{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 51

R oz b o r v ý s l e d k ů p o z a v e d e n í o p a t ř e n í ke z v ý š e n í e fe k t i v i t y v e s l é v á r n ě p ř e s n é h o l i t í I EG , s . r. o., J i h l a v a P. Chy t k a

Tab. I. Vývoj spotřeby elektrické energie na 1 kg odlitku s rozlišením odlitý/prodaný Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

celkem tis. kWh

832

1 367

1 288

1 282

1 596

876

1 284

1 405

1 412

1 366

1 314

580

prodáno tis. kg

78,5

69

93

94

111

58

103

113

98

103

116

48

kWh / prodaný kg

10,6

19,8

13,9

13,6

14,4

15,1

12,5

12,4

14,5

13,3

11,4

12,2

odlito tis. kg

271

275

288

124

kWh / odlitý kg

5,22

4,74

4,56

4,7

Snaha o co nejrychlejší realizaci vedla v r. 2012 k určení priorit, tj. kroků k naplnění strategie: – finance – vyšší zapojení do dotační politiky státu; – realizace ICT, tedy centralizovaného systému sběru dat; – pořízení strojů s vyšší produktivitou a pořízení zařízení pro zkoumání možností implementování nových výrobních postupů; – zapojení do výzkumných a vývojových projektů technických univerzit; – specifikace a realizace VaV projektů k řešení uvnitř firmy; – daňová optimalizace výše uvedených opatření. R e a l i z a c e u r č e nýc h k r o k ů n ové s t ra t e g i e

Specifikace faktorů Byly specifikovány faktory ve zvyšování měrné spotřeby elektrické energie slévárny, tj. kWh/kg: – nové odlévané materiály, zejména vysoce legované, mj. i s vyšší mírou zmetkovitosti; – vývoj nových materiálů a postupů;

Materiál Součástí realizačních kroků strategie byla i širší nabídka složitějších odlitků, jakož i materiálů s vyšší cenou. Kvalitnější (legované), tepelně více zpracovávané odlitky ovšem vykazují i vyšší náročnost na energie, mj. z důvodu vyšších teplot lití i časů tepelného zpracování. I to bylo předmětem analýz, nakolik vysokolegované oceli zatíží/opotřebují pece, a zda přínos v tržbách nebude znamenat neadekvátní nárůst nákladů. Závěr byl – a praxe to prokázala – že náklady lze udržet v ziskové oblasti (obr. 7). L i t e ra t u ra [1] Interní materiály IEG, s. r. o., interní VaV zprávy, zprávy pro porady vedení a zprávy o plnění prémiových ukazatelů funkcionářů slévárny.

LITMETEXPO 2016 Te r m í n ko n á n í : 5 . – 8 . 4 . 2016 M í s t o ko n á n í : M i ns k , B ě l o r u s ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w. a lim r b.by

60. rakouské slévárenské dny Te r m í n ko n á n í : 7. – 8 . 4 . 2016 M í s t o ko n á n í : B a d I s c h l, R a ko u s ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.o g i. a t , of f i ce @ o g i. a t

Německé slévárenské dny Te r m í n ko n á n í : 14 . –15 . 4 . 2016 M í s t o ko n á n í : M a g d e b u r g , N ě m e c ko B l i ž š í i n f o r m a c e : w w w.vd g.d e

S l é vá re ns t v í . L X I V . l e d e n – ú n o r 2016 . 1–2

49

Z PRAXE

Klíčový krok: ICT Realizace systému sběru dat – v roce 2013 byla provedena následující technická opatření: instalace senzorů na hlavní technologie, kontinuální sběr a centrální registrace dat a byl zaveden permanentní přenos dat do mobilů hlavních funkcionářů. Při spuštění systému 1. 7. 2013 se objevilo velké množství dat. Proto po zbytek r. 2013 byly hledány způsoby, jak co nejlépe zužitkovat množství nových poznatků. Výsledky se projevily již v r. 2014. Nejvýznamnější výsledky, které jsou přičítány využití nových dat ze systému ICT: – snížení výdajů na vyžíhání 1 kg prodaného odlitku o ¼; – zvýšení tržeb na 1 vynaloženou kWh o 39 %; – snížení množství přesčasových hodin o 25 %. Rozhodnutí o energiích Dostupnost dat z technologií tavírny v r. 2013 rozhodla o tom, že primární realizací ze všech plánovaných kroků bude ta, která nejrychleji přinese úspory, tzn. eliminovat náklady na energie (pozn.: v r. 2013 ještě rostla cena za dodávky elektrické energie; ta se pak od r. 2014 začala snižovat, nicméně význam tohoto výdaje je pořád klíčový). Situaci v rozložení spotřeby elektrické energie v IEG v r. 2013 dokumentují obr. 1 a 2. Žíhací komorové a tavicí indukční pece (obr. 3 a 4) spotřebují 88 % elektrické energie celé slévárny. Z obr. 1 a 2 vyplývá, že klíčem ke snížení spotřeby elektrické energie jsou právě pece. Proto byla provedena řada rozborů za účelem stanovení kritických míst spotřeby, resp. určení rezerv. Výsledkem bylo konstatování, že systém poskytuje dostatek dat z různých uzlů technologie a je možné objektivně určit nejslabší místa z hlediska efektivity, mj. o využití elektrické energie. Bylo konstatováno, že narůstá měrná spotřeba pecí. Analýzy ukázaly, že nárůst je i jistou daní za intenzifikační opatření.

– zvyšování vlastností odlitků – nové typy tepelného zpracování a povrchových úprav; – zvýšení přesnosti odlitků → snižování dilatace voskových modelů → všude zavést klimatizace; – zlepšování pracovního prostředí – odsávání s recirkulací; – postupný přechod na bezodpadový provoz → nové postupy přepracování odpadu (vosk, písek). Situaci ilustrují data v tab. I a obr. 5 a 6.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 1-2 2016  

Slevarenstvi 1-2 2016  

Profile for inasport