{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 55

M ů ž e č e s k á s l é v á r n a d l o u h o d o b ě p r o s p e r o v a t? J . Ci l e č e k

Co se týká dělnických profesí, pro krátkodobou prosperitu musíte brát pracovníka, který je volný na trhu práce, pokud chcete dlouhodobou prosperitu, pak je nutné pracovat již se žáky základních škol. My tyto žáky seznamujeme s tím, co to je vlastně výrobní podnik, jak to u nás vypadá, necháme je sáhnout si na odlitek, necháme je v rámci možností provádět jednoduché výrobní operace. Tyto návštěvy probíhají v ALUCASTu jednak v rámci exkurzí ZŠ [3] a jednak v rámci dne otevřených dveří. Návštěvy firmy jsou samozřejmě v doprovodu rodičů, protože ti rozhodují o tom, zda se jejich dítě vyučí řemeslu, ve kterém bude spokojené, nebo bude trpět při získávání maturitního vysvědčení, a to často jen pro prestiž svých rodičů.

Dodávat odlitky do vysoce sofistikovaných oborů Jak uvádím výše, Československo vyrábělo nejvíce tun odlitků na hlavu a byl to samozřejmě nesmysl. V celé republice byla spousta slévárenských kapacit, kapacit na výrobu tun, nikoliv na výrobu kvalitních odlitků. ALUCAST dnes nevyrábí odlitky měřitelné na tuny, ale odlitky přesné, s minimálním podílem následných dokončovacích operací, odlitky o vysoké přidané hodnotě, o vysokých mechanických hodnotách, odlitky do sofistikovaných oborů. Když mi před 25 lety bylo svěřeno řízení slévárny, ihned jsem se orientoval na odlitky pro letecký průmysl. Nyní po letech musím uznat, že to z mé strany v té době byla více drzost než odvaha, ale za těch 25 let a hlavně za posledních 15 let v ALUCASTu se ukázalo, že to byla cesta správná a o drzosti se dnes v dané situaci již nedá mluvit. Proč letectví? Letectví má své nároky a konvence, kde se dává na přední místo kvalita a bezpečnost před ekonomičností. Leteckému zákazníkovi prodáte srovnatelný výrobek za vyšší cenu; bude ale mnohem náročnější v požadavcích na kvalitu, dokladování, stabilitu dodávek a celkovou preciznost. Dnes je to možno považovat nejen za úspěch, ale také výzvu a šanci do budoucna pro celou firmu a na tom je pak možno stavět firmu s dlouhodobou prosperitou. Pokud chcete zachovat prosperitu firmy, pak svou firmu musíte řídit tak, abyste dělali to, co jiné firmy nedělají a být vždy krok před svou konkurencí. To byla a je má vize. A na svého šéfa se musí lidé dívat tak trochu jako na podivína, neboť pokud šéf – vizionář – nemá vize takové, kterým se všichni kolem usmívají, pak jsou to vize malé.

L i t e ra t u ra [1] CILEČEK, J.: Motivace a motivační prvky ve firmě ALUCAST. Slévárenství, 2014, 62 (9–10), 350–351. ISSN 0037-6825. [2] CILEČEK, J.: Nedostatek pracovních sil v současné době potápí naše strojírenství a všechny technické obory. CzechIndustry, 2015, (2), 2–4. Dostupné na http://alucast. cz/data/userfiles/files/Clanek_Czechindustry.pdf. [3] SKALIČKA, Z.: Školáci si zkusili broušení, kalibraci a kontrolu odlitků. Slovácký deník, 23. 5. 2015. Dostupné na http://slovacky.denik.cz/podnikani/skolaci-si-zkusili-brouseni-kalibraci-a-kontrolu-odlitku-20150523.html.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

53

Z PRAXE

Popularizace oboru slévárenství Zde je nutno pracovat na dvou frontách. Jednak v blízkém okolí, neboť okolí nám dodává pracovní síly a v lidech v nejbližším okolí je nutné vypěstovat a neustále udržovat pozitivní pohled na firmu, vždyť pohledy na slévárnu z minulosti nejsou právě ty nejlepší. Pokud s radnicemi v blízkém okolí i hejtmanstvím udržujete dobré vztahy, je to základ pro vybudování dlouhodobě prosperující firmy. Další oblast popularizace oboru slévárenství je práce se zákazníky. Při jednání se zákazníky, za kterými je třeba vyjíždět, mne přepadá smutek i radost zároveň; a to proto, že celá řada konstruktérů a technologů nezná současné možnosti slévárenství a přesné lití metodou vytavitelného modelu již vůbec ne. Nejedná se pouze o zákazníky české, v mnoha případech i zahraniční zákazníci se seznamují s touto technologií až v ALUCASTu. Radost mne naplňuje z toho důvodu, že při splnění požadavků těchto zákazníků je před firmou ALUCAST dlouhodobá prosperita, neboť požadavky zákazníků na odlitky z ALUCASTu jsou vyšší než výrobní kapacity. Při aktivním marketingu to takto může být stále.

Mít správně motivované pracovníky ve slévárně, a to jak dělníky, tak techniky Každý manažer na nejvyšším postu musí značné množství potřebných čísel v přípravě podnikatelského záměru predikovat. Pokud chcete, aby vámi řízená firma byla úspěšná, je třeba pomyslnou laťku tržeb a následně výši profitu firmy stále posouvat výš a výš, ale samozřejmě tak, aby se technici rozběhli a pokusili se tuto výšku úspěšně zdolat. Že tuto výšku řada techniků zpochybňuje, je fakt, ale po seznámení s progresivní prémií již žádné námitky nejsou. V ALUCASTu máme pro vrcholový managment normální prémiovou hranici 20 % zisku. Nad 20 % se již jedná o prémii progesivní. Každý měsíc je pozdrženo 40 % prémií každému THP pracovníkovi. Tato částka je vyplácena kvartálně, a to po vyhodnocení kvality, neshodných výrobků a dodržování termínů pro strategické zákazníky. Motivace však nesmí být jen finanční. Nesmí chybět pochvala zaměstnance. Nedostatek pochvaly může hlavně u ambiciózních, výkonných a hodně pracovitých zaměstnanců vytvářet řadu krizí psychických i zdravotních. Z pracovitého technika se stává člověk, jehož energie stále klesá, a přitom stačí málo – občasná pochvala, ústní uznání. Sem samozřejmě patří také adekvátní kritika. Je třeba, aby byla konstruktivní, neponižovala dotyčného a byla postavena na reálném pochybení. Velmi důležité také je, aby si zaměstnanec byl vědom toho, že jeho práce je sledována. Není možné, aby pracovník propadl dojmu, že je bezvýznamným kolečkem v soukolí. Výkonnost takového pracovníka jde strmě dolů. Již pouhý uznalý mail za vyřešený úkol dokáže pracovníka postrčit k vyššímu výkonu. Celoroční hodnocení techniků je samozřejmostí. Je dobré spojit ho již s podnikatelských záměrem na příští rok – kdy je opět laťka posazována výše. Oblast investic a vizí je nutné taktéž představovat lidem ve firmě. Lidé musí nabýt dojmu, že pracují ve firmě, která je v kondici dnes a bude v kondici za 5 i 20 let. Lidé musí vědět, že naše výrobky se nacházejí v letounech AIRBUS, BOEING a dalších sofistikovaných oborech. V lidech je třeba vypěstovat hrdost na svou práci a hrdost na svou firmu. Práce s lidmi, jejich spravedlivé odměňování, jejich motivace k vyšším výkonům, ke kvalitnější práci, je práce pro každého manažera nesmírně obtížná a mnohdy sisyfovská. Přesto není možné se jí vyhýbat. Je to každodenní práce s lidmi, kdy „šéf“ je neustále svými lidmi sledován, hodnocen a porovnáván. A z tohoto hodnocení svých podřízených musí „šéf“ vycházet vždy vítězně; v opačném případě je motivace podřízených velmi obtížná až nemožná. Závěrem tedy ať zazní odpověď na výše položenou otázku: Ano, může, česká slévárna opravdu může dlouhodobě prosperovat. Ale lidé, kteří ji řídí, musí chtít a umět!

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport