifikací lití nebo agregací výrobků pro naplnění kapacity specializovaných pracovišť. Informační systémy dnes nabízejí mnoho standardních funkčností pro podporu, přípravu, řízení a plánování výroby, ale ne vždy je vše použitelné pro slévárenskou výrobu, která je specifická a vysoce variabilní. Pokud je však aplikován informační systém s reálnými možnostmi svého přizpůsobení na míru dané branži, je možné použít jediný systém a u něj dosáhnout požadovaných funkčností.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

61

F I R E M N Í P R E Z E N TACE

Hybnou silou však samozřejmě nebude jen nutnost obnovy technologií a provozů, ale i otázky zvyšování konkurenceschopnosti či kvality a snižování energetické náročnosti. To s sebou přináší vyšší míru uplatnění výpočetní techniky ve všech slévárenských provozech, na všech úrovních. Nejdůležitější roli v rámci IT pro slévárenství dnes hraje podnikový informační systém – ERP (Enterprise Resource Planning). Jeho využíváním získá firma významnou konkurenční výhodu. Jedním ze systémů, které jsou právě v oblasti slévárenství nesčetněkrát prověřeny praxí, je HELIOS Orange z produkce Asseco Solutions. Jeho implementaci pro slévárenské firmy nyní nabízí zkušený dodavatel specializovaných softwarů – firma SwissCentrum software.

systému do takových provozů není jednoduchý úkol, nicméně ne nereálný. Důležité však je, aby ten, kdo systém implementuje, byl ve svém oboru stejně zkušený jako lidé ze slévárenské firmy v tom svém. A aby s nimi při implementaci dokázal efektivně spolupracovat.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport