{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 61

I n fo r m a č n í n á k l a d o v ý s y s t é m „m a d e b y U X A“ J . Ko c i a n

Informační nákladový systém „made by UXA“ Ing. Jan Kocian ř e d i t e l s l é v á r n y U X A , s p o l . s r. o ., B r n o

Co vás přivedlo k myšlence vývoje nového kalkulačního systému odlitků? V roce 2008 jsem diskutoval s kolegou „cenařem“ a normovačem, který mi vysvětloval, jak u nás ve slévárně on cení odlitky. Pochopil jsem, že s tímto způsobem cenění musí okamžitě skončit, nebo firmu brzy zavřeme.

V čem je problém? Problémem je právě „nespravedlnost“, kdy obecně hmotnější výrobky na sebe strhávají vyšší podíl fixních nákladů než výrobky méně hmotné. A podobně je to u sériovosti. Sériový odlitek se ocení stejně jako malosériový, protože není definováno, kolik fixních nákladů má pokrýt. Složitý nebo zmetkovitý odlitek tento typ kalkulace také obtížně oceňuje. Pak se snadno stane, že cenu předražíte a ztratíte nosný výrobek nebo se tento předražený výrobek špatně prodává. Klesne jeho výroba a najednou přestane pokrývat fixní náklady. Špatně kalkulované výrobky ho nenahradí a nastane začarovaný kruh, kdy s poklesem výroby rostou jednotkové náklady, které neumíte spravedlivě rozdělit. Je přece důležité vědět, zda konkrétní odlitek vydělává, nebo ne a proč! Kolik sléváren skončilo jen proto, že prodávaly pouze za variabilní náklady s tím, že „fixy“ hradí „starší“ produkce. Při výpadku části „výdělečné práce“ začne nová výroba okamžitě prodělávat. Ideální je, když každý výrobek ve slévárně vydělává. A to byl moment, proč jsem začal uvažovat o komplexním nákladovém systému. Jaké jste měl cíle s tímto nákladovým systémem? Chtěl jsem stanovit co nejpřesněji ÚVN (úplné vlastní náklady) výrobku. A zároveň spravedlivěji odměnit pracovníky dle výkonu. A kdo nechce znát prodělečné výrobky stejně jako strategické šampiony? Co když přijde turbulence v cenách vstupů? Chci jednoduše reagovat na změny dodavatelských cen. Kde máme nákladné technologické uzly, abychom se věnovali jejich zefektivnění? Chci co nejrychleji a nejpřesněji oceňovat poptávku. Nebo udělat více variant, optimistickou nebo pesimistickou, aby obchodník věděl, kam při vyjednávání zajít. Jak funguje automatizovaný nákladový systém? Kalkulace modelu se skládá z několika desítek kalkulačních položek. Kalkulační položky představují výrobní operace nebo

Měl jste při vývoji nějaké potíže? Při vývoji aplikace jsme došli k mnoha obtížným úkolům, které v předchozím excelovském systému nebyly vůbec zohledněny. Například jsme kompletně museli normovat jadernu, formovny a brusírnu. Museli jsme rozčlenit výrobky do skupin dle obtížnosti a pracovišť. Zlomovým momentem bylo zjištění, že bez porovnání kalkulovaných a skutečných účetních nákladů nikdy nebudeme schopni zpřesnit celý systém. Náklady vyráběných výrobků a kalkulované náklady těch stejných musí dát téměř shodná čísla v delším období, než je kvartál nebo rok. Tak poznáte, že kalkulace odpovídá skutečnosti. Pokud ne, pátráte po příčině rozdílu. Hlavně víte, že musíte něco udělat. Můžete rychle porovnat ziskovost portfolia výrobků konkrétního zákazníka, nebo pružně reagovat na změny cen vstupů, úpravami technologie, snížením zmetkovitosti atd. Nákladový systém přepočítá všechny výrobky během několika sekund. Proč jste si nepořídili raději hotové řešení a dali přednost vlastnímu vývoji? Já jsem vystudovaný systémový inženýr podnikových systémů a moje předchozí zkušenosti říkají, že náklady, které investujete do poradců, konzultantů, údržby, nových verzí jsou řádově v milionech. A pak dostanete systém, který je šitý nejen pro vás, ale na celé odvětví a navíc ho ani nevlastníte. Stanete se jeho vazalem a do budoucna jen platíte za úpravy a pronájem. Neříkám, že náš podnikový systém je bez chyb. Pracuje na něm 1,2 člověka a uživatelé jsou často zkušební jezdci. Na druhé straně v něm pružně vytvoříte, co zrovna potřebujete tak, aby vyhovoval vašim potřebám. Náklady na vývoj nákladového modulu kalkulací byly srovnatelné s měsíčním platem ICT konzultanta světových firem. A to za to stojí. Jaké očekáváte finanční přínosy vašeho modelu? Kromě výrazného zjednodušení práce při oceňování poptávek nebo přeceňování stávající produkce je nejdůležitější jistota, že vím, za kolik vyrábím. Zavedením systému nám samy od sebe náklady neklesnou. Systém nám dá možnost zaměřit se na nákladově problémové odlitky, přesněji kalkulovat cenové nabídky. Doufám také, že budeme schopni lépe posoudit priority investic ve slévárně. Ovšem zda je tento počin cesta vpřed, ukáže až budoucnost. Rozhovor vedl doc. Ing. Václav Kafka, CSc., vedoucí OK ekonomické ČSS

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

59

ROZHOVORY NA DANÉ TÉMA

Co následovalo? Kolega Ing. Marek relativně rychle vytvořil v Excelu tabulku s kalkulační jednicí, podle které s mnoha úpravami fungujeme dodnes. Problém tohoto přístupu je následující. Kromě jasných jednotkových nákladů ve slévárně zbývá až 1/3 nákladů, které nedokážeme srozumitelně přiřadit. V excelovské tabulce se tyto náklady přepočítávají mnoha koeficienty na 1 kg odlitku. Jenže závislost mezi hmotností a náklady na základě mnoha šetření Odborné komise ekonomické nebyla téměř nikdy prokázána. A mimochodem, zkuste pomocí programu Excel přecenit 1 500 modelů jako reakci na změny cen vstupů, technologie atd. To je práce na měsíce.

jejich části. Kalkulační položka se člení na dílčí položky, které zohledňují rozdílnosti zpracování modelů na základě jejich velikosti, hmotnosti, pracnosti atd. Kalkulační položka a její dílčí části mají v ceníku definovanou jednotkovou kalkulovanou cenu. Pro zpracování kalkulací se využívají tzv. kalkulační pravidla. Kalkulační pravidlo charakterizuje dílčí kalkulační položky na základě rozdílnosti výrobních operací pro různě náročné modely z hlediska velikosti, hmotnosti, členitosti atd. Systém kalkulací na základě vstupních informací o modelu a kalkulačních pravidel vybere příslušné nákladové položky s jejich dílčími hodnotami. Kalkulačním položkám se následně z ceníku přiřadí jednotková kalkulovaná cena. Výsledkem je nabídková kalkulace členěná dle kalkulačních položek. Systém na základě kalkulovaných nákladů na úrovni kalkulačních položek porovná hodnoty s náklady na výrobu z účetního systému. Výsledkem porovnání jsou doporučené kalkulační ceny pro následující období. Systém není ještě dopracován. Musíme detailněji rozpracovat problematiku sériovosti výroby s ohledem na nabídkovou kalkulaci s následným vyhodnocením dle skutečných výrobních nákladů.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport