{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 53

P oz i t i v n í z ku š e n o s t i s l é v á r ny J M A H o d o n í n v d o s a h o v á n í p ř í z n i v ý c h e ko n o m i c k ý c h p a r a m e t r ů

ných systémem rezol-CO2 o 20 % oproti roku 2007 (obr. 2). Od podzimu roku 2014 používáme pro výrobu jader metodou cold box systém Ecocure, který obsahuje minimum aromatických uhlovodíků a jehož dávkování je na úrovni 75 % dávkování z roku 2007 (obr. 3).

Z . B r á zd a – M . D a v i d

0,95

množství pojiva [%]

0,90

M o t i va č n í s y s t é my

0,85 0,80 0,75 0,70 0,65

spotřeba aminu [g/kg]

Z ávě r Je důležité umět najít rezervy ve způsobu výroby. Využívání externích pracovníků, ať už z dodavatelských či konzultantských firem, je pro tuto fázi velmi vhodné, stejně jako ochota vlastních řídících pracovníků na nižších stupních řízení rezervy hledat. Stanovení splnitelných cílů a jejich případné zvyšování je nezbytnou součástí procesu. Nejdůležitější částí však je dlouhodobé a trvalé sledování úspěšnosti přijatých opatření.

Shrnutí některých vyčíslitelných přínosů Úspora spotřeby Ekosilu: cca 1 mil. Kč/rok. Úspora na pracovišti druhování: cca 1 mil. Kč/rok. Úspora brusných a řezných kotoučů: cca 1 mil. Kč/rok. Úspora spotřeby materiálů pro výrobu jader, abraziva a výdusky: celkem cca 1 mil. Kč/rok. Úspora díky možnosti výběrových řízení: obtížně vyčíslitelné – minimálně statisíce korun ročně.

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

51

Z PRAXE

Motivační systémy byly nejdříve vytvo0,60 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 řeny v souvislosti s dodržováním hodnot důležitých pro zlepšování kvality výropojivo aktivátor by. Postupně byly přenášeny i na úspory Obr. 3. Obsah pojiv ve směsích cold box materiálů. Motivační systém musí obsahovat kritéria, která jsou měřitelná a dosažitelná. Současně musí být zvolen 3,8 vhodný interval pro vyhodnocování, 3,6 který zajistí malý vliv výkyvů, přičemž 3,4 musí být výše odměny motivační. V pří3,2 padě motivačních systémů, které jsou 3 zaměřeny na úspory materiálů, platí 2,8 zásada, že pracovníci si rozdělí přibliž2,6 ně 25 % uspořené částky. Vhodným 2,4 intervalem se jeví čtvrtletní vyhodnoco2,2 vání výsledků. První motivační systém, 2 který byl v této oblasti zaveden, byl za1,8 měřen na snížení měrné spotřeby aminů rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 potřebných pro vytvrzování jádrových aminy směsí vyráběných metodou cold box. Obr. 4. Měrná spotřeba aminu v g aminu/kg jádrové směsi Za dobu působení tohoto systému bylo dosaženo snížení měrné spotřeby aminů o 45 % proti roku 2009 (obr. 4). U nově zavedeného systému pro snižování měrAčkoliv jsme přesvědčeni o tom, že nalezení nejvhodnějších né spotřeby abraziva v tryskačích je současným cílem dosáhmateriálů a stanovení co nejnižší volnosti v jejich dávkování nout úspory 15 %. Nejnovější systém je zaměřen na zvýšení je základní povinností technických pracovníků, víme, že ve životnosti výdusky pecí. Cílem je zvýšit původní životnost slévárně budou vždy existovat místa, kde toto jednoznačné minimálně o 15 %. určení není možné. Dokázat správně motivovat dělníky ke S p o l u p rá c e s d o d ava t e l i spolupráci na zvýšení kvality a efektivity jejich činnosti je nezbytné. Důležitou součástí zvyšování efektivity výroby je spolupráce Zkušenosti s motivačním systémem pro úsporu aminů ukas dodavateli materiálů. Impulzem pro sledování stavu tryskačů zují, že pracovníci dokáží mnohem více sledovat stav strojů a spotřeby abraziva v nich byl právě návrh dodavatele abrazia jaderníků tak, aby nedocházelo k dlouhodobému navýšení va a jeho technická pomoc při prvních zkouškách. spotřeby. Sami vyžadují aktivnější přístup svých mistrů k zaSpolupráce s dodavatelem žáruvzdorných materiálů vede jištění nutných oprav. Pozitivní přístup se však projevil až poté, k lepšímu způsobu používání těchto materiálů a ke zvyšování když víceméně automatické přiznání odměny bylo přerušeno, jejich životnosti. protože došlo k nečekanému nesplnění stanoveného kritéria. Dodavatelé přísad do formovacích a jádrových směsí vědí Předpokládáme, že se i u spotřeby abraziva a životnosti výduso naší snaze snižovat množství plynných emisí z výroby a naky pecí podaří jednoznačně ukázat na příčiny nevyhovujícího bízejí nám ke zkouškám nově vyvinuté materiály. stavu a že se i na těchto pracovištích podaří zvýšit aktivitu Také dodavatelé materiálů pro výrobu tekutého kovu vědí, že pracovníků směrem k hospodárnosti výroby. dokážeme jejich materiály vyzkoušet a vyhodnotit ekonomicPřenesení těchto motivačních principů i do oblasti kvality výký přínos nezávisle na jednotkové ceně materiálu. roby je naším současným nejdůležitějším úkolem.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport